Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Nasdaq Stockholm lägger ned Ericsson-utredning 

Nyheter
Publicerad: 2023-05-25 07:18
Foto:TT

Nasdaq Stockholm har avslutat sin utredning av Ericssons informationsgivning avseende en internutredning från 2019 angående Irak.

I en slutskrivelse meddelar Nasdaq att utredningen av Ericssons informationsgivning avseende en internutredning från 2019 angående Irak avskrivs från vidare handläggning. Nasdaq anser sig inte ”kunna komma till slutsatsen att innehållet i rapporten varit sådant som en förnuftig investerare skulle ha utnyttjat för sitt investeringsbeslut”.

Spekulativa uppgifter

I en tidigare kommentar till Aktiespararna har Ericsson att rapporten innehöll spekulativa, oprecisa och overifierade uppgifter angående potentiella betalningar som underleverantörer kan ha genomfört till lokala milisgrupper, ISIS inkluderat. 

”Det framkom inte då, och har än idag inte framkommit, några belägg för riktigheten i dessa spekulationer”.

Den 2 mars 2023 tillkännagav Ericsson: “Som tidigare meddelats kunde bolagets internutredning från 2019 inte fastslå att Ericsson gjort eller varit ansvarig för några betalningar till någon terroristorganisation; och bolagets fortsatta djupgående utredning under 2022 har inte förändrat denna slutsats.”

Dessa ”obestyrkta spekulationer” utgjorde inte en lämplig grund för informationsgivning, menade Ericsson.

Ledningens kännedom om rapporten

På frågan om styrelse, VD eller koncernledning kände till rapporten från 2019 före Uppdrag gransknings avslöjande svarade Ericsson så här:

”Irakrapporten från 2019 förbereddes av en grupp internutredare under 2019 med stöd av tidigare externa ombud. I slutet av 2019 instruerade ledande befattningshavare att DOJ och SEC skulle informeras, vilket framgår i beskrivningen av uppgörelsen med DOJ från den 2 mars 2023. Informationsgivningen till DOJ, som utfördes av tidigare externa ombud, var inte tillräcklig och ledde sedermera till DOJs beslut om överträdelse”.
Ericsson skriver även att bolaget ser kontinuerligt över rutiner för att förfina och förbättra dem. Ericsson har rekryterat nytt ledarskap till viktiga interna roller, bland annat ny chefsjurist och ny chef för internutredningar. AMO och funktionen för internutredningar ansvarar för att rapportera så snabbt som möjligt och på ett korrekt sätt till myndigheterna om utredningar i enlighet med våra åtaganden i uppgörelsen med DOJ.

Ser Ericsson någon risk för ytterligare konsekvenser av bolagets agerande i Irak eller avseende deras samarbete med amerikanska och andra myndigheter?
”Vad gäller de historiska förhållandena i Irak fortsätter Ericsson att utförligt utreda fakta i fullt samarbete med DOJ och the U.S. Securities and Exchange Commission. Som tidigare meddelats kunde bolagets internutredning från 2019 inte fastslå att Ericsson gjort eller varit ansvarig för några betalningar till någon terroristorganisation; och bolagets fortsatta djupgående utredning under 2022 har inte förändrat denna slutsats”, svarar Ericsson.

Ericsson har även anlitat Gibson Dunn som nytt externt ombud. Gibson Dunn har arbetat nära Miller & Chevalier, FTI och KPMG i granskningen av en betydande mängd dokument under 2022 och 2023. 

Vidare uppger Ericsson att kommitteen för Audit och Compliance och styrelsen, tillsammans med Ericssons externa revisor Deloitte, har fått återkommande uppdateringar och de följer och övervakar processen och dess status. Davis Polk och Hammarskiöld agerar rådgivare åt styrelsen och säkerställer att bolagets processer är robusta och ändamålsenliga.

Hur har styrelsen hanterat sin skyldighet att utreda möjligheterna för ansvarsutkrävande till följd av den nekade ansvarsfriheten?
”Styrelsen tar aktieägares ställningstagande på högsta allvar och har sedan tidigare, innan årsstämman 2022 där en minoritet (men mer än 10 procent) av aktieägarna röstade emot ansvarsfrihet, tagit avsevärda steg mot att stärka bolagets styrning, riskhantering, övervakning av styrelse och koncernledning samt program för regelefterlevnad och kontroll. Bolagets framsteg berömdes av DOJ i uppgörelsen”.

Vidare uppger Ericsson att det är en tydlig instruktion från en stor aktieägarmajoritet till styrelsen att inte vidta rättsliga åtgärder mot styrelsens ledamöter mot bakgrund av det faktum att en stor majoritet (mer än 70 procent) av aktieägarna röstade för att bevilja ansvarsfrihet för varje enskild styrelseledamot, samtidigt som samtliga nominerade ledamöter valdes om.


Dela sidan:
Skriv ut: