Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Lagrådet varnar – ännu en gång för generella straffskärpningar

Nyheter
Publicerad: 2022-09-12 13:00
Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix / TT

För andra gången på kort tid varnar lagrådet politikerna för att skärpa straffen för enskilda brott – utan att reflektera kring frågan om var den allmänna repressionsnivån ska ligga.
Detta trots att det enligt Lagrådet är nödvändigt att straffskalorna speglar den samhällsskada som uppstår till följd av brottsligheten.

Förslagen som Lagrådet nu skärskådat handlar om straffskärpningar för såväl olika brott som allmänna regler som styr påföljdsbestämningen mera generellt.

Lagrådsremissen grundar sig på förslag som lämnats i den så kallade ”Gängbrottsutredningen” och beskrivs av Lagrådet som ”ett led i en sedan ett flertal år pågående upptrappning av nivån på de straffrättsliga ingripandena”.

Återupprepar kritik

I sitt yttrande hänvisar Lagrådet till ett uppmärksammat yttrande från i våras där man riktade en spontan varning till politikerna och bland annat påpekade att det finns risker med att man ”gång efter annan höjer straffskalorna för olika brott och motiverar åtgärden i det enskilda fallet”. Enligt Lagrådet riskerar detta nämligen att leda till att man ”aldrig kommer in på den mer övergripande frågan om hur olika brottstyper ska placeras ut på skalan från bötesminimum till det strängast möjliga fängelsestraffet, dvs. frågan om var den allmänna repressionsnivån ska ligga”.

Även denna gång pekar de tre ledamöterna, justitierådet Petter Asp samt de två före detta justitieråden Mari Andersson och Martin Borgeke, på riskerna med denna typ av kriminalpolitik. Ledamöterna anser att straffskärpningarna som föreslås inte i alla delar ”självklart låter sig förenas med de grundtankar om proportionalitet och ekvivalens som påföljdssystemet vilar på och som man i remissen framhåller som centrala”. De påpekar bland annat att regeringen i sin lagrådsremiss motiverat straffskärpningar med att det finns behov av att ”komma åt” eller ”bekämpa” brottsligheten.

Detta till trots framhåller ledamöterna att man inte har några ”avgörande invändningar” mot de nu aktuella lagförslagen. Istället vidgår Lagrådet att det är ”nödvändigt” att straffskalorna speglar den samhällsskada som uppstår till följd av brottsligheten och avslutar med att konstatera att det ”knappast kan råda någon tvekan om att den gängbrottslighet som numera förekommer utgör ett allvarligt samhällsproblem”.


Dela sidan:
Skriv ut: