Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Miljonskadestånd för avbruten upphandling av storbildsskärm

Nyheter
Publicerad: 2021-02-18 09:35
genrebild Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB

Ett kommunalt bolag måste betala över en miljon kronor för brott mot upphandlingsreglerna sedan man valt att avbryta en upphandling av en storbildskärm till en kongresshall och i stället hyra skärm för en kort tid i en otillåten direktupphandling.

Det kommunala bolaget Akademiplatsen AB i Borås bjöd under våren 2018 in till anbudsgivning gällande hyra av en LED-vägg till Borås Kongress. Tilldelningsbeslut fattades den 8 maj 2018 och kontrakt tilldelades Improd. Beslutet begärdes överprövat av annat bolag varpå Akademiplatsen självmant avbröt upphandlingen med hänvisning till att förfrågningsunderlaget varit otydligt. 

Akademiplatsen valde då att hyra en LED-vägg av Ledgruppen under tolv månader. Improd ansökte i oktober 2018 om överprövning av avtalets giltighet. Förvaltningsrätten i Jönköping beslutade att ogiltigförklara hyresavtalet genom dom av den 28 februari 2019. Domen vann laga kraft den 3 april 2019.

Otillåten direktupphandling

Det är ostridigt att Akademiplatsens hyresavtal med Ledgruppen varit en otillåten direktupphandling och således en överträdelse av lagen om offentlig upphandling, LOU.

Tvistefrågan i målet är om överträdelsen resulterat i en ersättningsgill skada för Improd och vilket belopp skadan i så fall uppgår till.

Improd begär ersättning med drygt 1 miljon kronor jämte dröjsmålsränta. Improd argumenterar på så sätt att bolaget, i samband med att Akademiplatsen tilldelat kontraktet till Ledgruppen istället för Improd, har lidit skada och därför ska ersättas med det så kallade positiva kontraktsintresset, det vill säga den vinst som Improd skulle erhållit om Improd hade tilldelats kontraktet istället för Ledgruppen. 

Akademiplatsen har, i första hand, bestridit Improds yrkande med anledning av att någon ersättningsgill skada inte föreligger. För det fall tingsrätten finner att det föreligger en ersättningsgill skada ska det av Improd yrkade beloppet jämkas till cirka 140 000 kronor med anledning av att Improds eventuella skada i så fall endast uppgår till detta belopp.

Skadeståndsskyldighet finns

Borås tingsrätt påpekar inledningsvis att en upphandlande myndighet som inte har följt bestämmelserna i LOU ska ersätta den leverantör som därigenom drabbats av skada.

Den aktuella överträdelsen har, konstaterar tingsrätten, varit tillräckligt klar för att grunda skadeståndsskyldighet för Akademiplatsen. 

Av utredningen framgår att Akademiplatsens avsikt med att direktupphandla en LED-vägg till Borås Kongress var att få en sådan vägg på plats till invigningen under hösten 2018. Mot den bakgrunden anser tingsrätten att en närliggande och rimlig händelseutveckling – och därmed det hypotetiska händelseförloppet – hade varit en annonserad upphandling av ett temporärt avtal, innehållsmässigt motsvarande det ogiltigförklarade hyresavtalet.

Enligt tingsrätten saknas det skäl att ifrågasätta uppgifter från en företrädare för Improd om att Improd hade lämnat ett anbud för det fall uthyrningen av LED-väggen hade föregåtts av ett annonserat upphandlingsförfarande.

Tingsrätten konstaterar att genom förhöret med Improds företrädare och ett annat tilldelningsbeslut från Göteborgsoperan som åberopats i målet har det, enligt tingsrätten, framkommit att Improd hade kunnat tillhandahålla en LED-vägg av det slag som efterfrågats. 

Skyldighet att betala skadestånd

Mot denna bakgrund, och då Improd vunnit den första upphandlingen i Borås, var en av två godkända anbudsgivare i nästa upphandling, och även vunnit upphandlingen avseende korttidshyra av LED-vägg till Göteborgsoperan, som synes likna den här aktuella anser tingsrätten att Improd även visat att bolaget skulle ha haft en realistisk möjlighet att tilldelas uppdragsavtalet. Som en följd av det är Akademiplatsen skyldigt att betala skadestånd till Improd.

Improd får fullt ut vad bolaget begärt i skadestånd. (Blendow Lexnova)


Dela sidan:
Skriv ut:

Mikael Kindbom
red@dagensjuridik.se