Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Notarierna på Stockholms tingsrätt larmar – ”vi arbetar gratis”

Nyheter
Publicerad: 2021-11-23 09:25
Stockholms tingsrätt Foto: Magnus Hjalmarson Neideman / SvD/TT

Nära 40 procent av notarierna på Stockholms tingsrätt har upplevt fysiska stressymtom efter hög arbetsbelastning – och mer än hälften uppger att de inte upplever att det finns tillräckligt med stöd på arbetsplatsen eller någon att vända sig till om arbetsbelastningen blir för stor.
Det framgår av en undersökning som Notarieföreningen vid tingsrätten genomfört, som Dagens Juridik har tagit del av.
”Det finns ingen möjlighet att hinna med arbetet på vår arbetstid”, uppger en av notarierna i undersökningen.

Notarieföreningen på Stockholms tingsrätt har för fjärde året i rad genomfört en enkätundersökning av notariernas arbetssituation. Syftet med enkäten är att undersöka hur notarierna upplever frågor om bland annat diskriminering, trivsel, arbetsbelastning och tjänstgöringens utbildningsinslag. 

Totalt har 58 notarier besvarat enkäten, vilket innebär en svarsfrekvens på i vart fall 90 procent efter att nyanställda, som uppmanades att inte besvara enkäten, har räknats bort. 

Flexräknaren är meningslös

När det gäller arbetsbelastningen på Stockholms tingsrätt uppger 69 procent av notarierna att de inte brukar agera när deras flexräknare hamnar på plus 30 timmar. De som valt att inte längre använda flexräknaren uppger att det inte spelar någon roll att rapportera all övertid. Att det känns meningslöst. Så sent som den 1 april 2021 hade 35 procent av notarierna arbetat 30 övertidstimmar och 25 procent hade arbetat 20-29 övertidstimmar.

75,9 procent av notarierna svarar att de har möjlighet att ta flexledighet, medan 22,4 procent svarar att de inte har möjlighet att ta flexledigt.

Av enkätundersökningen framgår det även att 37,9 procent av notarierna på Stockholms tingsrätt har upplevt fysiska symtom på stress såsom sömnsvårigheter, hjärtklappning och spänningshuvudvärk som de kopplar till sin arbetsbelastning. Majoriteten svarar att stressymptomen återkommer en gång i månaden. 8,1 procent svarar att de återkommer dagligen, 16,2 procent svarar att de återkommer varje vecka och lika många svarar att de återkommer varannan vecka.

Stressymptomen har ökat i jämförelse med fjolåret då 33,3 procent av notarierna upplevde fysiska stressymptom.

Inte tillräckligt med stöd

51,7 procent av notarierna svarar att de inte upplever att det finns tillräckligt med stöd på arbetsplatsen eller någon att vända sig till om arbetsbelastningen blir för stor.

”Det är orimligt att vi som har 30+ på flexen arbetar gratis varje dag till följd av den höga arbetsbelastningen. Det finns ingen möjlighet att hinna med arbetet på vår arbetstid. Det finns heller ingen möjlighet att ta ut flex. Jag har påtalat detta för den ställföreträdande rådmannen och fått svaret att det inte går att göra någonting åt, men att vi ska fokusera på att det kommer bli bättre till hösten. Vi får stå ut helt enkelt. Att det eventuellt blir bättre i höst hjälper inte oss som måste arbeta oavlönat flera timmar extra varje dag fram till dess, samt ofta även helger”, skriver en av notarierna.

En annan notarie uppger att de inte får något gehör av chefer på mötena där det ventileras att notarierna jobbar mycket övertid och helger. 

Tillskott av noterier drogs tillbaka

Notarieföreningen skriver att det framgår av den långsiktiga analysen av data avseende övertid att arbetsbelastningen genomgick en förbättring under 2020, för att därefter genomgå en försämring. 

”Det bör noteras att förbättringen sammanföll med det tillfälliga tillskottet av en ytterligare notarie per avdelning och att försämringen sammanfaller med att den insatsen drogs tillbaka. Det är Notarieföreningens förhoppning att data över detta kan bidra som underlag i framtida diskussioner mellan tingsrätten och Domstolsverket avseende anslag för verksamheten”, skriver Notarieföreningen. 

Vidare skriver Notarieföreningen att andelen notarier som i år upplever någon form av fysiska symptom på stress är den högsta sedan 2018.

”Vår tolkning är att detta med stor sannolikhet kan kopplas till den ökade arbetsbelastningen som följde med reduktionen av personal, men det kan möjligtvis också kopplas samman med generationsskiften och det ökade stresspåslaget under pandemin”, skriver Notarieföreningen.

När det gäller frågan om stämningen på avdelningarna kommer även notarierna in på den höga arbetsbelastningen som bidrar till en mindre bra stämning. 

Drygt 7 procent av notarierna upplever även att de blivit utsatta för diskriminering, annan kränkande behandling eller trakasserier på arbetsplatsen och 15,5 procent har sett eller upplevt att någon annan blivit utsatt. Endast två notarier har skrivit fördjupande svar kring detta. En av dessa pekar på att ”smygrasismen sitter djupt hos en del notarier och det märks tydligt”.

Vittnesmål om utfrysningar

En annan notarie skriver att det sker utfrysningar av notarier som inte är ens egna kompisar eller går in i mallen av hur man vill att en notarie ska vara.

”Jag upplever att det är väldigt uppdelat där förstenotarierna har sina favoriter och det påverkar såväl vilka uppdrag man får som hur man tilltalas, lyssnas på och annat. Den här byråkratiska traditionen av att man ska premiera sina favoriter och missgynna de man inte tycker om tycks vara någonting som förstenotarier snappar upp väldigt fort, vilket jag upplever som mycket märkligt”, skriver en notarie som hört hur man öppet sitter i notarierummet och pratar illa om vissa notarier.

Trots detta anser 34,5 procent av notarierna att de har en mycket bra stämning på sin avdelning, betyg fem av fem möjliga. Medelvärdet har dock blivit lägre jämfört med i fjol.

Stämningen mellan notarier och rådmän

En av notarierna skriver att det är bra stämning i notariegruppen, men dålig mellan notarier och rådmän. 

”Notarier får gång på gång förklara att vi inte har tid att göra arbetsuppgifter åt dem som tex domarskrivning pga den höga arbetsbelastningen men de respekterar inte detta. En notariekollega fick nyligen höra av en rådman att notariens betyg skulle påverkas negativt om hen inte skrev en dom åt rådmannen”.

Notarieföreningen konstaterar också att notariekollektivet inte anser att tingsrätten har hanterat pandemin väl. Detta då över hälften av de svarande ger domstolens insatser en etta på en femgradig skala. Inte heller ledningens kommunikation av och förklaring till åtgärderna tycks uppfattas som tillfredsställande. 80 procent av notarierna har i denna del satt två eller lägre i betyg på en femgradig skala. 

Dagens Juridik har sökt tingsrättens lagman, Gudrun Antemar, som inte vill svara på frågor om undersökningen utan hänvisar till Notarieföreningen.


Dela sidan:
Skriv ut: