Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”JK ryter till rejält mot Skatteverkets forna ledning – visar att hon inte är någon vanlig papperstiger”

Krönikor
Publicerad: 2017-06-28 09:47

KRÖNIKA – av Nils Funcke, VD för Utgivarna och yttrandefrihetsexpert

 

SVT:s Uppdrag Granskning (UG) lade pussel med telefonloggar och avslöjade vänskapskorruption inom Skatteverket. Överdirektören Helena Dyrssen slutade på verket och generaldirektören Ingemar Hansson kom lindrigt undan genom att regeringen tog in honom i regeringskansliet.

Först nu när JK granskat fallet blir det tydligt hur allvarligt deras agerande har varit och att de borde ha anmälts till Statens Ansvarsnämnd. Med JK:s yttrande får reportrarna på UG ett erkännande och Myndighetssverige en tankeställare.

När UG granskade vilka svenskar som tagit hem besparingar för beskattning i Sverige ömsade Dyrssen och Hansson skinn. De övergav rollen som oförvitliga myndighetsföreträdare i allmänhetens tjänst för vänskapen med en av de granskade, Frank Belfrage.

Principen för likabehandling byttes mot särbehandling när Dyrssen försökte varna Belfrage att reportrarna intresserade sig för hans självrättelse. Hansson agerande inte trots att han hade möjlighet att avstyra uppringningen. Han har i UG förklarat att han borde avstyrt men JK:s utredning indikerar att han aktivt bidrog till samtalet till Belfrage.

Reportaget i UG höll på att desarmeras. Skatteverket valde att tillsatta en egen utredning istället för att göra en anmälan till JO eller JK. Eftersom utredningen skulle göras med stöd av en annan myndighets internrevision, Trafikverkets, gavs utredningen ett skimmer av oberoende.

Men när reportrarna begärde ut utredningen blev det nej. Nu var det inte en längre en oberoende utredning utan en intern. Först efter domstolsbeslut lämnades utredningen ut.

Ärendet hamnade hos Riksdagens Justitieombudsmän (JO) som valde att inte vidta någon åtgärd utan konstaterade att utredningen kritiserat Hansson/Dyrssen.

Därmed skulle hela historien kunnat falla i glömska om det inte varit för justitiekansler Anna Skarhed.

JK visade att den vanliga beskrivningen av våra tillsynsmyndigheter som papperstigrar som lite lojt morrar men behåller klorna indragna i tassen ibland kan ryta till.

Exemplet åskådliggör när de olika statsmakterna inte samverkar men väl länkar in i varandra. Flera utredningar, bland annat Statskontoret, visar att myndigheternas interna kontrollfunktioner och tillsynsmyndigheterna bara upptäcker en mindre andel av det maktmissbruk som kommer i dagern. Merparten står medierna och anställda visselblåsare för.

Ska den fjärde statsmakten funktion upprätthållas måste tillsynsmyndigheterna fånga upp och driva avslöjanden som UG:s om Skatteverket till i vart fall en stark markering.

I fallet Dyrssen/Hansson skräder inte JK, Anna Skarhed, orden. Även om de bägge lämnat Skatteverket kan deras handlade inte kan passera opåtalat.

Det inträffade väcker enligt JK principiella frågor hur en myndighet bör agera när det uppdagas att den högsta ledningen begår brott eller agerar i strid med gällande regelverk. Första klon river Helena Dyrssen.

Dyrssen har förklarat att hon försökte kontakta sin gamla kollega Frank Belfrage – inte för att varna honom utan för att informera honom att handlingar om hans självrättelse begärts ut.

Nonsens! Samtalet skulle aldrig ha ringts om inte Dyrssen hade varit bekant med Belfrage. Övriga 85 personer som UG begärde ut handlingarna om fick aldrig någon påringning.

Det ”väcker misstanke om att vänner och bekanta till Skatteverkets ledning särbehandlas” enligt JK och Dyrssen har handlat i strid med kravet på saklighet och opartiskhet i 1 kap. 9§ regeringsformen.”

Andra klon gör en djup reva i Ingemar Hansson renome. Hansson kritiseras för att han agerat i strid med grundlagens krav på saklighet och opartiskhet och allas likhet inför lagen. Han har skadat såväl de anställdas som allmänhetens förtroende för myndigheten.

Men JK nöjer sig inte med det. Den skenbart oberoende utredningen med bistånd av Trafikverket får underkänt. Den ger en ofullständig bild av det som skett enligt JK och att Skatteverket vägrade lämna ut utredningen är ”klart olämpligt” enligt JK. Det var först när UG överklagande till domstol som utredningen blev offentlig.

Enligt JK är det unikt att en myndighet anlitar en annan myndighets internrevision. Den självklara och naturliga åtgärden borde ha varit att verket anmält sig själv till ett tillsynsorganen, till exempel Statens Ansvarsnämnd, JK eller JO.

Att Hansson i egenskap av generaldirektör övervägde att göra en anmälan men avstod eftersom han bedömde att Dyrssens försök att nå Belfrage inte var ”tillräckligt allvarligt” innebär att han också värderade sin egen roll och agerande.

JK väljer trots den omfattande kritiken att inte anmäla Hansson och Dyrssen till ansvarsnämnden. Nämnden har befogenhet att besluta om disciplinära åtgärder som till exempel löneavdrag för den statstjänsteman som brustit i omdöme eller agerande.

Svenska myndigheter har ett högt förtroende bland allmänheten. Vi litar på att deras ledstjärna är likabehandling, saklighet och opartiskhet. Allmänheten har också ett relativt stort förtroende för mediernas förmåga att avslöja oegentligheter.

JK beslut är en signal till myndigheterna och en uppmuntran och uppmaning till journalistiken att granska.

 


Dela sidan:
Skriv ut:


Stefan Wahlberg
stefan.wahlberg@blendow.se