Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Mål om europeisk arresteringsorder ska prövas i högre rätt

Nyheter
Publicerad: 2019-07-12 10:23
Foto: Stefan Wahlberg/DJ

Högsta domstolen, HD, meddelar prövningstillstånd i ett mål om överlämnande enligt europeisk arresteringsorder.
Mannen i fråga närvarade inte vid den förhandling som resulterat i den dom som åberopats till grund för arresteringsordern, utan har delgetts genom sin mamma – något som står i strid med uttalanden från EU-domstolen.

Göteborgs tingsrätt biföll i ett beslut en begäran om överlämning för straffverkställighet till Polen avseende en polsk man, mot bakgrund av en europeisk arresteringsorder.

Mannen överklagade, men Hovrätten för Västra Sverige meddelade inte prövningstillstånd.

Inte närvarat

Mannen har inte närvarat vid den förhandling som resulterat i den dom som åberopats till grund för arresteringsordern. För att överlämning då ska tillåtas krävs att något av villkoren i artikel 4a. 1 i rådets rambeslut är uppfyllt. I arresteringsordern anges att två av villkoren också har varit uppfyllda; mannen har dels fått kännedom om förhandlingen i förväg och upplysts om att målet kunde avgöras i hans utevaro, dels delgetts avgörandet och informerats om rätten att överklaga, men inte utnyttjat denna.

Ska prövas igen

Högsta domstolen, HD, konstaterar dock nu att handlingarna i båda fallen har överlämnats till mannens mamma, som var bosatt på hans adress. EU-domstolen har uttalat att villkoren i artikel 4a. 1 inte kan uppfyllas genom delgivning till en vuxen hushållsmedlem, när det inte framgår att kallelsen verkligen har överlämnats till den berörda personen.

Enligt 2 kap. 3 § arresteringsorderlagen får överlämnande inte beviljas i de fall som anges i punkterna i artikel 4a. 1. Det finns därför skäl för att frågan om överlämnande prövas av högre rätt och HD beslutar nu att meddela prövningstillstånd i hovrätten. (Blendow Lexnova)


Dela sidan:
Skriv ut:

Isak Bellman
red@dagensjuridik.se