Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Oscar Properties behöver förstärka sitt rörelsekapital för att fortsätta

Nyheter
Publicerad: 2020-11-13 07:36
Oscar Properties grundare och vd Oscar Engelbert Foto: Malin Hoelstad / SvD / TT /

Oscar Properties styrelse konstaterar i delårsrapporten att bolaget behöver förstärka sitt rörelsekapital för att kunna fortsätta med sin verksamhet och fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt.

I dag presenterar Oscar Properties delårsrapport för perioden januari-september.

Av rapporten framgår det att koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till 143,2 miljoner kronor, att jämföra med 785,7 miljoner kronor samma period i fjol. 

Hyresintäkter

Hyresintäkterna uppgick till 12,6 miljoner kronor jämfört med 21,8 miljoner kronro samma period i fjol. Hyresintäkterna är främst hänförliga till projektfastigheterna Nackahusen och Bakaxeln. 

”Nackahusen har avyttrats under perioden. Bakaxeln har förvärvats för framtida utvecklingsprojekt för skola och bostäder, men har i dagsläget hyresgäster. Fastigheten kommer att omvandlas när detaljplaner har fastställts”, framgår det av rapporten. 

Koncernens rörelsekostnader uppgick under perioden till -205,6 miljoner kronor jämfört med -910,9 samma period i fjol. Rörelsekostnaderna var främst hänförliga till bostadsutvecklingsprojekten. 

Fastighetskostnader

Fastighetskostnaderna uppgick till -7,8 miljoner kronor jämfört med -9,6 miljoner kronor samma period i fjoll.

Koncernens rörelseresultat uppgick till -34,1 miljoner kronor jämfört med 102,3 miljoner kronor samma period i fjol. 

Koncernens finansiella intäkter uppgick under perioden till 30,3  miljoner kronor jämfört med 13,0 miljoner kronor samma period i fjol. De finansiella intäkterna är främst hänförliga till förvärv av egna obligationer. 

Koncernens finansiella kostnader uppgick under perioden till -53,1 miljoner kronor jämfört med -87,9 miljoner kronor samma period i fjol. 

Periodens resultat

Periodens resultat uppgick till -57,2 miljoner kronor jämfört med 23,7 miljoner kronor samma period i fjol och resultatet per stamaktie före utspädning uppgick till -0,30 kronor jämfört med 0,83 kronor per stamaktie samma period i fjol och -0,30  kronor jämfört med 0,83 kronor per stamaktie efter utspädning. 

Eget kapital uppgick den 30 september 2020 till 881,8 miljoner kronor jämfört med 1 021,4 miljoner kronor samma period i fjol och soliditeten till 38 procent jämfört med 30 procent i fjol. 

Balansomslutningen uppgick till 2 305,7 miljoner kronor jämfört med 3 359,9 miljoner kronor i fjol. 

Skulder till kreditinstitut

Skulder till kreditinstitut utgjorde 571,9 miljoner kronor jämfört med 600,0 miljoner kronor samma period i fjol och obligationslån utgjorde 279,7 miljoner kronor jämfört med 806,0 miljoner kronor i fjol samt övriga räntebärande skulder 19,0 miljoner kronor jämfört med 76,0 miljoner kronor i fjol.

Koncernens likvida medel uppgick den 30 september 2020 till 32,9 miljoner kronor jämfört med 70,8 miljoner kronor i fjol.

Styrelsens kommentar

”Styrelsens bedömning är att bolaget behöver förstärka sitt rörelsekapital för att bolaget skall kunna fortsätta med sin verksamhet och fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt. Dessa förpliktelser inkluderar genomförande av pågående och nystartade projekt, avslutande projekt i slutfasen, den löpande driften i allmänhet samt lösen av sedan tidigare förfallna leverantörsskulder”, framgår det av rapporten. 

Av rapporten framgår det att totala räntebärande skulder med förfallotidpunkt under den kommande tolvmånadersperioden uppgick per 30 september till 870 miljoner kronor. Av dessa har dock obligationslånet om 312 miljoner kronor förlängts till 2023 och resterande kortfristiga skulder förväntas till väsentlig del lösas i samband med färdigställande av projekt under 2021 samt avyttring av projektfastighet. 

”Som ett led i att etablera ett stabilare kassaflöde har avtal ingåtts om förvärv av en fastighetsförvaltningsportfölj, vilken kommer att bidra till ett positivt löpande kassaflöde framåtriktat. Detta tillsammans med en företrädesemission samt färdigställande av pågående projekt bedöms frigöra tillräckligt med likviditet för att bolaget ska kunna möta sina förpliktelser på kort och lång sikt”, framgår det. 

Väsentlig osäkerhetsfaktor

Förvärvet är dock avhängt av att nyemissionen om 325 miljoner kronor genomförs enligt förväntan samt att finansiering av förvärvet i övrigt erhålls enligt plan. 

”Skulle de åtgärder som beskrivs inte falla väl ut och inte kunna genomföras kan det innebära att det föreligger en väsentlig osäkerhetsfaktor som kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta verksamheten. Styrelsens bedömning är att det är mycket sannolikt att dessa åtgärder kommer att kunna genomföras och att fortsatt likviditet kan erhållas”, framgår det av rapporten.

Stam- och preferensaktierna i Oscar Properties Holding handlas sedan mars 2015 på Nasdaq Stockholm. Marknadsvärdet på Oscar Properties stamaktier uppgick den 30 september 2020 till 116 miljoner kronor. 


Dela sidan:
Skriv ut: