Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Mikrobryggeri pekar på domarjäv efter Åbros framgång i domstol

Nyheter
Publicerad: 2021-02-22 09:04

Patent- och marknadsdomstolen dömde till ölbryggeriet Åbros favör vid två tillfällen och tvingade den nystartade bryggpuben Bryggmästaren i Boden att byta namn.
Mikrobryggeriet pekar dock på domarjäv i ett överklagande.
Patent- och Marknadsöverdomstolen slår underinstansen på fingrarna och häver tillfälligt beslutet.

Ölbryggeriet Åbro har dragit mikrobryggeriet och bryggpuben Bryggmästarn i Boden inför domstol för varumärkesintrång, vilket Dagens Juridik kunde berätta under sensommaren 2020. Turerna i processen har varit många och Ölbryggeriet har vunnit två delsegrar där öljätten hoppades på att den lokala puben skulle tvingas byta namn för att inte riskera att betala ett vite om 200 000 kronor. Men den lilla bryggpuben gav inte med sig och har överklagat båda besluten och fått rätt – tills vidare.

Åbro stämmer Bryggmästarn i Boden för varumärkesintrång och har yrkat att domstolen ska förbjuda puben att använda ordet Byggmästarn i samband med sitt bryggeri, pubverksamhet och restaurangverksamhet. Boden-verksamheten får heller inte marknadsföra bryggeriet, pubverksamheten och restaurangverksamheten i tryckt och digital form med detta kännetecken.

Bestridit förbudet

Bryggmästaren i Boden har i processen bestridit förbudsyrkandet och menar att något varumärkesintrång inte föreligger. Kännetecknet Bryggmästarn i Boden används inte heller för någon vara eller tjänst utan utgör ett företagsnamn. Bolaget bestrider att ”Bryggmästarens” har särskiljningsförmåga liksom att Åbro Bryggeri har lidit eller lider någon skada. 

”Slutligen skulle ett förbud drabba Bryggmästarn i Boden hårt. Svaranden har inte gjort något värre än att använda ett företagsnamn som Bolagsverket har beviljat. Ett bifall till förbudsyrkandet skulle leda till irreparabel skada för svaranden”, har den lokala puben vidare skrivit. 

Tidigare beslut om interimistiskt vitesförbud

I väntan på dom i frågan om varumärkesintrång har det även tidigare kommit beslut rörande interimistiskt vitesförbud. Ett beslut togs i september där  Patent- och marknadsdomstolen fann att det förelåg sannolika skäl för varumärkesintrång och förbjöd Bryggmästarn i Boden interimistiskt vid vite om 200 000 kronor att i pub- eller restaurangverksamhet använda kännetecknet Bryggmästarn eller väsentligen likartade kännetecken. 

Bryggmästarn i Boden överklagade dock detta och då upphävdes beslutet av Patent- och marknadsöverdomstolen som inte ansåg att den ställda säkerheten om 700 000 kronor var betryggande.  Efter domstolens beslut vunnit laga kraft inkom Åbro Bryggeri med en ny säkerhet, denna gång om 1 200 000 kronor. 

Bryggmästaren i Boden anser dock inte heller att den nya säkerheten kan anses tillräcklig. 

”I proportionalitetsbedömningen måste också vägas in att Åbro Bryggeri har en miljardomsättning medan Bryggmästarn i Boden är ett litet företag som kan tvingas till undergång om ett vitesförbud meddelas”.

Det aktuella beslutet

Även denna gång går alltså Patent- och marknadsdomstolen på Åbro Bryggeris linje. 

”Bryggmästarn i Boden förbjuds, för tiden till dess målet slutligt avgörs eller annat har beslutats, vid vite om 200 000 kronor att i pub- eller restaurangverksamhet använda kännetecknet Bryggmästarn eller väsentligen likartade kännetecken”, framgår det av beslutet. 

Förbudet omfattar även tryckt skrift, webbsidor och sociala medier.

Patent- och marknadsdomstolen skriver att ”den samlade och preliminära bedömningen blir alltså att det föreligger en varumärkesrättslig förväxlingsrisk, inbegripet risken för att svarandens användning av ”Bryggmästarn” leder till uppfattningen att finns ett samband mellan Bryggmästarn i Boden och Åbro Bryggeri. Det föreligger alltså sannolika skäl för varumärkesintrång”.

Domstolen bedömer slutligen att proportionalitetshänsyn inte lägger hinder i vägen för ett vitesförbud. Åbro Bryggeris relativa storlek i förhållande till svaranden avskär inte bolaget från rätten att vidta processuella åtgärder. Däremot bör vitesförbudet träda i kraft med viss fördröjning. Detta ger Bryggmästarn i Boden tid att vidta de nödvändiga åtgärder som förbudet föranleder. 

Enligt Patent- och marknadsdomstolen är den ställda säkerheten godtagbar. 

Av domen framgår det att beslutet träder i kraft 14 dagar efter delgivning av beslutet. 

Överklagat beslutet

Bryggmästarn i Boden ger dock inte upp så lätt. Även detta beslut har överklagats och Patent- och marknadsöverdomstolen.

Bryggmästarn i Boden pekar på jäv då det varit en och samma domare vid båda besluten i Patent- och marknadsdomstolen.

”Domaren hade ju redan tagit ställning i sak och inga nya omständigheter hade tillkommit utöver en höjd säkerhet”, skriver Bryggmästarn i Boden i överklagandeskriften.

Mikrobryggeriet yrkar i första hand att PMÖ bör, på grund av rättegångsfel, undanröja PMDs beslut och återförvisa frågan till PMD för förnyad prövning av en objektiv domare.

Vidare yrkar bryggeriet att ”PMÖ omedelbart och i avvaktan på att slutligt beslut i frågan fattas förklarar att tingsrättens beslut tills vidare inte får verkställas”.

Mikrobryggeriet skriver att det bör inte tvingas stänga restaurangen och bekosta namnändring med mera innan frågan har slutligt prövats.

”Verksamheten befinner sig fortfarande i en uppstartsfas och är mycket känslig för intäktsbortfall. Ytterligare bortfall än det som redan orsakas av gällande restriktioner m.m. med anledning av Covid- 19 kommer att vara förödande för verksamheten”.

Patent- och marknadsöverdomstolen har kommit fram till att bevilja prövningstillstånd samt förordnat att Patent- och marknadsdomstolens beslut tills vidare inte ska gälla.

Premiuminnehåll
Skaffa Mitt DJ Premium för att ladda ner filerna
PMÖ
överklagande
PMT

Dela sidan:
Skriv ut: