Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

JO: ”Anmärkningsvärt” att FI inte följer sina egna riktlinjer

Nyheter
Publicerad: 2020-11-10 08:48
Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen. Foto: Henrik Montgomery / TT

Justitieombudsmannen riktar skarp kritik mot Finansinspektionen efter en granskning av myndighetens dokumentation av beslut i sex olika ärenden.
Granskningen initierades av JO själv efter medieuppgifter om att bolaget skulle ha manipulerat dokument innan de lämnades ut till Svenska Dagbladet.

Det var med anledning av SvD:s uppgifter om att Finansinspektionen skulle ha manipulerat dokument innan dessa lämnades ut till till tidningen som JO valde att utreda detta i ett särskilt initiativärende.
Finansinspektionen gjorde gällande att det, vid tidpunkten för SvD:s begäran, inte fanns några allmänna handlingar att lämna ut, utan att de begärda
handlingarna utgjordes av utkast till utvärderingar – som därmed inte kunde lämnas ut.

Beslutet överklagades till kammarrätten, som delade Finansinspektionens bedömning, och senare till HFD som valde att inte lämna prövningstillstånd i frågan om handlingarna var att betrakta som allmänna.

JO:s granskning har istället tagit sikte på Finansinspektionens
dokumentation av beslut och andra åtgärder i de granskade ärendena, och i
vilken utsträckning denna dokumentation uppfyller de krav som ställs i
inspektionens interna riktlinjer, liksom vilka konsekvenser dessa riktlinjer kan
ha haft för offentlighetsprincipens tillämpning.

Saknas dokumentation i samtliga ärenden

I sitt beslut konstaterar JO att det i samtliga ärenden som granskats saknats dokumentation av ett flertal olika uppgifter, som alla enligt Finansinspektionens egna styrdokument skulle ha dokumenterats. Att en statlig tillsynsmyndighet inte i något av de granskade ärendena följt sina egna riktlinjer beskrivs av JO som ”anmärkningsvärt” och något som ”onekligen ger upphov till frågan om dessa brister kan vara begränsade till de granskade ärendena, eller om bristerna är mer systematiska”.

Vidare slås fast att det är ”allvarligt att Finansinspektionen inte i efterhand har kunnat ge någon tillfredsställande förklaring till varför avsteg från de interna rutinerna har gjorts i samtliga ärenden” . Att man inte följt sina interna rutiner har dessutom medfört att allmänhetens insyn i handläggningen har försvårats, varför myndigheten kritiseras för sin bristande dokumentation.

Oklart när ärenden är avslutade

Finansinspektionen kritiseras dessutom för det i samtliga granskade dagboksblad finns otydligheter kring när ärendena har avslutats. Oklarheter som kan medföra att det för utomstående inte varit möjligt att dra någon slutsats om huruvida handlingar i ärendet var allmänna eller inte. Detta har i sin tur medfört risk för otillåtna begränsningar av handlingsoffentligheten och allmänhetens insyn.


Dela sidan:
Skriv ut: