Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Möjliggör överklagande av Kammarkollegiets beslut”

Nyheter
Publicerad: 2023-01-18 11:53

DEBATT – av Lina Lindh, Förbundsstyrelseledamot KDU Sverige och Lukas Forsberg Bernevång, Förbundsstyrelseledamot KDU Sverige.

I samband med att kusiners såväl som andra avlägsna släktingars arvsrätt togs bort år 1928 inrättades den statliga allmänna arvsfonden. Arvsfonden, som förvaltas av Kammarkollegiet, har som huvudsyfte att hopsamla de tillgångar som finns i dödsbon som saknar arvingar för att sedan dela ut det till välgörande ändamål samt att administrera och godkänna testamenten från dödsbon där ingen legal arvinge finns. Varje år får Kammarkollegiet handlägga närmare 600 testamenten som kommit in utan att det finns någon legal arvtagare vilket i sin tur innebär att dödsboets tillgångar direkt tillfaller den allmänna arvsfonden. Uppskattningsvis inkommer en summa av närmare en miljard kronor från dessa dödsbon varje år. 

I de fall ett befintligt testamente missas har den person som enligt testamentet är testamentstagare rätt att anmäla detta till Kammarkollegiet för bedömning. När Kammarkollegiet i sin tur har fattat beslut om godkännande respektive avslag kan dock testamentstagaren inte överklaga beslutet i de fall vederbörande har en annan uppfattning än det som föreligger enligt beslut. 

Den bortgångnes yttersta önskan ska respekteras och genomsyra all form av tolkning av testamenten, problemet är att detta inte blir tillämpbart med dagens lagstiftning. För även om allt skulle tyda på att testatorns vilja pekar på något annat än det som Kammarkollegiet beslutat om går beslutet inte att omprövas. Konsekvenserna av detta blir att kvarlåtenskapen obestridligt riskerar att hamna i arvsfonden. Dagens system sätter alltså inte den avlidnes sista önskan i centrum vilket kan komma att skapa stor frustration och smärta hos den avlidnes närstående, utöver den sorg som det innebär att förlora någon man älskar. 

Lagen har under årens lopp reviderats ett antal gånger. Enligt den första varianten hade man möjlighet att överklaga Kammarkollegiets beslut till regeringen men under den nuvarande lagstiftning finns denna möjlighet inte kvar. När andra myndighetsbeslut går att överklaga till högre rättslig instans, blir det för oss obegripligt varför just Kammarkollegiets beslut inte ska kunna överklagas. För att stärka rättssäkerheten såväl som individens rätt gentemot staten föreslår vi i KDU att återinföra rätten att överklaga Kammarkollegiets beslut avseende arvsavstående till högre instans.

Bara för att den avlidne inte längre kan göra sin röst hörd betyder inte det att vi kan bortse från dennes vilja.

Dagens Juridik
red@dagensjuridik.se

Dela sidan:
Skriv ut: