Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Kammarrätten slår fast att tolktjänster inte är juridiska tjänster

Nyheter
Publicerad: 2023-03-01 12:37

Västmanlands tingsrätt ska betala upphandlingsskadeavgift för en otillåten direktupphandling av tolktjänster enligt en dom från Kammarrätten i Stockholm. Domstolen gör därmed samma bedömning som Konkurrensverket och förvaltningsrätten och avslår Västmanlands tingsrätts överklagande.

Enligt Konkurrensverket var det en otillåten direktupphandling när Västmanlands tingsrätt anlitade en tolk till en domstolsförhandling utan att först annonsera enligt upphandlingsreglerna. Enligt tingsrättens uppfattning utgjorde tolktjänsterna juridiska tjänster. De omfattades därmed av ett undantag i LOU som innebär att det inte finns någon skyldighet att upphandla.

Konkurrensverket vände sig i december 2021 till Förvaltningsrätten i Uppsala och yrkade att Västmanlands tingsrätt skulle betala 80 000 kronor i upphandlingsskadeavgift för att ha genomfört en otillåten direktupphandling.

Förvaltningsrätten biföll Konkurrensverkets ansökan och beslutade att Västmanlands tingsrätt ska betala upphandlingsskadeavgift. Västmanlands tingsrätt valde att överklagade förvaltningsrättens dom till kammarrätten.

Bundna av fastslagna ersättningsnivåer

Västmanlands tingsrätt har menar att det det inte finns någon praktisk möjlighet för tingsrätten att iaktta annonseringsskyldigheten för förordnandet av tolkar vid förhandlingar och sammanträden.

Tingsrätten hänvisade till att Sveriges domstolar är enligt föreskrift bundna av fastslagna ersättningsnivåer för tolkar. Att utvärdera tolkuppdraget på pris eller kostnad är därför inte möjligt. En utvärdering av kvalitet är inte heller möjlig då kvaliteten är prissatt enligt tolktaxan. 

Tingsrätten menade vidare att mängden tolkar och tolktimmar samt vilket språk som efterfrågas beror helt på vilka mål och därigenom parter, som kommer in till domstolen.

”Det går inte att förutse behovet av tolkar på samma sätt som andra upphandlingspliktiga tjänster. Det är heller inte den upphandlande myndighetens behov som styr behovet av tolktjänst, utan den fysiska personens behov av att göra sig förstådd vid en förhandling eller domstolsprocess”.

Konkurrensverket anser dock att det inte är relevant i sig för bedömningen av tjänstens karaktär att det finns en fastställd taxa för tolktjänster. 

”Tingsrätten menar att det faktum att de fasta tolktaxorna gäller även inom olika kompetensområden skulle medföra att det inte är möjligt att göra ett urval på kvalitet. Begreppet kvalitet får dock antas innefatta även andra kvalitetsindikatorer än dem som framgår av de formella kompetensnivåerna som anges i Domstolsverkets förordning om tolktaxa eller de kompetensnivåer som Kammarkollegiet har fastställt. Sådana indikatorer skulle exempelvis kunna vara erfarenhet och kunskap i flera dialekter”, har Konkurrensverket uppgett i målet.

Kammarrätten gör samma bedömning som underinstansen

Kammarrätten gör nu samma bedömning som förvaltningsrätten och slår fast att tolktjänster inte kan räknas som juridiska tjänster.

Enligt kammarrättens bedömning finns det likheter mellan tjänsten tolkning vid domstol och vissa andra tjänster som förekommer vid domstol och som ingår i begreppet juridiska tjänster enligt bestämmelsen. Det handlar till exempel om att den som ska utföra tjänsten förordnas av domstolen, att det uppställs krav på vissa kvalifikationer och sättet för hur ersättning utbetalas.

”En grundläggande förutsättning för att en tjänst överhuvudtaget ska omfattas av det aktuella undantaget är dock att tjänsten som ska upphandlas är en juridisk tjänst, eftersom sådana tjänster inte lämpar sig för konkurrensutsättning. Det innebär att det saknas utrymme för att anse att tolktjänster omfattas av det aktuella undantaget. En annonserad upphandling ska därför ske om inte det inte finns grund för direktupphandling”, skriver Kammarrätten.

Kammarrätten konstaterar även att Västmanlands tingsrätt ska betala en upphandlingsskadeavgift för att ha genomfört en otillåten direktupphandling.

”Eftersom inget undantag från annonseringsskyldigheten har varit tillämpligt har tingsrätten genomfört en otillåten direktupphandling. Det finns då grund för att besluta om en upphandlingsskadeavgift”.


Dela sidan:
Skriv ut: