Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Rättsskydd för privatpersoner – en chimär vid tvist med näringsidkare?”

Civilrätt
Publicerad: 2016-06-14 13:07

KRÖNIKA – av biträdande juristen Vanja Eriksson och advokaten Johan Wingmark, Andersson Gustafsson Advokatbyrå 

 

För att kunna finansiera delar av kostnaderna för juridiskt ombud vid tvist finns i många fall möjlighet till rättsskydd. Rättsskydd är ett försäkringsskydd som för privatpersoner ingår i bland annat hemförsäkringar. Juridiska personer har i regel ett rättsskyddsmoment i sin företagsförsäkring.

Rättsskyddet brukar i regel täcka cirka 80 procent av nödvändiga och skäliga kostnader för juridiskt ombud, resterande del är försäkringstagarens självrisk.

Avseende näringsidkare ställer försäkringsbolagen inga begränsningar avseende hur högt timarvode en jurist får tillämpa eller hur många ombud som näringsidkaren får anlita. För privatpersoner gäller att endast ett ombud får anlitas samt att ombudets timtaxa högst får vara 1 653,75 inklusive moms per timme – alltså motsvarande domstolsverkets timkostnadsnorm. Överskridande arvode får privatpersonen stå för själv.

Ovanstående ska läsas tillsammans med att en biträdande jurist som ännu inte är advokat inte får ansvara för ett ärende på en advokatbyrå. Det strider mot advokatsamfundets regler om god advokatsed. Regeln i fråga finns bland annat då biträdande jurister anses vara för oerfarna för ett sådant ansvar.

För att tillse att en klient får fullgod juridisk rådgivning och samtidigt hålla nere dennes ombudskostnader arbetar jurister på advokatbyråer ofta i ”team” bestående av en yngre biträdande jurist, ännu inte advokat, och en senior jurist vid hanteringen av mindre tvister. Den biträdande juristen, som har ett lägre arvode, utför merparten av handläggningen och den mer seniora juristen kvalitetssäkrar arbetet och står för de taktiska övervägningarna som kräver mer erfarenhet av bland annat domstolsprocesser.

Om ärendet hanteras på ett vårdslöst sätt av den biträdande juristen är det ansvarig advokat som riskerar sin egen advokattitel och att åsamka advokatbyrån skadeståndsskyldighet. Trots detta vägrar försäkringsbolag konsekvent att ersätta kostnader för granskning av dokument vars innehåll den seniora juristen ansvarar för, interna avstämningar med den biträdande jurist som vidtar åtgärder på den seniora juristens risk samt övriga kostnader föranledda av arbete från den seniora juristen.

För att tillgodose försäkringsbolagens krav och hålla sig inom ramen för rättsskyddet måste allt arbete som ansvarig advokat gör utföras kostnadsfritt, eftersom försäkringsbolag inte ersätter privatpersoners kostnader för två ombud, kostnader för avstämningar mellan ombuden samt timkostnader överskridande 1 653,75 kronor inklusive moms. Dessa begränsningar gäller dock inte näringsidkare.

Vid en förfrågan från en privatperson kan en advokat istället välja att hantera ärendet genom att skriva ner sitt timarvode till 1 653,75 kronor inkl. moms och hantera ärendet självständigt. Ett sådant agerande riskerar dock att bli problematiskt eftersom en jurist måste vara tillgänglig för alla sina huvudmän. Advokatsamfundets disciplinnämnd har vid upprepade tillfällen tilldelat advokater erinringar när skyldigheten att vara tillgänglig inte fullgjorts. 

Det alternativ som då återstår för advokaten är att tacka nej till uppdraget och istället uppmana konsumenten att vända sig till en allmänpraktiserande jurist med lägre timarvode. För näringsidkaren står det emellertid fritt att välja de ombud som är mest kvalificerade för uppdraget eftersom ovanstående begränsningar endast gäller konsumenter.

Att rättsskyddet skiljer sig för en konsument och en näringsidkare anser vi är beklagligt. Detta gör sig särskilt starkt gällande i entreprenadrättsliga mål, inte bara för att dessa tvister ofta är komplexa och rör stora värden, utan även för att den berör den ena partens bostad och privatekonomi – den parten som inte har rätt att välja ett lika kvalificerat ombud.  

 

 

Skribenterna arbetar på Andersson Gustafsson Advokatbyrå som regelbundet skriver om fastighets- och entreprenadrätt i Dagens Juridik.


Dela sidan:
Skriv ut:


Stefan Wahlberg
stefan.wahlberg@blendow.se