Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Nykter narkoman får HD-prövning – kan slippa fängelse

Nyheter
Publicerad: 2023-03-07 13:14
Högsta Domstolen Foto: Carl Johan Erikson

När kan man frångå fängelsepresumtionen med hänsyn till den tilltalades förbättrade personliga eller sociala situation?
Det är något som Högsta domstolen kommer att svara på, enligt två nya prövningstillstånd. Ett mål rör en man som fått fem månaders fängelse efter en vansinnesfärd genom Göteborg, men som sedan framgångsrikt brutit med sitt missbruk.

En man i 40-årsåldern åtalades i Göteborgs tingsrätt för grov vårdslöshet i trafik, för rattfylleri och för narkotikabrott, efter en händelse i oktober 2020.

Polis hade vid en rutinmässig slagning på mannens bil sett att bil och registreringsplåt inte stämde, men när man försökte stoppa föraren hade han försökt köra ifrån poliserna. Det hela slutade med att mannen krockade med ett träd vid Järntorget i centrala Göteborg efter en bilfärd där han i hög hastighet bland annat kört i fel färdriktning och mot rött samt sicksackat mellan andra bilar. När han greps påträffade polisen flera narkotiska preparat och mannen hade även spår av klonazepam, alprazolam, amfetamin och hasch- eller cannabispreparat i blodet.

”Ren tillfällighet att människor inte skadades”

Mannen medgav i allt väsentligt det som åklagaren gjorde gällande. Han förnekade dock att han fått sladd och kört i hög hastighet över Drottningtorget så att gångtrafikanter tvingats hoppa undan och ansåg sig inte ha visat uppenbar likgiltighet inför andra människors liv och egendom. Vansinnesfärden hade utlösts av att mannen fått panik när han sett blåljus i backspegeln, eftersom han visste att han har narkotika på sig och var rädd för att hamna i fängelse.

Tingsrätten ansåg inte att det var utrett att folk på Drottningtorget tvingats springa undan för att inte bli påkörda, men ansåg ändå att mannen genom körningen hade visat en uppenbar likgiltighet inför andras liv och egendom.

Tingsrätten skrev:

”Körningen har varit mycket trafikfarlig och innehållit många moment av medvetet risktagande, så som körning i hög fart mot flera rödljus, körning i vägbanan för motsatt körriktning, sicksack mellan bilar och nära byggnader där det varit skymd sikt. [Mannens] bil har även varit nära att krocka med andra bilar. Därtill har körningen gått genom centrala delar av Göteborg och över Drottningtorget där flera oskyddade gångtrafikanter befann sig. Körningen slutade i en trafikolycka och det framstår som en ren tillfällighet att människor och egendom inte blev allvarligt skadade.”

Åtalet för grov vårdslöshet i trafik var därför styrkt – och det var denna åtalspunkt som var avgörande när det gällde påföljden.

Positiva förändringar

Mannen har en lång historik av narkotikarelaterad brottslighet och i ett yttrande från frivården framgick det att han någon månad tidigare begärt att få lämna drogtester – och också hunnit lämna två negativa prover. Mannen skulle ha handläggarsamtal varannan vecka och en biträdande övervakare hade förordnats för honom som ytterligare stöd. Mannen följde också sin verkställighetsplan och hade ansökt om bistånd hos socialtjänsten för att komma till rätta med sitt missbruk. Frivården föreslog utifrån övervakningsbehovet skyddstillsyn med behandling och drogtester som påföljd – och konstaterade att mannen även var lämplig för samhällstjänst.

Mannen uppgav också i tingsrätten att händelsen och en annan gärning som han nyligen dömts för hade fått honom att komma till insikt om att han ”inte kan fortsätta leva sitt liv som han gjort”. Han hade därför brutit sitt långvariga narkotikamissbruk några månader före tingsrättens avgörande och flyttat från Göteborg med sin fru för att komma bort från droger och kriminalitet. Sedan några dagar tillbaka hade han jobb på ett hotell och han skulle även bli pappa nästföljande år. Ett fängelsestraff skulle i sin tur riskera att motverka den positiva utvecklingen och mannen trodde sig då riskera att ”falla tillbaka i kriminella banor”, uppgav han.

Dömdes till fem månaders fängelse

Tingsrätten betonade dock 2010 års straffmätningsreform som medfört en strängare syn på grövre fall av vårdslöshet i trafik, särskilt i samband med rattfylleri. Det risktagande och den grava vårdslöshet som körningen inneburit motiverade också ett straffvärde motsvarande sex månaders fängelse. När föraren dessutom visat uppenbar likgiltighet för andra människors liv och egendom är artvärde högt – och detsamma gällde mannens narkotikabrott.

Trots de positiva förändringarna i mannens liv kunde en påföljd med samhällstjänst inte ses som tillräckligt ingripande för att bryta fängelsepresumtionen. Påföljden bestämdes i stället till fem månaders fängelse.

Mannen överklagade och yrkade att Hovrätten för Västra Sverige skulle lindra påföljden.

Åtta negativa drogtest

I hovrätten uppgav mannen att den skyddstillsyn han dömts till i april 2021 hade fungerat ”jättebra”. Han hade haft handläggarsamtal varannan vecka samt extra stödsamtal med en övervakare och fortsatt att lämna negativa drogtest. Mannen hade också på eget initiativ sökt och beviljats bistånd för behandlingssamtal inom öppenvården, vilket också det fungerat mycket bra.

Mannen var vid tidpunkten för hovrättens prövning sedan ett drygt år tillbaka helt drogfri, hade bytt hemort och hade tillsvidareanställning samt beviljad skuldsanering med en prognos om skuldfrihet inom fem år. Mannen förklarade sig också ha ”kommit väldigt långt i sitt arbete att förändra sitt liv och komma bort från droger och kriminalitet” – och en ny skyddstillsyn skulle kunna ge honom extra stöd i detta.

En frivårdsinspektör bekräftade i hovrätten mannens uppgifter och förklarade att han lämnat drogtest åtta gånger och att samtliga prover varit negativt. Hon upplevde också mannen som ”väldigt driftig” och menade att han hade verkställt skyddstillsynen ”på ett utmärkt sätt”.

Nu prövar HD målet

Hovrätten delade tingsrättens uppfattning att straffmätningsvärdet för mannens brott var fem månaders fängelse. Grov vårdslöshet i trafik och narkotikabrott är också brottslighet av ett slag som medför en stark fängelsepresumtion. Till detta kom att mannen återfallit i brott under pågående prövotid.

”Trots de positiva förändringar som skett i [mannens] liv är en skyddstillsyn med samhällstjänst mot denna bakgrund inte ett tillräckligt ingripande alternativ för att bryta fängelsepresumtionen”, summerade hovrätten. Fängelsedomen fastställdes därför av en enig hovrätt.

Mannen valde att överklaga på nytt och får nu prövningstillstånd i Högsta domstolen, HD. Målet gäller ”prövningen av om det vid valet av påföljd finns förutsättningar att frångå en presumtion för fängelse med hänsyn till främst en förbättrad personlig eller social situation för den tilltalade (30 kap. 9 § andra stycket 1 brottsbalken)”, skriver HD på sin hemsida. (Blendow Lexnova)

Isak Bellman
red@dagensjuridik.se

Dela sidan:
Skriv ut: