Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Kraftfull protest efter RÅ:s yttrande i Allra-målet

Nyheter
Publicerad: 2021-12-27 14:02
Foto: Eric Tagesson/DJ

Efter Riksåklagarens och Pensionsmyndighetens svar på överklagandena i Allra-målet protesterar Oak Capitals tidigare vd kraftfullt, genom sin försvarare Per E Samuelsson.
”Det är Högsta domstolens skyldighet att undanröja domen eftersom grund för resning föreligger”. 

I mitten av december lämnade Riksåklagaren Petra Lundh in sin svarsskrivelse till Högsta domstolen rörande de dömda männen i Allra-härvans överklaganden. I början av december kom nämligen Högsta domstolen att fatta beslut om att Riksåklagaren och Pensionsmyndigheten ska yttra sig i målet innan man tar ställning till frågan om prövningstillstånd.

Riksåklagaren Petra Lundh bestrider ändring av hovrättens fällande domar i Allra-målet. Hon uppger bland annat att hovrätten har dömt utifrån åklagarens gärningsbeskrivning och att försvaret därför haft fullgoda möjligheter att förbereda sitt försvar. Frågan om skada kan har därför inte innefattat några för klagandena överraskande moment, enligt Petra Lundh.

Prövade ingen ny bevisning

Hon poängterade dock att hon inte avsåg att svara på några av försvararnas nya bevisning som lämnats in till Högsta domstolen bland annat har det rört sig om uppgifter om att hovrättens ledamöter skulle ha varit jäviga då representanter för Finansdepartementet skulle tagit personliga kontakter med hovrättens ledamöter i syfte att påverka hovrättens dom.

Advokat Per E Samuelsson och Christina Bergenstein som försvarar Oak Capitals tidigare vd i målet, skriver i ett yttrande till Högsta domstolen att deras klient protesterar kraftfullt om det är så att inga av de nya överklagandepunkterna är aktuella för prövningstillstånd.

De skriver att Oak Capitals tidigare vd aldrig kommer att acceptera hovrättens dom i bokföringsdelen.

Enligt åtalet är Oak Capitals tidigare vd skyldig till att ha uppsåtligen eller av oaktsamhet misskött bokföringsskyldigheten genom att den 30 maj 2012 bokföra eller låta någon annan bokföra en upplupen intäkt om cirka 132 miljoner kronor, trots att den upplupna intäkten inte funnits då, samt genom att bokföra den upplupna intäkten utan tillräckligt underlag. Enligt åklagaren har detta medfört att rörelsens förlopp, ekonomiska resultat eller ställning inte i huvudsak kunnat bedömas med ledning av bokföringen. 

Bokföringsbrottet och värdepappersaffären

Gärningen är ett grovt brott eftersom den avsett ett stort belopp och eftersom den lett till att cirka 100 miljoner kronor har kunnat delas ut från bolaget trots att detta inte funnits tillgängligt som utdelningsbart eget kapital. Utdelningen rör det belopp som åklagaren menar ska ha gått till Allra-grundarnas gemensamma bolag som i sin tur delat ut detta till Allra-grundarna. 

Detta ska alltså ha skett efter att Allra betalat 170 miljoner kronor till Oak Capital i ersättning efter affären med de värdepapper som är föremål i målet. 

Oak Capital köpte alltså värdepapper från olika banker för cirka 260 miljoner kronor för att därefter sälja dessa vidare till Allras värdepappersfonder för cirka 430 miljoner kronor. Vinsten på cirka 170 miljoner delades mellan Oak Capital som fick 70 miljoner kronor och Allra-grundarna som fick 50 miljoner kronor vardera, enligt åtalet.

Hovrätten har i sin dom slagit fast att det från början till slut funnits en brottsplan som samtliga varit delaktiga i genom denna värdepappersaffär.

”Hovrättens rättstillämpning är uppenbart lagstridig. Det är därmed Högsta domstolens skyldighet att undanröja domen eftersom grund för resning föreligger”, skriver försvararna och konstaterar att den lagstridiga rättstillämpningen har spritt sig till övriga delar av brottmålet och har påverkat hovrättens övergripande slutsats att en brottsplan har förelegat. 

Återförvisning

De menar vidare att det finns starka skäl för återförvisning eftersom hovrätten har missuppfattat Allras fondförvaltares berättelse och genomgående underlåtit att redovisa och pröva Oak Capitals vds talan.

Försvararna håller inte med yttrandena från Riksåklagaren och Pensionsmyndigheten när det gäller påståendet om att hovrätten inte har dömt över andra gärningsmoment än vad som omfattas av gärningsbeskrivningen. De hänvisar till Kammaråklagare Thomas Hertz plädering och poängterar samtidigt att vad som framgår i det skriftliga underlaget kraftigt avviker från vad som framgår i bandupptagningen av pläderingen.

”Det avgörande är emellertid det som står i gärningsbeskrivningen och det råder ingen som helst tvekan om att det som där görs gällande är ett påstående om överpris: för tillgångarna i investeringsfonderna köptes värdepapper för ett pris som [-] överstigit det pris som annars hade behövt betalas”, skriver Per E Samuelsson och Christina Bergenstein.

Frågan om överpris central i målet

Försvararna menar att det inte råder någon tvekan om att åtalet endast omfattar ett påstående om att värdepappren inköptes för ett överpris och att man inte invänder emot att warrantarna inköptes – utan alltså bara mot priset. 

Försvararna pekar på att åklagaren har använt sig av en skiss över själva händelseförloppet där åklagaren nämnt två gånger att det rört sig om ett överpris.

Tingsrätten, som friade samtliga män i Allra-målet, prövade frågan om överpris, det vill säga frågan om värdepappren köptes för ett pris som överstigit det pris som annars hade behövt betalas. 

Det är det och ingenting annat som Olle Markusson hela tiden har försvarat sig mot. Det alternativa hypotetiska händelseförloppet är det pris som annars hade behövt betalas. Alternativet att warrantaffärerna inte hade genomförts omfattas inte av åtalet”, skriver Per E Samuelsson och Christina Bergenstein som menar att det därmed ligger ”i öppen dager att hovrätten har avgjort målet på andra gärningsmoment än vad som omfattas av åtalet”.


Dela sidan:
Skriv ut: