Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Nya finansiella mål och utdelningspolicy i Fastator

Nyheter
Publicerad: 2021-02-18 08:40
Knut Pousette, nytillträdd vd för Fastator.

Fastighetsinvestmentbolaget Fastator presenterar nya finansiella mål och utdelningspolicy samtidigt som bokslutsrapporten 2020 presenteras som inte uppfyller det nya finansiella målet om att årligt resultat ska överstiga 4,00 kronor per aktie

I dag presenterar fastighetsinvestmentbolaget Fastator bokslutsrapport för 2020 samtidigt som bolaget presenterar nya finansiella mål och utdelningspolicy.

Av bokslutsrapporten framgår det att intäkterna under helårsperioden uppgår till 263,2 miljoner kronor jämfört med 218,4 miljoner kronor året innan. De högre intäkterna beror dels på förvärv av fastigheter under 2019 samt 2020 samt en ökning av förvaltningstjänster i Nordic PM. 

Rörelsekostnader

Totala rörelsekostnader uppgår till -283,0 miljoner kronor, jämfört med -189,7 året innan. De högre kostnaderna beror likt intäkterna på ett större antal fastigheter samt ökad verksamhet inom segmentet Nordic PM. 

Avskrivningar uppgår till -7,8 miljoner kronor jämfört med -6,3 miljoner kronor året innan. 

Värdeförändringar från fastigheter uppgår till 158,9 miljoner kronor jämfört med 785,9 miljoner kronor året innan. Fastighetsvärdet i koncernen per 31 december 2020 uppgår till 1 188,9 miljoner kronor. Jämfört med 1 216,7 året innan.

Resultat från intressebolag uppgår till 194,6 miljoner kronor jämfört med -230,4 miljoner kronor året innan. Det högre resultat beror främst på avyttring av andelar i Offentliga Hus. 

Finansnetto

Finansnettot uppgår till -62,1 miljoner kronor jämfört med -54,7 miljoner kronor året innan. 

”De finansiella intäkter har ökat i perioden, vilket beror på poster av engångskaraktär om 34 miljoner kronor, bland annat bestående av realiserad vinst hänförlig till försäljning av kortfristiga placeringar i noterade fastighetsbolag. I övrigt består ränteintäkter likt tidigare kvartal av ränteintäkter på lån till intressebolag”.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgår till -18,7 miljoner kronor jämfört med 31,3 miljoner kronor året innan och koncernens likvida medel var vid periodens slut 925,4 miljoner kronor jämfört med 245,3 miljoner kronor. 

Substansvärde

Fastators substansvärde vid årsskiftet uppgick till 1 647,8 miljoner kronor jämfört med 1 439,9 miljoner kronor året innan. Detta motsvarar 21,5 kronor per aktie före utspädning jämfört med 20,5 kronor.

Fastators styrelse har fastställt nytt finansiellt mål och ny utdelningspolicy samt uppdaterad mission, vision och affärsidé. 

– Fastator har vuxit snabbt och lönsamt. Affärsmodellen är unik och bevisat framgångsrik. Styrelsen har mot denna bakgrund fattat beslut om nytt finansiellt mål och ny utdelningspolicy samt förtydligat mission, vision och affärsidé, kommenterar Björn Rosengren, Fastators styrelseordförande.

Utdelning

Det finansiella målet är att årligt resultat ska överstiga 4,00 kronor per aktie.

Utfall senaste 3 åren uppgick till 2,94 kronor år 2020, 6,45 kronor år 2019 och 4,53 kronor 2018.

Ett annat mål är en stabilt ökande årlig kontant utdelning samt från tid till annan sakutdelning av engångskaraktär i form av aktier i noterade innehavsbolag.

Medan utdelningen för 2020 var 0,65 kronor per aktie var det 2019 kontant utdelning om 0,60 kronor per aktie och sakutdelning av aktier i Offentliga Hus om 1,02 kronor per aktie och under 2018 föreslogs ingen utdelning alls.


Dela sidan:
Skriv ut: