Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Ordningsvakters rätt att kroppsvisitera väcker reaktioner

Nyheter
Publicerad: 2021-10-11 13:02

Förlaget om nya regler för ordningsvakterna bland annat dess ökade befogenheter välkomnas av flera instanser men väcker samtidigt kritik.
Befogenheten att kroppsvisitera en omhändertagen individ är en del av förslaget som flera remissinstanser sätter sig emot. 

Ordningsvakternas ökade befogenheter välkomnas av samtliga remissinstanser, särskilt av Polismyndigheten som kommer få avlastning i det dagliga arbetet. Men även om remissinstanserna ser mestadels positivt på ändringarna av den nya lagen om ordningsvakter finns det en hel del som dels behöver ses över dels inte bör ändras, enligt remissinstanserna. Befogenheten att kroppsvisitera en omhändertagen individ är en del av förslaget som flera remissinstanser sätter sig emot. 

Rätten att bruka våld

Civil Rights Defenders avstyrker förslaget om utökning av ordningsvakters befogenheter, både vad gäller ordningsvakters rätt att transportera individer samt ordningsvakters rätt att kroppsvisitera individer i syfte att fastställa identiteten. 

”Rätten att bruka laga våld ska i första hand tillfalla det offentliga och Polismyndigheten, inte minst med tanke på de grundläggande rättighetsaspekter som aktualiseras. En utveckling där sådana befogenheter alltmer tillfaller andra aktörer och yrkeskategorier så som ordningsvakter och väktare är inte i enlighet med de höga kraven på rättssäkerhet som måste vara vägledande inom dessa lagstiftningsområden”, skriver Civil Rights Defenders i remissvaret.

Civil Rights Defenders  anser att en sådan utökad befogenhet för ordningsvakter riskerar att skapa godtycklighet i den praktiska tillämpningen, bland annat genom en förhöjd risk för olaga ras- och etnisk profilering från ordningsvakter gentemot individer. 

Barnombudsmannen och Sveriges advokatsamfund

Även Barnombudsmannen reagerar på ordningsvakternas utökade befogenheter när det gäller kroppsvisitation. 

”Det är enligt Barnombudsmannens mening viktigt att det upprättas tydliga ramar för hur det ska gå till när ordningsvakter ingriper mot barn. Frågor som behöver tydliggöras är t.ex. huruvida det ska vara obligatoriskt att ett sådant ingripande inte ska få göras av en ensam ordningsvakt, och huruvida manliga ordningsvakter ska få kroppsvisitera flickor”. 

Även Sveriges Advokatsamfund yttrar sig och uppger att det inte framstår som ändamålsenligt eller rimligt med en ordning där ordningsvakter får omhänderta en person, men därefter måste invänta polisens transport av den omhändertagna personen. Advokatsamfundet delar även av samma skäl förslagen i betänkandet om att en ordningsvakt som gripit en person ska få kroppsvisitera den gripne i den utsträckning som är nödvändig för att identiteten ska kunna klarläggas samt att beslagtagen alkohol av ringa värde ska kunna förverkas av ordningsvakten. 

Sveriges advokatsamfund tillstyrker även utredningens förslag om att Polismyndigheten ska yttra sig över lämpligheten för viss person att arbeta vid ett auktoriserat bevakningsföretag. 

Samfundet ifrågasätter även utbildningstiden av ordningsvakter och anser att utbildningen bör vara längre än minst 160 timmar. Samfundet välkomnar därför den föreslagna förlängningen av utbildningstiden för ordningsvakter men anser att utbildningstiden bör förlängas ytterligare. 

Svenska handel och Svenskt näringsliv

Svensk Handel och Svenskt Näringsliv står enade bakom att det är ”olyckligt” och ”märkligt” att krav på att den som anställs i ett auktoriserat bevakningsföretag, genom myndigheternas försorg, ska kontrolleras avseende medborgerlig pålitlighet.

”Svensk Handels medlemmar bör kunna förvänta sig att de ordningsvakter som förordnats av polismyndigheten också har genomgått en Säkerhetsprövning enligt Säkerhetsskyddslagen”, skriver Svensk Handel

”Mot bakgrund av de allt mer allvarliga säkerhetshot som landet i allmänhet – och näringslivet i synnerhet – ställs inför så framstår förslaget som märkligt. Såväl Säkerhetsskyddslagens krav som näringslivets krav på leverans av skydds- och ordningshållande tjänster, från därtill lämplig personal, kommer snarare att öka än att minska framledes. Utredningens förslag i denna del avstyrks därför på det bestämdaste”, skriver Svenskt Näringsliv.

Olämpligt att ta bort lämplighetsprövningar

Även Säkerhetsföretagen har reagerat på detta:

”Parterna anser att det är synnerligen olämpligt att ta bort det grundläggande kravet på att den som ska anställas i ett auktoriserat bevakningsföretag ska vara medborgerligt pålitlig, och parterna avstyrker denna del av utredningens förslag”. 

Säkerhetsbranschen håller med och uppger att ”Ordningsvakter bör omfattas av krav om medborgerlig pålitlighet och kontrolleras av Säkerhetspolisen, i likhet med kontrollen av poliser. Detta är särskilt viktigt mot bakgrund av att utredningen föreslår att ordningsvakter ska ges utökade befogenheter”. 

Väsentlig ärendetillströmning till SU

Åklagarmyndigheten avstyrker förslaget att brottsanmälningar mot ordningsvakter ska handläggas av Polismyndighetens Särskilda utredningar (SU). 

”SU är nu en avgränsad del inom Polismyndigheten med särskilt uppdrag att utreda brott där poliser kan misstänkas. Om motsvarande utredningar där också ordningsvakter kan misstänkas skulle hanteras av SU, skulle det generera en väsentlig ärendetillströmning som innebär stora förstärkningsbehov hos såväl SU som Särskilda åklagarkammaren”, skriver Åklagarmyndigheten.


Dela sidan:
Skriv ut: