Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Oenig kammarrätt: Vapenbrottsdömd får behålla vapen

Nyheter
Publicerad: 2023-03-02 10:15
Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix / TT

Sportskytten dröjde drygt två år med att förnya den tillfälliga licensen för ett av sina sju vapen – och för detta dömdes han för vapenbrott av normalgraden.
Eftersom det har rört sig om ett rent förbiseende anser kammarrättens majoritet att mannens vapen inte ska omhändertas.
En skiljaktig ledamot vill dock fastställa Polismyndighetens omhändertagandebeslut.

Polismyndigheten beslutade i mars 2022 att omhänderta en mans sju tillståndspliktiga skjutvapen med tillståndsbevis och tillhörande ammunition. Som skäl för beslutet angavs att mannen var misstänkt för vapenbrott eftersom han innehaft ett vapen utan att förnya den tidsbegränsade vapenlicensen. Det var sannolikt att tillståndet att inneha vapen skulle återkallas om han dömdes för det misstänkta brottet.

Mannen överklagade till Förvaltningsrätten i Stockholm och yrkade att beslutet skulle upphävas. Han är aktiv sportskytt på landslagsnivå och har av rent förbiseende missat att förnya licensen för ett av sina vapen. Originallicensen förstördes och han erhöll därför ett duplettbevis som han trodde var giltigt i fem år. Han har tidigare fått påminnelser avseende andra tidsbegränsade tillstånd och har därför antagit att han skulle meddelas av Polismyndigheten när det var dags att förnya licensen. Den här gången fick han dock ingen påminnelse om detta.

Ska omhändertas vid missbruk

Det framgår av 6 kap. 4 § första stycket vapenlagen att ett vapen ska omhändertas om vapnet missbrukas eller det är sannolikt att tillståndet att inneha vapnet kommer att återkallas, och särskilda omständigheter inte talar emot ett omhändertagande. Av praxis framgår att om lämpligheten att inneha vapen ifrågasätts på grund av brottslighet måste omständigheterna kring brotten och vad som framkommit om tillståndshavarens person beaktas.

Förvaltningsrätten konstaterade att mannen är misstänkt för vapenbrott under perioden december 2019 till februari 2022. Rätten ansåg att mannen sannolikt kommer dömas för vapenbrott. Det bedömdes även att hans tillstånd sannolikt kommer att återkallas vid en fällande dom. Det hade inte framkommit några särskilda skäl som talade emot ett omhändertagande.

Överklagandet skulle därför avslås.

Har dömts för vapenbrott

Vid tidpunkten för Kammarrätten i Stockholms dom har mannen dömts för vapenbrott till dagsböter.

Domstolen inleder med att konstatera att mannen är aktiv sportskytt. Polismyndigheten har inte ifrågasatt att han aldrig tidigare dömts för brott att och att han innehaft skjutvapen under lång tid utan anmärkning. Det enda som har lagts mannen till last är att han i rätt tid inte ansökt om förnyat tillstånd för ett av sina vapen.

Mannen har visserligen dömts för vapenbrott av normalgraden. Brottets svårighetsgrad kan dock inte jämställas med andra vapenbrott, utan det rör sig snarast om en administrativ miss. 

Till detta kommer att riksdagen sedan år 2019 vid upprepade tillfällen har riktat tillkännagivanden till regeringen om att systemet med tidsbegränsade licenser bör avskaffas på grund av den administrativa börda som systemet innebär för den enskilde. Även om någon lagändring inte har aktualiserats talar detta ändå för att lagstiftarens syn på systemet.

Inte sannolikt med återkallande

Mannens uppgifter om att han missuppfattat duplettbevisets giltighetstid och att han inte fått någon påminnelse från Polismyndigheten saknas det skäl att ifrågasätta. Av utredningen framgår att Polismyndigheten tillämpar sin rutin om att skicka påminnelser inkonsekvent, och att detta ”i hög grad” får anses ha bidragit till förbiseendet.

Sammantaget anser kammarrätten att det inte är sannolikt att mannens tillstånd att inneha vapen kommer att återkallas. Överklagandet ska därför bifallas såvitt avser de vapen för vilka mannen har haft giltiga tillståndsbevis.

Kammarrätten oenig

En tillförordnad kammarrättsassessor är skiljaktig och vill omhänderta vapnen.

Hon konstaterar att mannen i drygt två år har innehaft vapnet utan tillstånd, vilket utgör en avsevärd tid. Det finns därför skäl att ifrågasätta mannens laglydnad, omdöme och pålitlighet. Med hänsyn till den långa tiden som mannen saknade tillstånd för vapnet och att han dömts för vapenbrott anser minoriteten att vapnen ska omhändertas. (Blendow Lexnova)

Premiuminnehåll
Skaffa Mitt DJ Premium för att ladda ner filerna
kammarrättenvapen
Karl Engstrand

Dela sidan:
Skriv ut: