Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Konkurshot inte skäl för anstånd med momsinbetalning på 27 miljoner

Nyheter
Publicerad: 2021-10-14 09:10

Distributören Isolda riskerar konkurs om bolaget nekas anstånd med en momsinbetalning på knappt 27 miljoner kronor. Trots detta säger Kammarrätten nej till ett anstånd då det enda som riskeras är ett varulager med konsumtions- och förbrukningsvaror.

Skatteverket beslutade att distributören Isolda inte skulle beviljas avdrag för ingående mervärdesskatt med sammanlagt 26 839 219 kronor för perioderna januari 2018-mars 2019. Skatteverket tog samtidigt ut skattetillägg av bolaget. Bakgrunden till beslutet var att Skatteverket ansåg att bolaget handlat med mobiltelefoner som ingått i ett momsbedrägeri och att bolaget känt till eller borde ha känt till bedrägeriet.

Överklagade till förvaltningsrätten

Bolaget överklagade skattebeslutet till förvaltningsrätten och ansökte samtidigt om anstånd med betalningen av momsen och skattetilläggen. Skatteverket beviljade anstånd med betalning av skattetilläggen, men inte med betalning av mervärdesskatten. Detta stod sig i domstolarna.

Bolaget har därefter på nytt ansökt om anstånd med betalning av mervärdesskatten. Skatteverket beslutade att inte bevilja anstånd och har därefter, på bolagets begäran, omprövat sitt beslut utan att ändra det.

Pekade på risken för konkurs

Bolaget pekade på risken för konkurs om anstånd inte beviljas. Bolaget har haft ekonomiska svårigheter till följd av en rad omständigheter sedan i vart fall 2018, och bolaget har arbetat mycket hårt för att parera problemen och för att försöka överleva.

Räkenskapsåret 2019 gjorde bolaget en förlust om hela 23 miljoner kronor. Det första kvartalet 2020 förberedde bolaget en målmedveten satsning på att återta sina marknadsandelar. Tyvärr sammanföll satsningen med utbrottet av covid-19, varför den planerade återhämtningen försköts ytterligare. 

Efter sommaren 2020 genomfördes ett drastiskt kostnadsbesparingsprogram i kombination med att bolaget ansökte om företagsrekonstruktion. Cirka 75 procent av personalstyrkan och motsvarande andel fasta kostnader skars bort.

Förvaltningsrättens dom

Förvaltningsrätten i Göteborg hänvisar till att en inbetalning av ifrågavarande skatt sannolikt skulle medföra en konkurs, vilket skulle innebära en sådan betydande skadeverkning för bolaget att anstånd ska beviljas.

Överklagandet ska därför bifallas på så sätt att bolaget beviljas anstånd att betala mervärdesskatt med 26 839 219 kronor. Anståndet ska gälla som längst till den förfallodag som infaller närmast efter det att 30 dagar har gått från den dag förvaltningsrätten meddelat dom eller annat slutligt beslut i mervärdesskattemålen.

Kammarrättens dom

Kammarrätten i Göteborg pekar på det inte är uppenbart att anstånd alltid ska beviljas i fall där skattebetalningen framtvingar försäljning av för verksamheten betydelsefull egendom.

Domstolen hänvisar till att i den lagervärdering som bolaget lämnat in till Skatteverket framgår det att bolagets varulager i huvudsak utgörs av konsumtions- och förbrukningsvaror som, enligt kammarrätten, inte bör vara svåra att återinförskaffa.

Att bolaget kan komma att behöva sälja sitt varulager för att kunna betala skatteskulden kan därmed, menar kammarrätten, inte i sig anses utgöra sådana skadeverkningar som avses i Skatteförfarandelagen.

Bolagets överklagande har ännu inte prövats av domstol. Enligt kammarrättens mening är emellertid skattefrågan inte tveksam. Med hänsyn härtill och till omständigheterna i det underliggande skattemålet anser kammarrätten att det inte framstår som oskäligt att bolaget betalar skatten. Anstånd ska därför inte medges. (Blendow Lexnova)


Dela sidan:
Skriv ut:

Mikael Kindbom
red@dagensjuridik.se