Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

JO-kritik mot Försäkringskassan – felskrivning i beslut om sjukpenning

Nyheter
Publicerad: 2022-11-09 12:50
Foto: Isabell Höjman / TT

Försäkringskassan lämnade besked om beviljad sjukpenning men tar senare tillbaka beslutet och hänvisar till en felskrivning.
Efter rader av brister i handläggningen i ett sjukpenningsärende riktar nu JO kritik mot Försäkringskassan.

I ett beslut från JO framgår det att två ombud klagat på Försäkringskassans handläggning i vissa ärenden om en kvinnas rätt till sjukpenning. Ombuden uppger bland annat att Försäkringskassan inte betalade ut beviljad sjukpenning till kvinnan samt skickade handlingar till henne istället för ombuden.

I ett remissyttrande från Försäkringskassan framgår det att kvinnan beviljats sjukpenning till årsskiftet 2018-2019. Vidare får kvinnans pappa information om att det är tveksamt att sjukpenning kommer betalas ut efter årsskiftet. Detta antecknas dock inte i journalerna hos Försäkringskassan.

Läkarintyg om fortsatt sjukskrivning fram till 30 juni 2019 skickas in till Försäkringskassan. En handläggare gör dock bedömningen att arbetsförmågan inte var nedsatt mot normalt förekommande arbete. Ärendet lämnas för kvalitetssäkring.

Sjukpenning under handläggningen

I slutet av januari kvalitetssäkras ärendet av en specialist och ett kommuniceringsbrev skickas ut med en informationstext där det framgår att sjukpenning kommer att betalas ut till dess att beslut fattats och att beslut planeras den 20 februari. 

”Oavsett vilket beslut Försäkringskassan fattar kommer du att få sjukpenning under handläggningen till och med det datum som beslutet är klart. Vi planerar att fatta beslut den 20 februari”.

Det datumet gör en handläggare ett ställningstagande i journal om att inte bevilja sjukpenning interimistiskt under kommuniceringstid och till dess beslut fattas.

Den 1 mars 2019 ringer en handläggare upp kvinnan som har frågor om sin utbetalning av sjukersättning då det i första kommuniceringsbrevet står att hon ska få sjukpenning till dess beslut fattades. Handläggaren meddelar dock att detta är en felskrivning. Handläggaren informerar även kvinnan om möjligheten att begära skadestånd om hon anser att hon tagit ekonomisk skada av den felaktiga informationen hon fått.

Den 4 april fattades beslut om att inte bevilja sjukpenning för perioden 1 januari till 30 juni 2019.

Försäkringskassans slutsats

Försäkringskassan slutsats är att ”även om hanteringen varit felaktig och skapat en felaktig förväntan hos den enskilde” så är bedömningen att inte betala ut ersättning fram till beslut, korrekt.

Försäkringskassan kommer fram till beslutet eftersom kvinnan redan under sommaren 2018 fått information om bedömningen och ”därigenom måste anses vara välinformerad”.

Försäkringskassan håller med om att det däremot var fel att skicka ut information om att ersättning skulle utbetalas ”och detta ber Försäkringskassan om ursäkt för”. 

JO: sjukersättning borde ha betalats ut

JO skriver i sitt beslut att den underrättelse som skickades till kvinnan den 29 januari 2019 ”var otvetydigt formulerad som ett intermistiskt beslut med innebörden att sjukpenning beviljades under den tid som utredningen pågick”. 

JO noterar att det fanns ingen anteckning i journalen vid den här tiden som kunde vara ett beslut om att sjukpenning under utredningstiden inte beviljades. 

”Oavsett vilken avsikt Försäkringskassan har haft måste underrättelsen den 29 januari 2019 anses vara ett beslut om att bevilja CC sjukpenning under utredningstiden. Det saknar betydelse att beslutet tillkommit genom ett misstag. Försäkringskassan har därför varit skyldig att verkställa det gynnande beslutet”, skriver JO.

När Försäkringskassan den 20 februari 2019 bedömde att kvinnan inte hade rätt till sjukpenning under utredningstiden beaktades inte att myndigheten redan hade underrättat kvinnan om att hon hade rätt till sjukpenning under utredningstiden, uppger JO.

”Försäkringskassan förtjänar kritik för det slarv som ledde till den felaktiga underrättelsen och för sitt agerande i samband med att felaktigheten upptäcktes”, skriver JO.

Försäkringskassan borde ha väntat på kompletteringar

Försäkringskassan får även kritik eftersom myndigheten inte antecknat i journalerna att kvinnan och hennes ombud begärt anstånd med att skicka in kompletteringar efter att beslutet om att avslå ansökan om sjukpenning. JO menar att Försäkringskassan kände till att de hade avsikt att lämna kompletteringar och därför borde Försäkringskassan inte fattat beslut förrän efter den 5 april.

”Försäkringskassan förtjänar kritik för hur begäran om anstånd hanterades och för att ha avgjort ärendet utan att vänta tills den förlängda kommuniceringstiden gått ut”.

Försäkringskassan får även kritik efter att man skickat handlingar till kvinnan istället för ombuden som begärt att få ut handlingarna.


Dela sidan:
Skriv ut: