Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

KPMG stäms på 191 miljoner kronor efter felaktig värdering

Nyheter
Publicerad: 2023-05-23 08:57

Läkemedelsföretaget Ferring stämmer revisionsbolaget KPMG på skadestånd om nära 191 miljoner kronor. Enligt bolaget har revisionsbyrån presenterat ett felaktigt värderingsutlåtande som lett till en upptaxering av bolaget.

Det var år 2011 som Kammarrätten meddelat dom som lett att läkemedelsföretaget Ferring påfördes inkomst av näringsverksamhet om 682 miljoner kronor.

Ferring uppger i stämningsansökan att KPMG har agerat partssakkunniga för Skatteverket i detta skattemål rörande tillämpningen av den så kallade korrigeringsregeln i 14 kap. 19 § inkomstskattelagen. Läkemedelsföretaget menar att KPMG har efter Skatteverkets instruktioner av oaktsamhet utfört och inför kammarrätten presenterat ett felaktigt värderingsutlåtande och så kallad second opinion. 

”KPMG:s agerande har orsakat Ferring skada”, skriver läkemedelsbolaget och hänvisar till Kammarrätts dom 2011 som var ”grundad på felaktiga förutsättningar”.

Anlitade externa sakkunniga

Läkemedelsföretaget hade å sin sida tidigare anlitat externa sakkunniga från revisionsbyrån PwC för att utföra en värdering av tillgångarna efter en sammanslagning med ett annat bolag.

Ferring överklagade Skatteverkets beslut till Förvaltningsrätten i Malmö (dåvarande Länsrätten i Skåne län). I Skatteverkets obligatoriska omprövningsbeslut sänktes den påförda inkomsten till 682 miljoner kronor. Höjningen med 682 miljoner kronor motsvarar ett värde på de överlåtna tillgångarna om 957,5 miljoner kronor.

I samband med överklagandet uppdrog Ferring åt Deloitte AB att analysera och bedöma de marknadsvärderingar som tagits fram av PwC och Skatteverket. Enligt Ferring slog Deloitte bland annat fast att PwC:s tillvägagångssätt var korrekt och allmänt vedertaget. De slutsatser PwC dragit motsvarar vad Deloitte skulle ha kommit fram till under samma förutsättningar. 

Enligt Ferring har ett antal av Skatteverkets antaganden inneburit en övervärdering av de tillgångar som fördes över samt inneburit en kraftig missbedömning (överskattning) av de överförda tillgångarnas värde. 

Värderingsmetod

Förvaltningsrätten i Malmö undanröjde Skatteverkets beslut 2009. Skatteverket hade enligt förvaltningsrättens mening inte anfört tillräckliga skäl för att PwC:s värdering skulle frångås eller för att priset sannolikt avviker från vad som kan anses utgöra ett armlängdspris.

Skatteverket överklagade förvaltningsrättens dom till Kammarrätten i Göteborg med yrkande om att Ferring skulle påföras inkomst av näringsverksamhet om 682 miljoner kronor. Skatteverket åberopade bland annat det aktuella värderingsutlåtandet av samtliga de överlåtna tillgångarna samt en så kallad second opinion från KPMG avseende Skatteverkets värdering. Ferring åberopade den ursprungliga värderingen som utförts av PwC samt utlåtandet från Deloitte vad gäller rimligheten i PwC:s värdering. 

KPMG har bedömt att de överlåtna tillgångarna bedömts ha ett värde om 970 miljoner kronor. 

I sin second opinion har KPMG bland annat dragit slutsatsen att Skatteverkets värderingsmetod är vedertagen.

Kammarrätten valde att gå på Skatteverket och KPMGs värderingsutlåtande och menade att det är ”klart övervägande skäl talar för att KPMG:s värdering anger ett rimligt armlängdsvärde”. Kammarrätten ansåg därför att Skatteverket i tillräcklig utsträckning gjort sannolikt att marknadspriset på de tillgångar som överläts av Ferring AB till FICSA översteg 275,5 miljoner kronor med åtminstone 682 miljoner kronor och att Skatteverket därför haft fog för att beskatta Ferring AB på det sätt som skett.

Genom Högsta förvaltningsdomstolens beslut den 21 juni 2012 att inte lämna prövningstillstånd fastställdes Skatteverkets beslut genom kammarrättens dom.

Av stämningsansökan framgår det att Ferring fick samma år, efter begäran om partsinsyn, ut allt existerande material i beskattningsärendet inklusive all kommunikation mellan Skatteverket och KPMG. Detta ledde till en anmälan den 11 januari 2013 till Revisorsnämnden avseende KPMG.

”I den så kallade oberoende värderingen har KPMG fokuserat på faktorer som talar för den slutsats Skatteverket ville komma fram till och bortsett från faktorer som kunde tala till Ferrings fördel. KPMG anpassade sina resonemang till syftet med värderingen, nämligen att stödja Skatteverkets bedömda värde av överlåtna tillgångar”, skriver Ferring i stämningsansökan. 

Ferring gjorde inför Revisorsnämnden gällande att KPMG åsidosatt sin skyldighet att agera självständigt, objektivt och med integritet samt vilselett Ferring och skattedomstolarna om sin beroende ställning. 

Enligt Ferring avskrevs dock ärendet genom beslut den 23 april 2014, då de omständigheter som framkommit i ärendet i allt väsentligt ansågs ligga utanför Revisorsnämndens tillsynsområde.

Ferring inledde en granskning 2015 huruvida de värderingar som utförts av KPMG i beskattningsärendet manipulerats i syfte att nå fram till ett visst resultat samt om och, i så fall, i vilken mån Skatteverket påverkat eller dikterat villkoren för utfallet av värderingarna. 

Krävde att KPMGs värderingar skulle uppnå samma resultat

I denna hölls flera måsten med de värderingsexperter som skrev KPMG:s värdering respektive Second Opinion. Vid dessa samtal kom det, enligt Ferring, fram att företrädare att KPMG:s värdering av Ferring omarbetats för att bättre svara mot Skatteverkets önskemål och att företrädarna tillämpat Skatteverkets antaganden i sin värdering. 

En av värderingsmännen uppger att han gjort en egen oberoende värdering av Ferring, där Ferrings värde var betydligt lägre än som angavs i KPMG:s rapport. Han bekräftar även att KPMG övervärderat tillgångarnas värde med åtminstone 10 procent.

Efter ett par avslag i Högsta förvaltningsdomstolen om resning vidtog Ferring ytterligare utredningsåtgärder. Möten och samtal har hållits med KPMG:s vd, chefen för värderingsavdelningen på KPMG samt med en senior director vid KPMG. Den senare har, enligt Ferring, gett uttryck för uppfattningen att Skatteverkets värderingar var grundlösa.

”Skatteverket hade utan underlag uppskattat de överlåtna tillgångarnas värde till 4,6 miljarder kronor och krävde att KPMG:s värderingar skulle uppnå samma resultat, något det saknades faktisk grund för att uppnå”, skriver Ferring.

En tredje och sista resningsansökan lämnades till Högsta förvaltningsdomstolen den 7 februari 2020 där Ferring argumenterade ånyo att bolagets rätt till en rättvis rättegång har kränkts. Högsta förvaltningsdomstolen avslog ansökan genom beslut den 18 december 2020.

”Ferrings sena framställning av skadeståndskravet gentemot KPMG beror till ingen del på försumlighet från Ferrings sida. Åtskilliga framställningar har under årens lopp gjorts för Ferrings räkning i syfte att få till en materiell prövning av det inträffade samt i syfte att försöka fastställa huruvida en fordran gentemot KPMG förelegat. Ferring har därmed i praktiken vidtagit olika mått och steg för att söka tillvarata sin rätt, dock utan framgång”, framgår det av stämningsansökan.

Kände inte till möjligheten att föra talan

Ferring menar att bolaget inte har känt till möjligheten att föra en skadeståndstalan mot KMPG innan den utredning som nu genomförts där bolaget fått kännedom om att KPMG skräddarsytt värderingsutlåtandet efter Skatteverkets önskemål.

”Samtliga omständigheter till stöd för talan var således inte kända innan 2019 och Ferring har inte förrän denna tidpunkt befunnit sig i en sådan rättslig position att bolaget kunnat göra sin rätt gällande. Det kan mot denna bakgrund inte anses att Ferring gjort sig skyldig till sådan försummelse som medför att Ferrings berättigade intresse av att vara bevarad vid sin rätt kan anses försvagad”. 

I skrivande stund har inget svaromål lämnats in till Stockholms tingsrätt.


Dela sidan:
Skriv ut: