Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Mördare vill ta del av bilder på sitt döda offer – får nej

Nyheter
Publicerad: 2019-09-11 14:08
Mordvapnet. Foto: Polisen

Obduktionsbilderna från förundersökningen kan få stor betydelse för en morddömd mans resningsansökan.
Trots det lämnas de inte ut.
Kammarrätten konstaterar att bilderna varken redovisats till åklagare eller åberopats vid domstol, och att de därför inte kan anses ha haft betydelse för avgörandet i sak – och att ett utlämnade skulle kränka den avlidnes frid.

Den 36-årige mannen dömdes tidigare i år för att med sex skott ha skjutit en sovande sexbarnspappa i sin säng i en lägenhet i Västerås. Tingsrätten beskrev dådet i domen som en ”regelrätt avrättning”. Mannen dömdes till livstids fängelse.

En biträdande jurist på en advokatbyrå begärde så som ombud för den livstidsdömde mannen att få ta del av samtliga obduktionsbilder som finns i Polisens respektive Åklagarmyndighetens system i ett ärendet – men fick avslag med hänvisning till sekretess.

Vill ha resning

Juristen har därefter framhållit att det står klart att mannens enskilda intresse av att ta del av materialet och därigenom få sin livstidsdom prövad på nytt genom resning väger tyngre än eventuella intressen för det motsatta. Han har också förtydligat att begäran avser bilder som visar annat än baksidan av den avlidnes kropp, med hänvisning till att han redan har tillgång till sådana bilder.

Polismyndigheten konstaterade att de handlingar som juristen begärt ut ingår i en avslutad förundersökning beträffande mord, för vilken hans klient dömts för i så väl tingsrätt som hovrätt. Vidare konstaterades att obduktionsbilderna varken redovisats till åklagarmyndigheten eller åberopats som processmaterial i domstol, samt att bilderna utgör sidomaterial till den bakomliggande förundersökningen.

”Begränsa insynen”

Polisen beaktade också att den tilltalade i ett mål som slutligt avgjorts inte kan anses ha ett lika tungt vägande intresse av att få ta del av uppgifter som den misstänkte har under tid som denna ska förbereda sitt försvar under huvudförhandling. Det finns enligt förarbetena ett betydligt större utrymme att begränsa insynen i sidomaterialet i ett avslutat brottmålsförfarande.

Med beaktande av bildernas karaktär och omständigheterna i det enskilda fallet fann Polisen att det är av synnerligen vikt att de sekretessbelagda uppgifterna inte röjs till juristen och hans klient – och avslog därför hans begäran.

Integritetskänsliga uppgifter

Mannen överklagade till Kammarrätten i Stockholm, och framhåller här att Polismyndigheten inte i tillräcklig rad beaktat hans intresse av att få ta del av handlingarna. Han är dömd till livstids fängelse och bilderna förväntas ha stor betydelse vid en kommande resningsansökan – och de kan dessutom maskeras eller lämnas ut med förbehåll.

Kammarrätten finner att uppgifterna, eftersom de varken redovisats till åklagare eller åberopats i domstol, inte kan anses ha haft betydelse för avgörandet i sak. Dessutom innehåller bilder från en obduktion integritetskänsliga uppgifter som det med fog kan antas att en avliden inte har önskat ska komma till andras kännedom.

Företräde

Ett utlämnande skulle därför kränka den frid som tillkommer denne, och det är därmed av synnerligen vikt att uppgifterna inte röjs. Det står enligt kammarrätten även klart att det enskilda intresset har företräde framför mannens intresse av att ta del av uppgifterna.

Med hänsyn till uppgifternas integritetskänsliga karaktär kan de heller inte lämnas ut till mannen till viss del eller med förbehåll. Överklagandet avslås därför. (Blendow Lexnova)


Mitt DJ Premium
Få tillgång till bakomliggande domar och dokument som ligger till grund för aktuella artiklar och reportage.

Dela sidan:
Skriv ut: