Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Justitierådets brott och bristande domaretik är allvarligt – borde skiljas från sitt uppdrag”

Debatt
Publicerad: 2019-02-06 10:22

DEBATT – av Rolf Granath, f.d. skatteombud hos Skatteverket 

 

Tilltro och förtroende för domstolen är av särskild vikt för Högsta förvaltningsdomstolen (HFD). Justitierådet Margit Knutssons brott och agerande riskerar enligt mitt förmenande att allvarligt äventyra tilltron och förtroendet för HFD (Dagens Juridik 2019-01-23). 

Av två artiklar i Dagens Juridik framgår att Margit Knutsson har varit föremål för förundersökning avseende brott mot tystnadsplikten i ett mål avseende skattetillägg. Justitiekanslern konstaterar att det genom utredningen är klarlagt att hon har gjort sig skyldig till brott mot tystnadsplikt.

Agerandet är emellertid inte endast brottsligt utan att avslöja innehållet i en ännu inte meddelad dom är även etiskt något av en dödssynd för en domare.

Av förundersökningen framgår att justitierådet också har raderat flera mejl för att dölja brottet och kontakterna med en nära vän som inte var ledamot i HFD. Mejltrafiken med den nära vännen gällde den ännu inte meddelade domen och således ett ärende hos HFD.

Mejlen utgör därmed allmän handling och ska diarieföras och arkiveras m.m. Allmänna handlingar får absolut inte raderas. Agerandet är klandervärt för ett justitieråd.

Redan tidigare under 2017 har Margit Knutsson emellertid agerat på ett sätt som inte är lämpligt för ett justitieråd. Jag hänvisar till hennes artikel ”Bevisvärdering i mål om s.k. osanna fakturor – ett nedslag i den praktiska rättstillämpningen” i Svensk Skattetidning (SvSkT) 1/2017 och undertecknads artikel ”Är det Högsta förvaltningsdomstolen eller ett enskilt justitieråd som är prejudikatsinstans?” i SvSkT 6-7/2017.

Även i det fallet har justitierådet agerat efter kontakter från en nära vän som var ombud i en skatteprocess. Skatteprocessen gick ombudets huvudmän emot och slutade i HFD med att prövningstillstånd inte beviljades.

Enligt Margit Knutsson gick utgången i underinstanserna inte att förena med HFD:s bedömningar i HFD 2012 ref. 69, i vilka mål hon själv har deltagit som ett av fem beslutande justitieråd. Hennes artikel kan inte uppfattas som annat än en ren partsinlaga och med syfte att också påverka underinstansernas fortsatta rättstillämpning i mål avseende osanna fakturor.

En sådan partsinlaga är direkt olämplig för ett justitieråd. Agerandet riskerar att äventyra både objektiviteten hos och förtroendet för det enskilda justitieerådet liksom för HFD som prejudikatinstans.

I sin tjänst som justitieråd har Margit Knutsson gjort sig skyldig till brott mot sekretesslagen, hon har raderat mejl för att dölja både sekretessbrottet och sina kontakter med en nära vän i sakfrågor i målet under handläggningen i HFD, hon har våldfört sig på den etik som gäller för domare avseende ännu inte meddelade domar, hon har underlåtit att se till att allmänna handlingar har hanterats korrekt, hon har skrivit en artikel som inte kan klassificeras som annat än en partsinlaga och där hon närmast också kan betraktas som jävig med hänsyn till att hon varit beslutande domare i de aktuella prejudikatmålen samt har hon genom artikeln försökt påverka den framtida rättstillämpningen i underinstanserna i mål avseende osanna fakturor.

Fråga är om ett flertal åtgärder och ageranden som dels är straffbara dels i övrigt måste betecknas som klandervärda eller direkt olämpliga för ett justitieråd.

För fortsatt tilltro och förtroende för HFD är det min uppfattning att Margit Knutsson måste skiljas från sin anställning som justitieråd i HFD eller i vart fall helt och hållet skiljas från uppgifter och arbete i HFD:s dömande verksamhet.

 

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik – klicka här

 

 


Stefan Wahlberg
stefan.wahlberg@blendow.se

Dela sidan:
Skriv ut: