Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Ny brottstyp och centrala specialister steg i rätt riktning mot mutor 

Nyheter
Publicerad: 2023-01-11 08:11

KRÖNIKA – Louise Brown, antikorruptionsexpert på FCG

Nytt år, nya nyheter. Enligt Svenska Dagbladet vill Chefsåklagaren vid Riksenheten mot korruption Martin Bresman se att en ny brottstyp skrivs in i lagboken: Klandervärt risktagande. 

Vi är duktiga på export. Det inkluderar export av mutor och korruption. Tack vare den extraterritoriella korruptionslagstiftningen som finns i USA, Storbritannien och Nederländerna, döms svenska bolag för mutbrott som begås utomlands. Vi ligger i topp internationellt på listan över de historiskt högsta böterna för mutor. Svenska domstolar går dock bet på att leda i bevis. Visst har det uppmärksammats förut, men varför stannar debatten där?

En väsentlig skillnad mellan ledande internationell och svensk antikorruptionslagstiftning är brottstypen ”underlåtenheten att förhindra”, översatt från engelskans failure to prevent. Ett företag måste kunna uppvisa att rimliga åtgärder mot korruption har vidtagits i form av riskbedömning, kommunikation, utbildning, granskning, kontroller och uppföljning. Det kräver ett systematiskt förebyggande arbete. Att underlåta detta är straffbart.

Därför är det en god nyhet att Bresman vill se en ny brottstyp som kan förtydliga ansvaret och öka möjligheten för bevisning. Kanske förslaget inte kan jämföras analogt med underlåtenheten att förhindra, men det är en mycket viktig del i den offentliga korruptionsdebatten eftersom vi i Sverige fortfarande hanterar korruptionsrisker passivt och reaktivt.  

Men visst har vi kommit längre nu? Många branschöverenskommelser har ingåtts och e-learningprogrammen rullar på. Och Sverige är relativt korruptionsfritt till att börja med. Jag vill påstå att vi ännu sitter ganska fast i det jag vill kalla för tillitsfällan. Det vill säga synen att granskning av korruptionsrisker inte är förenlig med vår tillitskultur eller att det kan uppfattas som kränkande. En annan underliggande reell orsak är också att upptäckta brister skapar friktion och är jobbiga att ta itu med. Naivitet som förklaring håller heller inte. 

Det är tacksamt att jämföra antikorruptionsområdet med de enorma insatser som görs mot penningtvätt (AML). Skillnaden är, så långt, att det i kontrast till AML saknas lagkrav i Sverige på förebyggande av mutor och korruption. Korruption är dessutom oftast svårare att upptäcka än penningtvätt. Men av allt att döma gäller i praktiken att den som söker den finner. Det kan Region Stockholm intyga om.

Häromdagen rapporterade Sveriges Radio om korruption bland vårdbolag och läkare i Region Stockholm. Läkare sjukskriver friska, ställer ut recept på narkotiska preparat och botox i utbyte mot mutor, vårdbolag tar betalt för arbete som inte utförs och exempelvis operationer på folk som redan dött, Det är ett slags omvänd skatteplanering för maximalt missbruk av skatt för bedrägliga ändamål. Och få en kickback emellan. 

Det är en typ av korruption som man generellt förknippar med utvecklingsländer och svaga rättsstater. Jag kommer att tänka på min tid i Kina och kollegor som berättade om extrem stress när anhöriga behövde vård. Mutor för att säkerställa en smidig förlossning. Mutor för att få tillgång till cancervård. Det känns otroligt långt borta, men kanske, kanske ändå inte.

Det jag mest studsar på är att själva nyheten består i att region Stockholm men också region Västra Götaland nu har centralt placerade specialister som ska jaga brottsmisstänkta vårdbolag och läkare. På kort sikt ska arbetet stoppa brottsligheten, och på lång sikt verka förebyggande. Men man förstår också att övriga regioner i Sverige inte har någon specialistfunktion för ett sådant samlat arbete. Jag tänker direkt på Region Skånes korrupta upphandling av Vårdexpressen som kostade skattebetalarna cirka en miljard kronor.

Det är viktiga steg som nu tas, både vad gäller att lyfta problematiken kring klandervärt risktagande och underlåtande att förhindra, men också insikten om vikten av att ha en samlad specialistfunktion mot korruption i organisationer i såväl offentlig som privat sektor. 

Här hörs ofta ett resonemang om lagkrav som unikt incitament kontra ekonomiska drivkrafter och effektivitet. Det finns tre olika perspektiv på kostnader att betänka. Kostnaderna för korruption och resursmissbruk som får pågå. Kostnaderna för antikorruptionsansatser som begränsas till tandlösa intentioner med fiktiv nytta. Och slutligen, kostnaderna som kan sparas genom ett välfungerande granskningsarbete.

Av nyhetsrapporteringen förstår man att den samlade funktionen mot ’fusket’ och korruptionen i Region Stockholm kommer kunna stoppa ett omfattande kostnadsläckage. Regionens centrala samordnare mot välfärdsbrott Linnea Graaf som intervjuades i SR tycker att det är bra att en ny central kontrollfunktion nu ska utreda brottsmisstankar. Gransknings- och utredningsansvaret lyfts från handläggare, vilket är mycket bra. Hon pekar också på missbrukets mediala uppmärksamhet som en viktig faktor. 

En dedikerad ansvarig funktion är grundläggande för ett fungerande antikorruptionsprogram. I en önskvärd struktur ingår dock alla tre försvarslinjer, med ett medvetet och löpande risk- och kontrollarbete i den operativa verksamheten, till just antikorruptionsfunktionen samt internrevision som har kompetens, mandat och resurser att granska korruption. Antikorruptionsarbetet ska fungera i alla verksamhetens delar. Allt annat torde kunna betraktas som klandervärt risktagande.

Vad gäller bristande incitament mot korruption i offentlig sektor tror jag att en tung motvikt förklaras av allmänningens dilemma, som i korthet handlar om att gemensamma resurser tenderar att överutnyttjas om de kan utnyttjas gratis. Allas ansvar blir ingens ansvar. 

Vad är det som hindrar Sverige från att uppgradera sig till internationella standard mot mutor?  Året börjar alltså genom dessa nyheter med en ljusning på antikorruptionsfronten. Några steg i rätt riktning. 

Dagens Juridik
red@dagensjuridik.se

Dela sidan:
Skriv ut: