Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Offentliga försvarare har inte haft någon reallöneökning sedan 90-talet – ändra systemet!”

Krönikor
Publicerad: 2012-10-01 14:44
Advokat J Urban Rogers

KRÖNIKA – av advokat J Urban Rogers, Göteborg

 

Vissa regler för offentliga försvarare är antingen föråldrade eller i behov av snar förändring. Jag tar här upp enbart ett par exempel, där behovet av förändring enligt min mening är akut.

Ersättningsnivån

 Under 1990-talet ändrades ersättningsreglerna, i samband med att de gamla rättshjälpsanstalterna, senare kallade allmänna advokatbyråer, avskaffades. Regeringen bestämmer sedan dess timkostnadsnormen efter propåer av Domstolsverket (RB 21:10 och förordningen 1997:406 om timkostnadsnorm).

I praktiken innebär detta att offentliga försvarare inte haft någon reallöneökning sedan 1990-talet. Som framgår av material som redovisats av Advokatsamfundet är ersättningen idag cirka 30 procent för låg.

Timkostnadssystemet tar ingen som helst hänsyn till advokatens skicklighet och har mycket besynnerliga regler för den tid advokaten är upptagen på grund av målet, men inte sitter exempelvis i rätten – så kallad spilltid.

På vissa platser i Sverige har systemet gjort att det är svårt för domstolarna att få tag i tillräckligt många försvarare, medan det på andra platser ändå är svårt för både offentliga försvarare och jurister som arbetar med rättshjälpsärenden att få tillräcklig lönsamhet i verksamheten.

Förslag till lösning: Politikerna måste vidta åtgärder och se över hela ersättningssystemet samt höja ersättningen. Detta vågar de dock inte eftersom advokater har rykte om sig att vara högavlönade. Detta beror naturligtvis främst på situationen för affärsjuristerna men har även sin grund i allmänhetens okunskap om hur mycket av en försvarares av domstolen fastställda bruttoersättning som försvinner i byråkostnader och skatter.

Förordnande av offentlig försvarare när ingen särskild är begärd

 I praktiken är nästan alla försvarare beroende av att få förordnanden när ingen särskild är begärd av den presumtive klienten. Advokaterna anmäler sig till en eller flera domstolar inom sitt verksamhetsområde. Domstolarna upprättar listor på anmälda försvarare, och från dessa listor förordnas försvarare när ingen särskild är begärd.

En mängd problem följer av detta.

Försvararna förordnas av sekreterare – inte av domare. Sekreterarna kan inte bedöma skickligheten hos försvararen. Det betyder att klienten kan få allt från en mycket erfaren brottmålsadvokat till en undersysselsatt familjerättsjurist som av intäktsskäl anmält sig på listan men har liten erfarenhet av brottmål. Spännvidden i skicklighet hos försvararna blir därmed stor.

Intäktsvärdet varierar enormt mellan de olika uppdragen. Ett stort narkotikamål är värt hundratals gånger så mycket som ett erkänt rattfylleri. Enligt rykten förekommer ibland att sekreterarna ger stora uppdrag till sina personliga favoriter bland advokaterna. Domarna har inget inflytande på förordnandena. Försök som gjorts på sina ställen att jämna ut antalet uppdrag mellan försvararna på listan kan därför bli utan reell verkan.

Förslag till lösning: Domarna vid en domstol måste, helt öppet, göra en skicklighetsbedömning av de advokater som anmälts på listan. Vissa måste plockas bort helt och hållet och övriga indelas i olika skicklighetsklasser och tilldelas uppdrag därefter. Detta kräver lagändring, och överklagandemöjligheter måste finnas. Att införa ett sådant system är naturligtvis synnerligen obekvämt för både politiker och domare.

Framtiden?

 Tyvärr måste min prognos bli att existerande system, på grund av politisk svaghet, kommer att bibehållas. Detta fram till dess det blir akut försvararbrist i vissa regioner eller klienter lider allvarliga rättsförluster som uppmärksammas i media, genom antingen olämpliga eller på grund av låg sysselsättningsgrad med brottmål orutinerade advokater.

 

 

Advokat J Urban Rogers arbetar främst med brottmål och tidsbestämning av livstidsstraff


Dela sidan:
Skriv ut:


Stefan Wahlberg
stefan.wahlberg@blendow.se