Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Kammarrätten: Inget adligt hinder att heta Von i förnamn

Nyheter
Publicerad: 2020-10-13 11:29
Foto: Adam Wrafter / SvD / TT

Kammarrätten upphäver underinstansernas avgöranden och bestämmer att en flicka får heta Sara Aurora Von som förnamn. Underinstanserna sa nej eftersom Von är ett vanligt prefix till adliga efternamn.

Skatteverket avslog en ansökan från en mamma och en pappa, båda med isländsktklingande efternamn, om att deras dotter ska få förvärva förnamnen Sara Aurora Von. Som skäl angavs i huvudsak att namnet Von är olämpligt som förnamn eftersom det är ett adelsprefix och kan leda till missförstånd.

Förvaltningsrätten i Malmö konstaterade att valet av förnamn är en så personlig angelägenhet att en omfattande valfrihet måste tillerkännas den enskilde. Ett förnamn får emellertid inte vara olämpligt. Med detta avses bland annat att namnet inte får vara vilseledande. 

Vilseledande

Namnet Von är ett vanligt prefix till adliga efternamn, och kan därmed enligt förvaltningsrättens mening antas vara vilseledande. Förvaltningsrätten fann därför att namnet Von är olämpligt som förnamn.

Föräldrarnas argument att namnet är vanligt förekommande på Island och finns upptaget i förteckningen Mannanafnaskrá ändrade inte bedömningen. Överklagandet skulle därför avslås.

Samma dag som förvaltningsrättsdomen avkunnades hade den isländska folkbokföringsmyndigheten yttrat sig vilket åberopades av föräldrarna inför prövningen i Kammarrätten i Stockholm. Av yttrandet från den isländska folkbokföringsmyndigheten framgår att dottern enligt den isländska lagen om personnamn har rätt att få sitt namn registrerat som Sara Aurora Von med tillhörande efternamn.

Kammarrätten anser att Von är lämpligt

Och Institutet för språk och folkminnen, som av kammarrätten fick tillfälle att yttra sig, ansåg sammantaget är namnet Von lämpligt som förnamn på ett barn med isländsk anknytning

Enligt kammarrätten ”framstår det som tydligt att det är fråga om ett isländskt namn bestående av tre distinkta förnamn och ett efternamn. Förnamnet Von kan i den aktuella kontexten inte anses vara vilseledande på ett sådant sätt att det är olämpligt i den mening som avses i 28 § 3 PNL”. Det finns inte heller, menar kammarrätten, något annat hinder enligt lagen mot att namnet i det här fallet används som förnamn. Överklagandet ska därför bifallas. (Blendow Lexnova)


Dela sidan:
Skriv ut:

Mikael Kindbom
red@dagensjuridik.se