Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Neutrala cigarettpaket gynnar den organiserade brottsligheten – vart är varumärkesrätten på väg?”

Debatt
Publicerad: 2012-10-29 11:47
Tell Hermanson

DEBATT – av Tell Hermanson, generalsekreterare ICC Sweden (Internationella Handelskammaren)

 

Skyddet för immateriella rättigheter är ständigt aktuellt. Det är bra att ämnet diskuteras. Men det är oroande när skyddet för immateriella rättigheter luckras upp för att genomföra politiska mål på andra områden.

Ett exempel på problematiken är den pågående översynen av EU:s Tobaksdirektiv. Enligt uppgifter i media (DN 12/9) planerar EU-kommissionen att införa nya regler för paketering av tobaksprodukter. Några av de förslag som diskuteras är hälsovarningar som uppgår till nittio procent av paketen och på sikt helt neutrala paket.

De förslag som nu diskuteras riskerar att få långtgående konsekvenser – dels för immaterialrätten som helhet men också för företagens möjligheter att skydda sina varumärken mot piratkopiering. Risken för att förslagen, som i dag endast riktas mot tobaksindustrin, ska spilla över till andra industrier kan heller inte underskattas.

Skyddet av immateriella rättigheter är en förutsättning för innovation och företagande. Varumärken har en särskild betydelse för företag: Det är genom varumärket företag profilerar sig på marknaden, skiljer ut sig gentemot konkurrenter och bygger förtroende bland konsumenter. Ett starkt varumärke är bland det mest värdefulla ett företag äger – oavsett företagets storlek.

När EU nu enligt uppgift planerar att införa i princip varumärkeslösa paket för tobak innebär det ett avsteg från den politik som man hittills har fört. Skyddet för de immateriella rättigheterna har varit högt på Kommissionens agenda, som ett led i att stimulera kreativitet och innovation, och att skapa tillväxt och arbetstillfällen.  Kommissionen lade 2011 fram en rapport där man påtalade vikten av ett starkt skydd för immateriella rättigheter.

Inskränkningar i företags möjlighet att använda sina registrerade eller inarbetade varumärken innebär en allvarlig inskränkning i skyddet för de immateriella rättigheterna och ett ingrepp i företagens egendomsskydd.

Ytterligare en konsekvens är att neutrala paket är enkla att kopiera: EU:s förslag gör att företag förlorar ett verktyg att särskilja sina produkter från falska kopior och på så sätt bekämpa varumärkesförfalskning.

Varumärkesförfalskning är ett stort problem, både i Sverige och globalt. Företag och myndigheter världen över lägger stora summor på att bekämpa piratkopiering och varumärkesförfalskning.

Enligt EU-kommissionen uppgår värdet av beslagtagna förfalskade varor till nära 1,3 miljarder euro. OECD uppskattar värdet av varumärkesförfalskningen till fem till sju procent av den totala världshandeln.

Cigaretter förfalskas redan i dag till låg kostnad för kriminella organisationer. Neutrala paket på cigaretter ökar möjligheterna att förfalska produkten och ökar svårigheterna för rättsvårdande myndigheter och drabbade företag att urskilja falska från riktiga produkter.

Om konsumenterna förlorar varumärket som särskiljande faktor riskerar de att luras att köpa falska produkter, alternativt väljer de att köpa de falska, billigare produkterna, sedan de äkta förlorat sitt värde utan varumärket. Staten förlorar skatteintäkter, företagen förlorar sina immateriella värden. Den enda vinnaren är den organiserade brottsligheten.

All lagstiftning måste föregås av en gedigen behovs- och konsekvensanalys. I detta fall finns ingetdera. Det finns inga forskningsbaserade bevis för att neutrala paket har någon effekt på andelen rökare i ett samhälle.

Att införa regler som inskränker grundläggande immateriella rättigheter, utan att kunna visa förväntade positiva effekter, är ett dåligt sätt att stifta lag. Det riskerar tvärtom att bli kontraproduktivt, om den svarta marknaden växer och med den andelen tillgängliga, billiga cigaretter.

Det kan på goda grunder ifrågasättas om vi inte redan befinner oss på ett sluttande plan, där politiska mål oreflekterat ställs över grundläggande rättigheter som varumärkesrätten. Många andra produkter innehåller komponenter som är skadliga för hälsan. Risken är att EU genom det pågående arbetet bildar ett prejudikat för att folkhälsa ska anses vara överordnat immateriella rättigheter.

Man kan utan att raljera fundera över den danska fettskatten eller det amerikanska förbudet att sälja läsk i alltför stora förpackningar. Kommer neutrala paket för tobak att följas av varumärkesförbud för sockerhaltiga produkter?

Rättighetshavare, såsom innehavare av ett registrerat eller inarbetat varumärke, måste kunna lita på det juridiska skydd som ges i lagar och ingångna internationella avtal. När regeringar vill skydda andra viktiga intressen, som hälsa eller miljö, måste förslagen vara balanserade och proportionerliga. Att utrota en rättighet för att skydda en annan är inte rätt väg att gå.

Stefan Wahlberg
stefan.wahlberg@blendow.se

Dela sidan:
Skriv ut: