Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Nämndemännen instämmer i samfundets synpunkter om säkerheten”

Nyheter
Publicerad: 2021-02-01 09:55

DEBATT – av Stefan Blomquist, Förbundsordförande,
Nämndemännens Riksförbund

I en artikel i Dagens Juridik den 28 januari 2021 framgår att Mia Edwall Insulander i en skrivelse till flera myndigheter tar upp en brännande fråga där vi har ett tydligt gemensamt engagemang.

Nämndemännens Riksförbund kan konstatera att den arbetsmiljö som våra nämndemän delar med Advokatsamfundets medlemmar, inte minst under förhandlingstillfällena på våra domstolar: ”inte är godtagbar i alla delar”.

Från Nämndemännens Riksförbunds (NRF) sida har även vi under hösten tagit upp det väsentliga i dessa påpekanden som Mia Edwall Insulander lyfter fram, avseende att nämndemännens och advokaternas situation i vissa domstolar, inte beaktas på samma sätt som för andra arbetstagare som tjänstgör i domstolen. Vi har fört fram synpunkter med samma uppmaning som Advokatsamfundet uttrycker, det vill säga att domstolarna måste ta sitt fulla arbetsmiljöansvar för all personal som tjänstgör i domstolen. Arbetsmiljön och smittskyddsarbetet i de flesta domstolar har under hösten/vintern blivit bättre men är fortfarande inte bra.

Vi har även pekat på det ansvar jämlikt Arbetsmiljölagens 3 kap 12§ 1 st, där det klart framgår att arbetsgivaren, i detta fall lagmannen som företrädare för arbetsgivaren, är skyldig att se till att den som är verksam inom domstolen (”arbetsstället”), men inte anställd av domstolen (”inte är arbetstagare i förhållande till honom”) inte utsätter andra som arbetar där (oavsett kort eller lång tid) för risk för ohälsa eller olycksfall.

Flera av våra medlemmar inom NRF är inblandade i långa mål och dessa mål tenderar att öka i antal och omfattning. Detta medför att nämndemän, liksom medlemmar i Advokatsamfundet i värsta fall kan utsättas för en klart ökande risk för Corona smitta.

Slutsatsen blir att vi i detta fall har en gemensam och angelägen fråga att tillsammans driva, i syfte att få gehör och genomslag hos Domstolsverket och domstolarna för att ett ökat ansvarstagande. Förståelsen och åtgärder för advokaternas och nämndemännens arbetsmiljö, vilka tillsammans med juristdomaren utgör förutsättning för att de flesta brottmål över huvud taget ska kunna avgöras, behöver tydliggöras och lyftas till acceptabel nivå som är likvärdig mellan landets samtliga domstolar.

Dagens Juridik
red@dagensjuridik.se

Dela sidan:
Skriv ut: