Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

JO ser risker med utökad användning av hemliga tvångsmedel

Nyheter
Publicerad: 2022-09-16 09:34
JO Per Lennerbrant. Foto: Anders Wiklund / TT

Justitieombudsmannen Per Lennerbrant ser risker med utredarens förslag om utvidgade möjligheter till hemlig tvångsmedelsanvändning för de brottsbekämpande myndigheterna.
Enligt JO saknas också utförlig motivering och fördjupade analyser av förslagen som lämnats av utredaren.

JO inleder med att konstatera att utredningen tycks ha haft ett ”tydligt myndighetsperspektiv” och hänvisar till den utförliga redogörelsen av de brottsbekämpande myndigheternas behov. Samtidigt saknar JO empiriskt underlag till stöd för att det skulle finnas ett sådant ”påtagligt behov” av utökade möjligheter till hemlig tvångsmedelsanvändning.

Justitieombudsmannen pekar också på att flera av de förslag som presenteras av utredaren tidigare har utretts men aldrig lett till några lagändringar på området – inte sällan för att åtgärderna bedömts innebära ett ”för stort integritetsintrång”. JO vill därför se en mer fördjupad analys av förslagen och en ”utförlig motivering till varför de bedöms vara proportionerliga”.

Kritisk till delar av utredningen

I remissvaret lyfter JO även förslaget om att utöka katalogen av brott där hemliga tvångsmedel kan bli aktuella under förundersökningsstadiet. JO pekar bland annat på att det föreslås att hemliga tvångsmedel ska kunna användas vid utredning av av vissa brott som har böter i straffskalan. Enligt JO måste det dock krävas ”mycket starka skäl” för att utöka brottskatalogerna på det sättet – och några sådana skäl har, enligt JO, inte lyfts fram varför han inte kan ställa sig bakom förslaget att utöka brottskatalogerna med brott som har böter i straffskalan.

JO ställer sig också frågande till utredarens förslag om att åklagare ska få fatta interrimistiska beslut om bland annat hemlig dataavläsning som gäller rumsavlyssningsuppgifter och tillträdestillstånd för installation av tekniska hjälpmedel i syfte att inhämta sådana uppgifter. Detta då det inte presenterats något underlag som visar ”hur ofta avlyssningsmöjligheter går om intet på grund av dröjsmål i tillståndsprocessen”.

Betonar vikten av noggranna överväganden

Som avslutning passar JO också på att ”betona vikten av noggranna överväganden vad gäller effekterna för enskildas personliga integritet, innan några förslag som innebär en utökad användning av hemliga tvångsmedel läggs till grund för lagstiftning”.

JO hänvisar till tidigare remissyttranden samt även Lagrådets yttrande med anledning av de många förslag på straffskärpningar som lagts fram den senaste tiden och understryker vikten av att lagstiftaren ”anlägger en helhetssyn på den frågeställning som behandlas”.


Dela sidan:
Skriv ut: