Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Måste flytta efter sena betalningar – sagts upp två gånger tidigare

Nyheter
Publicerad: 2022-07-29 08:19
Illustrationsbild Foto: Scanpix

Hovrätten slår, i likhet med hyresnämnden, fast att en hyresgäst åsidosatt sina hyresrättsliga skyldigheter, genom upprepade betalningsförsummelser av allvarligt slag, i sådan grad att hyreskontraktet inte skäligen kan förlängas.

Det handlar om en 42-årig kvinna som hyrde en lägenhet av ett fastighetsbolag. Tvisten hänsköts till Hyres- och arrendenämnden i Malmö efter att hyresvärden sagt upp hyresavtalet mellan parterna till upphörande den i februari i år.

Hyresvärden yrkade att avtalet inte skulle förlängas efter nämnda datum och att kvinnan skulle åläggas att avflytta från lägenheten. 

Blivit uppsagd tidigare

Som grund för upphörsyrkandet anfördes att kvinnan hade åsidosatt sina hyresrättsliga skyldigheter i sådan grad att avtalet inte skäligen kunde förlängas. Hon hade vid upprepade tillfällen betalat hyran för sent. Vid tidpunkten för ansökan fanns en hyresskuld på 9 145 kronor, som reglerades den 26 november 2021. Hyresgästen erhöll påminnelser och varnades för konsekvenserna av att vid upprepade tillfällen erlägga hyran för sent. Hon hade blivit uppsagd två gånger tidigare och fick varje gång bo kvar med korttidsavtal.  

42-åringen bestred yrkandena. Hon uppgav att hennes makes företag hade ekonomiska svårigheter och försattes i konkurs under år 2021. I dag hade hon A-kassa. 

Starkt bevis för att hon underrättats

Hyresnämnden noterade att 42-årigen sagts upp dels i februari 2019, dels i mars 2020 på grund av betalningsförsummelser och att parterna vid båda tillfällena träffade korttidsavtal, varav det senaste gällde till och med den 1 maj 2021. Även under det senaste korttidsavtalet var kvinnan sen med hyran några dagar. Aprilhyran 2021 var därtill 14 dagar sen. Under perioden maj-november 2021 varierade förseningarna från fem dagar till tjugosex. 

Nämnden konstaterade att ett så kallat korttidsavtal var ett starkt bevis för att hyresgästen underrättats om att hyresvärden inte accepterade hyresförseningar. Trots kvinnans förseningar accepterade hyresvärden att korttidsavtalet övergick till ett tillsvidareavtal, utan någon åtgärd. Enligt nämnden kunde hyresgästen, vid sådan hantering av försummelser, få intryck av att hyresvärden accepterade vissa förseningar.

Det kunde dock inte komma i fråga att sådana försummelser, som de aktuella, kunde accepteras av en hyresgäst, inte ens när hyresvärden uppenbart accepterade några dagars försumlighet. Vid sådana förhållen hade hyresgästen åsidosatt sina skyldigheter som hyresgäst i sådan grad att avtalet inte skäligen skulle förlängas.

Hovrätten gör samma bedömning

42-åringen överklagade till Svea hovrätt och yrkade att hovrätten skulle avslå hyresvärdens talan i hyresnämnden.

Det som förekommit i hovrätten motiverar ingen annan bedömning än den som hyresnämnden har gjort. Överklagandet ska därför avslås. (Blendow Lexnova)

Premiuminnehåll
Skaffa Mitt DJ Premium för att ladda ner filerna
hyresavgörande
Blendow Lexnova
red@dagensjuridik.se

Dela sidan:
Skriv ut: