Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Ökad komplexitet i skatteregler under 2020”

Nyheter
Publicerad: 2020-01-27 10:53

KRÖNIKA – av Hans Peter Larsson, Skatteansvarig FAR, auktoriserad Skatterådgivare.

Allt tyder på att marknaden för skatterådgivning växer under 2020. Så även inslaget av skatterådgivning i tjänster som tillhandahålls av revisorer och redovisningskonsulter. Med detta ökar företagens kostnader för att hantera och följa regler. Det är en utveckling som inte bör bejakas. Tvärtom måste ökat hänsyn tas till sambandet mellan komplexitet och kostnader när nya regler mejslas fram i en ekonomi som nu samtidigt blir alltmer ekonomiskt ansträngd och mer global.

Följande är några förhållanden som tydligt indikerar en ökad komplexitet kring skattelagstiftningen.

Regler om obligatorisk upplysningsskyldighet för gränsöverskridande transaktioner införs 1 juli 2020.
Reglerna gäller för så kallade skattearrangemang som ger en skatteförmån. Lagstiftningen är medvetet vagt utformad och utan tydliga avgränsningar och definitioner. Lagrådet har inte reagerat på bristerna utan har närmast kapitulerat. Över 90 000 upplysningar väntas behöva lämnas in årligen från Sverige. Förutom parter m.m. ska upplysningen beskriva transaktionen, berörda regler och värdet av densamma. Grovt uppskattat skulle detta kunna medföra en ökad efterfrågan på motsvarande 100 – 200 skatterådgivare, baserat på lagrådsremissen. Återstår att se om Skatteverket under våren genom ställningstanden begränsar upplysningsskyldigheten. Å andra sidan har man uttalat att upplysningarna kommer att användas, inte bara för att täppa igen luckor i lagen, utan även för kontroll och revision av företag. En ny typ av lagstiftning således. Men EU-direktiv är svåra att implementera.

Kontroll och regelefterlevnad ökar i betydelse, främst inom internationella koncerner.
Ökat fokus på hållbarhet och nya modeller för sådan skatteredovisning syresätter denna trend tillsammans med tillkommande nya regler utifrån det internationella BEPS-arbetet. Härom veckan offentliggjorde Shell alla sina länderrapporter med uppgifter om betalningar av alla skatter och antal anställda i alla länder där koncernen är verksam. Denna trend växer även bland svenska börsnoterade företag.

För svenska ägare har en översyn av 3:12-reglerna aviserats. Utredningsdirektiven diskuteras nu mellan samarbetspartierna i januariöverenskommelsen. Det talas om både förändringar och skatteskärpningar. Sådana oroar ofta ägare och motiverar alltid en genomgång av olika handlingsalternativ. Mest närliggande är en höjning av skatten på gränsbeloppet från 20 till 25 procent. Vi får se vad ESO:s utredare Klas Eklund föreslår i vår.

Ändringar väntas även för företagare som driver enskild näringsverksamhet, främst jord- och skogsbruk, och handelsbolag.
I augusti i år ska en nytillsatt utredning presentera förslag som berör periodiseringsfond, expansionsmedel samt positiv och negativ räntefördelning. I steg två ska frivilliga regler som underlättar för gig-företagare och den nya delningsekonomin utredas. Dessa delar kan underlätta för vissa företagare, men riskerar ge en mer svåröverskådlig helhet. Upp mot 1 miljon företagare berörs.

Moms och punktskatter.
Den pågående skatteväxlingen mellan arbete och miljö leder till fler punktskatter. Dessa är ofta komplexa och tekniska. Samtidigt blir momsproblemen alltfler i takt med att alltmer offentligt finansierad verksamhet drivs av privata bolag. Det gäller både vid köp av tjänster och hyra av fastigheter. Internationellt är trenden mot ökad beskattning av konsumtion och the carbon fotprint särskilt tydlig. De vindarna blåser snabbt in även över Sverige. Görs inget blir även dessa områden än mer komplexa.

Selektiva sänkningar av arbetsgivaravgifter för olika grupper som behöver sysselsättning.
Avgränsningsfrågor ger rådgivare sysselsättning. Detsamma gäller regler om ökad beskattning av utländska gästarbetare. Även för dessa grupper införs nya regler under våren 2020. Det är dock osäkert om den föreslagna sänkningen av arbetsgivaravgifterna genomförs.

Ny skatt på digitala tjänster.
Under 2020 får vi sannolikt se någon form av internationell överenskommelse om beskattning av digitala tjänster som berör långt fler företag än Google och Facebook. Nästan alla företag har idag digitala delar i sina varor och tjänster, The Internet of Things. Om inte annat har Frankrike, Italien och Österrike redan infört nationella lagstiftningar. Storbritannien gör så under våren i år och ett antal EU-länder ligger i startgroparna. Dessa skatter tas ut på en helt annan bas än bolagsskatten som tas ut på vinsten. Detta blir en konsumtionsbeskattning på ett fiktivt överskott som överförs till större länder. En skatteinnovation! Det enda säkra är att bolagsbeskattningen blir mer komplex om bolagsskatt tas ut i tre former, dagens bolagsskatt, global digiskatt och nationell digiskatt. Svårast att hantera de två senare får sannolikt mindre och medelstora plattformsföretag.

Som om dessa förändringar inte räcker lurar i vassen, i vart fall utredningar, om en ny arvs- och gåvoskatt, en exitskatt och en mer omfattande beskattning av fastigheter. I vart fall kan dessa inte uteslutas när kapitalbeskattningen enligt januariavtalet ska ses över i syfte att minska klyftor och skapa finansiering av ökade anslag till kommuner. Med ökat inflytande i politiken för V och SD ökar dessa risker.

En förenklande skattereform i närtid? Tveksamt. I vart fall är det få som idag tror på en sådan. Politiken har blivit för kortsiktig och frågorna för komplexa för att kunna hanteras i en reform.

I denna miljö med ökat fokus på regelefterlevnad och planering blir rollen som Auktoriserad Skatterådgivare FAR en allt tyngre kvalitetsstämpel för rådgivare.  Utvecklingen mot mer komplexa lagstiftningar är dock inget som FAR bejakar. Tvärtom vill vi se mer överskådliga och lättillämpade regler. Det ger hållbarhet även inom beskattningen och ökad respekt för rådgivning. För att mota Olle i grind är det dags att återuppta arbetet med att mäta företagens kostnader för att följa och administrera skatteregler. Idag upplever företag och rådgivare att dessa återigen ökar.

Dagens Juridik
red@dagensjuridik.se

Dela sidan:
Skriv ut: