Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Rätt till bistånd upphör när utvisningsbeslut slutar gälla

Offentlig rätt
Publicerad: 2020-11-11 09:57
Foto: Marcus Ericsson / TT

När ett utvisningsbeslut upphör att gälla har personen i fråga inte längre rätt till bistånd enligt LMA-lagen.
Det slår Högsta förvaltningsdomstolen fast i ett färskt avgörande.

Två utländska medborgare utvisades från Sverige efter att de fått avslag på sina ansökningar om uppehållstillstånd. Deras utvisningsbeslut upphörde att gälla den 22 oktoberg 2019 och de erhöll bistånd som för asylsökande under utvisningsbeslutens giltighetstid.

Sju dagar efter att utvisningsbeslutet upphörde att gälla beslutade Migrationsverket de båda inte längre hade rätt till bistånd eftersom de inte längre var asylsökande när utvisningsbeslutet hade upphört att gälla. Migrationsverkets beslut överklagades till förvaltningsrätten som upphävde besluten och återförvisade målet till myndigheten för prövning av om de två personerna i övrigt uppfyllde förutsättningarna för att beviljas bistånd. Förvaltningsrätten ansåg nämligen att det faktum att ett utvisningsbeslut upphört att gälla inte påverkar bedömningen om rätten till bistånd.

Migrationsverket överklagade i sin tur detta beslut till kammarrätten som avslog överklagandet med motiveringen att det aktuella personerna även efter det att deras utvisningsbeslut hade upphört att gälla omfattades av personkretsen som har rätt till bistånd, det vill säga de var fortfarande att anse som asylsökande.

Migrationsverket tog frågan till HFD

Migrationsverket nöjde sig dock inte med kammarrättens beslut och överklagade detta ytterligare en gång, till Högsta förvaltningsdomstolen. ¨

I sitt överklagande anförde myndigheten att den som tillhör personkretsen, och därmed har fått rätt till bistånd, fortsatt måste tillhöra personkretsen för att rätten till bistånd ska kvarstå. En utlänning som, i egenskap av asylsökande, tidigare tillhört personkretsen En person som tillhör personkretsen och som har fått rätt till
kommer inte längre att tillhöra denna, om han eller hon inte längre ansöker om
asyl. När ett utvisningsbeslut upphör att gälla omfattas utlänningen, enligt Migrationsverket, inte längre av personkretsen och utlänningen har därmed inte rätt till bistånd.

Omfattas inte av personkretsen

Högsta förvaltningsdomstolen ger nu Migrationsverket rätt och konstaterar att enbart omständigheten att en person tidigare har ansökt om uppehållstillstånd som asylsökande inte kan innebära att denne ska anses vara asylsökande och omfattas av personkretsen ”för all framtid”.

När avvisnings- eller utvisningsbeslut upphör att gälla har personen möjlighet att ansöka om uppehållstillstånd på nytt, vilket innebär att personen inte är asylsökande när det tidigare beslutet upphör att gälla. Således omfattas personen i ett sådant läge inte av personkretsen i LMA-lagen.

I det aktuella fallet har de båda utländska medborgarna fått sina beslut om utvisning efter att deras ansökningar om uppehållstillstånd som asylsökande avslagits. I samband med att utvisningsbesluten upphörde att gälla upphörde de också att vara asylsökande i den mening som avses i lagen och har således inte haft rätt till bistånd enligt samma lag.

Migrationsverkets överklagande ska därför bifallas.


Dela sidan:
Skriv ut: