Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Klient får prövningstillstånd i hovrätten – i tvistemål mot advokat

Nyheter
Publicerad: 2020-02-10 13:28
Foto Leif R Jansson / SCANPIX

Advokaten vann en rådgivningstvist i Stockholms tingsrätt.
Nu vänder sig klienten, Veterankraft, till Svea hovrätt som har gett prövningstillstånd.

Advokaten stämdes av klienten Veterankraft på drygt 2 miljoner kronor för vårdslös rådgivning. Stockholms tingsrätt kom med ett avgörande i slutet av oktober där advokaten vann tvisten. Klienten har vänt sig till Svea hovrätt som nu gett prövningstillstånd.

Veterankraft hänvisar i sin överklagandeskrift till samma yrkanden och grunder som i tingsrätten. Man menar att tingsrätten inte har ”gjort en fullständig och allsidig belysning av allt som lagts fram i målet”.

Vilktiga rättsfrågor

Veterankraft pekar även på att tingsrätten har gjort en felaktig tillämpning av bedömningsgrunderna när man skriver att en advokat endast kan bli skadeståndsskyldig för sin processföring i undantagsfall” och att ”talanglös eller svag processföring endast undantagsvis kan föranleda skadeståndsskyldighet”. De menar att prejudikatet i själva verket inte alls ger uttryck för att processförande advokater skulle ha ett mindre långtgående ansvar än vad som annars gäller för konsulter.

Inför hovrättens beslut om prlövningstillsstånd skriver Veterankraft att målet innefattas principiellt viktiga rättsfrågor avseende advokaters ansvar för sin rådgivning till sin klient. Bland annat vad som anses utgöra uppenbara fel i rådgivning, hur advokaters metodansvar ska tillämpas, vilken skyldighet att dokumentera överväganden och analyser som åligger en advokat i samband med sin rådgivning men opckså vilket ansvar advokaten har att informera sin klient om och se till att klienten förstår vilka risker och potentiella konsekvenser som är förenade med advoikatens råd.

Prövningstillstånd i Svea hovrätt

Svea hovrätt beslutade om prövningstillstånd i mitten av januari i år.

Veterankraft var klienter till advokatens tidigare advokatbyrå under många år. Arvodena har fakturerats av advokaten.

I samband med ett skiljeförfarande samt vid en rad andra tvistemål var advokatfirman juridiskt ombud för Veterankraft.

Veterankraft menar dock i en stämningsansökan att advokatfirman förfarit vårdslöst och därigenom åsamkat Veterankraft skada. Advokatfirman är därför ersättningsskyldig alternativt ska ett prisavdrag, nedsättning av arvode, göras, enligt Veterankraft.

Skadeståndsbelopp

Det rör sig om ett belopp om dels cirka 1,8 miljoner kronor dels 23 000 euro, motsvarande 243 000 kronor, jämte ränta.

Advokatfirman har å sin sida uppgett att det finns en kvittningsgill arvodesfordran om cirka 212 000 kronor för en del av kravet som advokatfirman medgett.

Veterankraft menar bland annat att Advokatfirman inte borde ha gett rådet att inleda skiljeförfarandet eller i vart fall fullfölja detta. Denna del åsamkade Veterankraft en skada om 1,15 miljoner kronor samt 23 000 euro, menar Veterankraft.

Advokatfirman menar dock att rådgivningen inte var vårdslös och att man inte gett Veterankraft ”råd att inleda Skiljeförfarandet”. Att man delvis förlorade Skiljeförfarandet utgör inte vårdslöshet från advokatens sida, menar Advokatfirman.

Advokatfirman borde heller inte gett rådet att inleda Säkerhetsmålen eller i vart fall fulfölja målen. Skadan för detta uppgår till cirtka 320 000 kronor, enligt Veterankraft.

”Advokatfirmans biträde i Skiljeförfarandet och Säkerhetsmålen har haft allvarliga brister. Biträdet har utförts vårdslöst och resulterat i betydande skada för Veterankraft vilket berättigar till skadestånd”, menar Veterankraft.

Stockholms tingsrätts dom

Stockholms tingsrätt skrev i sin dom att det inte är visat att ”den rådgivning som Advokatfirman stått för i samband med att franschiseavtalet och skiljeförfarandet inleddes innebar några uppenbara felaktigheter”.

Vidare skriver domstolen att det inte är visat att det förlorade målet i Skiljeförfarandet inte kan anses visat att ”detta var ett resultat av oskicklig processföring från Advokatfirmans sida” och därmed har inte Veterankraft kunnat visa att det förekommit någon skadeståndsgrundande vårdslöshet från Advokatfirmans sida i denna del heller.

Målet avslutades med att Veterankraft fick betala advokatfirman cirka 1,9 miljoner kronor för rättegångskostnader. Den delen som advokatfirman medgav ett skadestånd kvittades med en fordran på Veterankraft.

Premiuminnehåll
Skaffa Mitt DJ Premium för att ladda ner filerna
veterankraft-tingsratt
veterankraft-overklagan
veterankraft-svea

Dela sidan:
Skriv ut: