Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Kryptoprofil överklagar dom – ”var hobbyverksamhet”

Nyheter
Publicerad: 2023-01-09 09:46

Kryptoprofilen har sedan 2018 varit i konflikt med både Skatteverket och rättsväsendet gällande sin handel med bitcoin.
Han dömdes, mot sitt nekande, till fängelse för grovt skattebrott och grovt bokföringsbrott. Nu överklagar både han och åklagaren domen.

Det var den 1 december 2022 som entreprenören och kryptoprofilen dömdes till ett år och två månaders fängelse för grovt skattebrott och grovt bokföringsbrott. Han fälldes därmed på samtliga åtalspunkter som Ekobrottsmyndighetens åklagare Katarina Mörnstad lade honom till last i Västmanlands tingsrätt. 

Utöver fängelsestraffet belades han även med näringsförbud i fem år.

Skattebrottet skedde 2015, där åklagaren har menat att han undvikt att betala skatt om minst 2 miljoner kronor på sin bitcoinhandel. Bokföringsbrotten gäller både 2015 och 2016, då han i strid med lagen underlåtit att upprätta en löpande bokföring för sin verksamhet.

Kryptoprofilen har förnekat brott och menat att han agerade i god tro, i enlighet med Skatteverkets dåvarande rekommendationer.

Båda parter överklagar

Nu överklagar kryptoprofilen och yrkar att hovrätten ska ändra tingsrättens dom så att åtalet i alla delar ogillas och i andra hand att en icke frihetsberövande påföljd bestäms eller att straffet i vart fall mildras. Han yrkar också att åklagarens yrkanden om skattetillägg och näringsförbud, oavsett utgången i skuldfrågorna, ogillas. I vart fall bör ett eventuellt skattetilllägg begränsas genom jämkning. 

Åklagaren yrkar å sin sida på ett strängare fängelsestraff.

Kryptoprofilen skriver i sitt överklagande att han har under åren 2014 och 2015 i liten omfattning tillverkat (minat) kryptovaluta och handlat med bitcoin, både sådana som han själv har minat och andra. Intäkterna från handeln, inklusive försäljning av hårdvara (specialbyggda datorer), har totalt uppgått till 16,3 miljoner kronor medan kostnaderna för inköp av bitcoin och hårdvara har uppgått till cirka 16,6 miljoner kronor. Han menar att det således blev en förlust på 300 000 kronor för verksamheten med mining och trading 2014-2015. 

”Dessa beräkningar skiljer sig något från vad Linus uppgav vid tingsrätten. De bygger emellertid nu på en ingående analys av kontoutdragen och innefattar nu även både försäljning och köp av hårdvara”, skriver han i överklagandet. 

Utgjort hobbyverksamhet

Vidare uppger han att den mining och den handel som har förekommit har utgjort en hobbyverksamhet. En förlustbringande hobbyverksamhet är varken skatte- eller deklarationsskyldig, menar han. 

”Eftersom verksamheten varit förlustbringande har inga skattebelopp heller satts i fara. Under alla förhållanden har N.N utgått från – och haft skäl att utgå från – att det rört sig om en hobbyverksamhet av ett slag som inte behövde deklareras”, framgår det av överklagandet.

Han pekar på att Skatteverket har för 2014 godtagit att miningen och handeln utgjort en hobbyverksamhet som inte varit deklarationspliktig. 

”Även om deklarationsplikt skulle anses ha förelegat har inga skattebelopp satts i fara, eftersom den ifrågavarande verksamheten har varit förlustbringande”, uppger han.

Han pekar även bland annat på brister i utredningen då endast hans kontantköp av bitcoin från hans egna bankkonton kontrollerats. Han har emellertid använt också andra bankkonton som dels var hans hustrus (Nordea och ICA-banken), dels ett bankkonto tillhörigt Tanzaniaprojektet AB (Swedbank). 

När det gäller skattetillägget pekar kryptoprofilen på att Skatteverket överlämnade ärendet till Ekobrottsmyndigheten först efter det att skatteverkets egen tid för att påföra skattetillägg hade gått ut. 

”I den situationen fanns det ingen tid kvar att ”frysa”, vilket innebär att tiden för att bestämma skattetillägg måste ha gått ut både för skatteverket och allmän domstol”. 

Ingen anmärkning i revisionen

Kryptoprofilen skriver i överklagandet att det fanns två tänkbara sätt att deklarera avseende verksamhetsåret 2015. Han var av uppfattningen, efter flertalet kontakter med skatteverket, att det rörde sig om hobbyverksamhet så länge vinsten inte överskred 50 000 kronor.

Avseende verksamhetsåret 2016 drevs mining i kryptoprofilens bolag vilket godkändes utan anmärkning vid revisionen. Han fortsatte också sin privata bitcoin-handel under 2016. 

Med tanke på den osäkerhet från skatteverket som han uppfattade, lämnade han för det året ett öppet yrkande i deklarationen och inkom senare med en kapitalvinstberäkning i enlighet med det öppna yrkandet. 

Han uppger att han begreppet utåtriktad växlingsverksamhet skapades 2018, det vill säga flera år efter det påstådda brott som åklagaren och tingsrätten anser att det finns uppsåt för. 

Näringsförbudet

När det gäller näringsförbudet skriver kryptoprofilen att det ”är under alla omständigheter inte påkallat ur allmän synpunkt”. Han menar att ”de påstådda brotten avser gamla gärningar. De har uppkommit under en period då den skatterättsliga bedömningen av kryptorelaterad verksamhet fortfarande inte var fast. Privatpersoners handel med bitcoin bedömdes vid den tiden regelmässigt som inkomster av kapital, utan krav på bokföring”. 

Åklagaren som alltså yrkar på strängare fängelsestraff uppger att brottens höga straffvärde och omständigheterna i övrigt bör leda till ett längre fängelsestraff. Förundersökning inleddes i februari 2018, men kryptoprofilen delgavs formellt misstanke om brott först den 26 november 2021.


Dela sidan:
Skriv ut: