Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Mönster-bråk om insatspolisens upphandlade väskor 

Nyheter
Publicerad: 2023-01-24 09:03
Polisens insatsstyrka. Foto: Johan Nilsson / TT

Polismyndigheten har bytt leverantör av sina så kallade SPT- och IGV-väskor. Efter en tvist i domstol om mönsterregistreringen vinner den nya leverantören av väskor – mönsterregistreringen ska hävas.
Den gamla leverantören har dock redan hunnit överklagat beslutet – och dessutom återkallat överklagan.

Det var år 2019 som Polismyndigheten inledde en upphandling av så kallade SPT- och IGV- väskor till polisens ingripande- och insatsverksamhet (SPT står för ”särskild polistaktik” och IGV står för ”ingripandeverksamhet”). 

Promoteq, ett bolag i Sandviken, vann upphandlingen och tilldelades avtalet. Promoteq ersatte därigenom den tidigare leverantören Preventor som haft avtalet sedan år 2014. 

Dessförinnan köpte Polismyndigheten SPT- och IGV-väskor från bolaget Buffers Marine AB (Buffers Marine), som hade levererat väskor till Polismyndigheten sedan 1990-talet. 

Tvisten rör ett mönsterskydd

Denna tvist rör ett mönsterskydd som Preventor ansökte om den 30 november 2016 avseende dels den större SPT-väskan, dels den mindre IGV-väskan. Dessa registrerades av Patent- och registreringsverket (PRV) den 10 februari 2017.

Efter den vunna upphandlingen har Promoteq yrkat att Patent- och marknadsdomstolen ska häva den svenska  mönsterregistreringen. Preventor har bestritt detta yrkande.

Promoteq har uppgett att mönstret inte omfattar något som var nytt eller särpräglat vid tidpunkten när ansökan om registrering gavs in till Patent- och registreringsverket. Det har därför förelegat hinder mot att registrera ansökan och då detta alltjämt består ska registreringen hävas. 

Preventor har å sin sida uppgett att mönstret var vid tidpunkten för mönsterskyddsansökan nytt och särpräglat. Preventor hade rätten till mönstret och har haft rätt att erhålla ensamrätt genom registrering. Mönstrets utseende är inte bestämt av väskornas tekniska funktion. 

Polisens kravställning

Promoteq har under målet förklarat att Polismyndigheten har under samtliga avtal upphandlat väskor enligt en allmän kravställning med förbehåll om vidareutveckling av väskorna. 

”Kravställningen har varit förhållandevis snäv såvitt avser proportioner, fickor och material m.m. Kravställningen är en följd av att Polismyndighetens övriga utrustning och fordon anpassats efter tidigare väskor. Även myndighetens övningar ställer krav på enhetlighet i utrustningen”, uppger Promoteq. 

Att respektive leverantörs väska enligt anbuden haft olika utformning beror på att leverantörerna har tolkat upphandlingsunderlaget på olika sätt, menar Promoteq. 

Polismyndigheten har dock under respektive avtal anpassat detaljer på väskorna för att svara mot myndighetens behov. De väskor som avbildas i Presenters mönster är en följd av kravspecifikationen. 

”Mönstret och dess proportioner är därför att betrakta som en utformning som följer av dess tekniska funktion och som måste återskapas exakt för att den ska kunna placeras i och inrymma Polismyndighetens övriga utrustning. Mönsterrätten omfattar inte de detaljer i Mönstret som är bestämda av produktens tekniska funktion och dessa detaljer ska därför bortses ifrån vid bedömningen av om mönstret anses ha särprägel”, skriver Promoteq. 

Promoteq uppger även att Proventors väskor är ”i det närmaste identiska avseende proportioner och placering av detaljer” jämfört med den tidigare leverantören Buffer Marines väskor.

”Eftersom Buffers Marines Northgearväskor salufördes och levererades till samma användarkrets före den 30 november 2016 var Mönstret varken nytt eller särpräglar då ansökan om registrering gjordes”, skriver Promoteq som även ger en liknande jämförelse med försvarets Bärsäck 2000.

Proventor menar å sin sida att det finns skillnader mellan Mönstret och Buffers Marines väskor ”och dessa är på intet sätt oväsentliga”. 

”Det föreligger inte sådan identitet mellan Mönstret och Buffers Marines Northgearväskor att de senare skulle kunna utgöra nyhetshinder. Mönstret och Buffers Marines väskor ger inte väsentligt samma helhetsintryck för den kunnige användaren. Mönstret ger ett även ett särpräglat helhetsintryck i förhållande till försvarets Bärsäck 2000.”, uppger Proventor.

Allmänt tillgängligt

Den fråga som domstolen först tog ställning till var om Polismyndigheten fått del av väskorna på ett sådant sätt som innebär att mönstret gjorts allmänt tillgängligt tidigare än ett år före registreringsdagen. 

Domstolen kommer fram till att det under alla förhållanden står klart att Polismyndigheten fick del av prototyper av väskor som överensstämmer med Mönstrets utseende i tiden före den 24 november 2015, det vill säga utanför nyhetsfristen. Inget har framkommit om att det skedde efter ett uttalat eller underförstått förbehåll om att mönstret skulle hållas hemligt. 

Enligt domstolen innebar således översändandet av de slutliga prototyperna till Polismyndigheten att mönstret blev allmänt tillgängligt tidigare än ett år före dagen för ansökan om registrering. 

”Sammanfattningsvis finner Patent- och marknadsdomstolen att Mönstret inte var nytt vid tidpunkten för registreringen. Det förelåg därmed hinder mot att mönsterrätt registrerades för Mönstret och detta hinder består alltjämt. Promoteqs talan ska således bifallas och Mönsterregistreringen hävas redan på denna grund, varför det saknas skäl för domstolen att göra en bedömning av om Mönstret är särpräglat”, skriver patent- och marknadsdomstolen.

Preventor överklagar

Patent- och marknadsdomstolen förpliktar Preventor att ersätta Promoteqs rättegångskostnad med 268 106 kronor, jämte ränta. Av beloppet avser 234 225 kronor ombudsarvode. 

Preventor har redan överklagat domen till Svea hovrätt och skriver att ”grunden för prövningstillstånd är att det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som PMD har kommit till och att det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt”. Men endast ett par dagar senare återkallar Preventor överklagandet.

Foto: Svensk designdatabas/bilaga till domen/Domstolsverket

Premiuminnehåll
Skaffa Mitt DJ Premium för att ladda ner filerna
promoteq-preventor

Dela sidan:
Skriv ut: