Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

JK pekar på saltad advokaträkning – hovrätten sänker ersättningen

Nyheter
Publicerad: 2022-09-13 12:45

Justitiekanslern har yrkat att hovrätten sätter ned en advokats ersättning för arbete med ett belopp som motsvarar i vart fall 25 timmar.
Hovrätten håller med och sänker ersättningen med 25 timmars arbete, i enlighet med JK:s yrkande.

I det aktuella fallet har advokaten begärt och tillerkänts ersättning för 292,25 timmars arbete. Av arbetsredogörelsen framgår det att 120 timmar avser arbete med för arbete knutet till huvudförhandlingen, utöver arbete i samband med själva förhandlingen. 

JK noterar att advokaten har lagt ned mer tid på arbetet knutet till huvudförhandlingen än vad de övriga försvararna i målet har gjort. 

”I de handlingar om målet som Justitiekanslern tagit del av framkommer samtidigt inget som synes kunna motivera denna avvikelse, som är särskilt påtaglig vid en jämförelse av försvararnas nedlagda tid för arbete knutet till huvudförhandlingen. Justitiekanslern anser mot den bakgrunden att den ersättning som tingsrätten tillerkänt N.N för arbete framstår som alltför hög”, skriver JK och konstaterar att ersättningen för arbete bör sättas ned med ett belopp som i vart fall motsvarar 25 timmars arbete. 

Advokaten: Nedlagda timmarna var nödvändiga

Advokaten vidhåller å sin sida att de nedlagda timmarna varit nödvändiga för att på bästa vis tillvarata klientens intressen i målet under hela processens gång. Advokaten vidhåller också att den begärda ersättningen är skälig med hänsyn till målets, art, omfattning och klientens behov. 

”Vad gäller omständigheten att jag yrkat ersättning för fler timmar avseende förberedelser inför huvudförhandling än de övriga försvararna har denna så kallade avvikelse en enkel förklaring. Medan de övriga försvararnas sakframställningar var mellan 5-15 minuter långa var undertecknads sakframställning närmare 1,5 timme lång och framfördes med förevisande av en över 70 sidor lång Powerpointpresentation. Denna presentation, som har givits in till tingsrätten och som har tagit en beaktansvärd tid att sammanställa, har bestått av egna ritningar, uträkningar, bildkollage, utdrag ur det omfattande sidomaterialet m.m”, skriver advokaten och menar att detta är förklaringen till skillnaden i de yrkade timmarna kopplade till huvudförhandlingen. 

Hovrätten ändrar tingsrättens beslut

Advokaten konstaterar även att åklagaren och tingsrätten, som varit del av hela processen inte haft några synpunkter på den yrkade ersättningen, utan har bedömt den som skälig. 

Hovrätten ändrar tingsrättens beslut om ersättning av allmänna medel till advokaten på så sätt att hovrätten bestämmer ersättningen till 579 421 kronor i stället för 624 485 kronor som advokaten begärde och tillerkändes av tingsrätten. 

”Skälen för beslutet Hovrätten uppskattar att skälig ersättning för arbete i målet inte överstiger 267 timmar. Tingsrättens beslut ska ändras i enlighet med detta”, skriver hovrätten.


Dela sidan:
Skriv ut: