Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Kammarrätten: Areims lån till 16 personer är inte förbjudna

Nyheter
Publicerad: 2022-01-03 07:33

Kammarrätten river upp 16 domar angående förbjudna lån. Skatteverkets omprövningsbeslut innehåller inte någon uppgift om att det gäller efterbeskattning eller bedömning av frågan om förutsättningarna för efterbeskattning är uppfyllda. Lånen ska därmed inte tas upp som inkomst av tjänst.

Skatteverket beslutade genom omprövning den 16 oktober 2019 att höja 16 personers inkomst av tjänst med varierande belopp. Som skäl för beslutet angavs bland annat följande: De lån som Areim Investment har lämnat till de 16 personerna är genom dessa personers ägande i andra bolag i samma koncern, att anse som ett förbjudna lån. 

De 16 ingick i den förbjudna kretsen och fordran har inte lämnats som ett tillskott till bolaget. 

Beloppen skulle beskattas som inkomst av tjänst.

Informerat de 16 personerna om höjningen

Förvaltningsrätten i Stockholm konstaterar att det nu överklagade beslutet får därför anses vara fattat på initiativ av Skatteverket. Förvaltningsrätten noterar i sammanhanget att Skatteverket innan det nu överklagade beslutet fattats har skickat ut sitt förslag till beslut där Skatteverket informerat de 16 om att Skatteverket haft för avsikt att höja deras inkomst av tjänst. Det har därför inte framkommit annat än att Skatteverkets beslut i detta avseende är riktigt.

Förvaltningsrätten konstaterade att Skatteverkets beslut har meddelats senare än två år från utgången av det kalenderår då beskattningsåret gick ut. Det är därför fråga om ett beslut om efterbeskattning, trots att rekvisiten för efterbeskattning inte uttryckligen prövats i beslutet. Förvaltningsrätten hade därmed att ta ställning till om förutsättningarna för efterbeskattning är uppfyllda, det vill säga om de klagande har lämnat en oriktig uppgift till ledning för beskattningen som har lett till att deras beslut om slutlig skatt har blivit felaktigt. Det ansåg förvaltningsrätten som avslog överklagandena.

En höjning av tidigare beskattade inkomster

Kammarrätten i Stockholm konstaterar att av Högsta förvaltningsdomstolens avgörande RÅ 2008 ref. 37 framgår att ett beslut som avviker från en skattskyldigs yrkande i höjande riktning anses vara fattat på Skatteverkets initiativ. Om ett sådant beslut fattas efter den ordinarie omprövningsperiodens utgång måste det också fattas i form av ett efterbeskattningsbeslut där det framgår att förutsättningarna för efterbeskattning är uppfyllda.

I målet är klart att Skatteverkets nu aktuella omprövningsbeslut innebär en höjning av klagandenas tidigare beskattade inkomster. Likaså är det klart att de genom de inskickade kompletteringarna till Skatteverket inte önskade en sådan höjning. Det innebär att Skatteverkets omprövningsbeslut är fattade på verkets initiativ. Eftersom besluten också är fattade efter den ordinarie omprövningsperiodens utgång måste de, för att kunna göras gällande, vara att betrakta som efterbeskattningsbeslut.

Innehåller ingen uppgift om efterbeskattning

Vid prövningen av om så är fallet konstaterade kammarrätten att besluten inte innehåller någon uppgift om att det gäller efterbeskattning. Inte heller innehåller de någon bedömning av frågan om förutsättningarna för efterbeskattning är uppfyllda, till exempel om verket anser att de klagande har lämnat en oriktig uppgift till ledning för sin beskattning och om denna uppgift i så fall har medfört att deras beskattning blivit felaktig.

Mot denna bakgrund anser kammarrätten att Skatteverkets omprövningsbeslut inte kan betraktas som efterbeskattningsbeslut. Överklagandet ska därför bifallas och förvaltningsrättens dom och Skatteverkets beslut upphävas. (Blendow Lexnova)


Dela sidan:
Skriv ut:

Mikael Kindbom
red@dagensjuridik.se