Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Nya förslag ska stoppa kringgåenden av 3:12-reglerna

Nyheter
Publicerad: 2021-04-22 10:32
Foto: Fredrik Sandberg/TT och Jurek Holzer/TT/AP

Finansdepartementet har i dag remitterat en promemoria med förslag om två kompletteringar i de särskilda skatteregler som gäller för ägare till fåmansföretag, de så kallade 3:12-reglerna. Syftet är att förtydliga rättsläget och därmed förhindra en ny typ av kringgåenden med hjälp av ägarstiftelser, det meddelar regeringen i ett pressmeddelande. 

Vid kritik mot de särskilda skatteregler som gäller för ägare till fåmansföretag, de så kallade 3:12-reglerna, lyfts ofta riskkapitalbolag och advokat- och revisionsbyråer upp som exempel på hur man genom skatteplanering i fåmansföretag kunnat undvika hög skatt på arbetsinkomster.

Två förslag på kompletteringar

De förslag som idag remitterats av finansdepartementet innebär att 3:12-reglerna förtydligas genom två nya bestämmelser. Förändringarna har bäring på vilka företag och delägare som ska omfattas av regelverket. De rör framförallt fall där det finns delägare med koppling till en stiftelse som i sin tur äger aktier i företaget. 

Den ena bestämmelsen gäller vid bedömningen av om ett företag är ett fåmansföretag och tar sikte på situationer där en stiftelse äger andelar i företaget. Förslaget innebär att en delägare som är verksam i företaget och samtidigt har ett bestämmande inflytande i en ägarstiftelse vid bedömningen även ska anses äga sådana andelar i företaget som ägs av stiftelsen.

Utomståenderegeln

Den andra bestämmelsen gäller tillämpningen av den så kallade utomståenderegeln. Utomståenderegelns funktion är att begränsa 3:12-reglernas tillämpning när utomstående ägare har rätt till utdelning. Den föreslagna bestämmelsen träffar fall då en stiftelse äger del i ett företag och företagets verksamma delägare eller deras närstående kan få en väsentlig del av stiftelsens medel. I sådana fall ska stiftelsens ägande inte ses som ett utomstående ägande.

Förslagen bedöms inte ge upphov till någon offentligfinansiell effekt, utan de förhindrar de beskrivna kringgåendena. Utan förändringarna kan emellertid de offentliga finanserna påverkas på sikt.

Förslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.


Dela sidan:
Skriv ut: