Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Intagen fick rättigheter kränkta – men nekas skadestånd

Nyheter
Publicerad: 2023-03-17 10:54
SALA 20070821 Salberga fångvårdsanstalt i Sala kommun invigdes på tisdagen. Anstalten har totalt 343 platser och omkring 300 anställda. Foto Bertil Ericson / SCANPIX / Kod 10000

Anstaltens personal öppnade den intagne mannens brev från sjukvården.
Därmed överträdde de den intagnes rättigheter enligt Europakonventionen.
Justitiekanslern kritiserar nu anstalten – men nekar den intagne skadestånd.

Justitekanslern konstaterar i sitt besluta att kriminalvårdspersonalens öppnande av kuvertet och granskning av innehållet inneburit att det skett ett intrång i sökandens rätt till respekt för privatliv och korres­pon­dens enligt artikel 8 Europakonventionen.

Visserligen finns det stöd i lag som uppfyller legitima ändamål i enlighet med artikel 8.2 Europa­­kon­ventionen, men den skulle inte ha vidtagits om kriminalvårdspersonalen hade känt till att försändelsen kom från sjukvården.

Intrånget i sökandens rättigheter har, skriver JK, omfattat känsliga uppgifter om sökandens hälsa och hade varit relativt enkel att förebygga från myndighetens sida, exem­pelvis genom att på lämpligt sätt märka kuvertet eller genom att vidarebe­fordra försändelsen personligen från sjukvårdspersonalen till sökanden. Intrånget har således gått utöver de ändamål som motiverat det. Eftersom intrånget därmed inte varit propor­tionerligt har sökandens rättigheter enligt artikel 8 Europakonventionen överträtts.

Inget skadestånd

Men eftersom det är klarlagt att kuvertet var omärkt när det kom, och även om det i efterhand kan konstateras att kuvertet inte borde ha öppnats utan i stället vidarebefordrats direkt till sökanden bedömer Justitiekanslern att avdelnings­personal­ens agerande inte kan anses ha varit felaktigt eller försumligt utifrån fängel­selagens regler. Det finns därför inte förutsättningar för att bevilja sökanden skadestånd.

”Oacceptabelt”

Justitiekanslern skriver att det är oacceptabelt att Kriminalvården inte förmått att säkerställa skyddet för sekretessbelagda uppgifter vid kommunikation mellan sjuk­vården och den intagne på grund av att fängelselagens bestämmelser om granskning av försändelser tillämpats.
”Det ankommer på myndigheten att se till att båda regelverken – som är centrala för myndighetens verksamhet – kan tillämpas samtidigt på ett korrekt sätt av verksamhetens olika grenar.
Det har myndig­heten inte gjort och förtjänar kritik för det.”


Dela sidan:
Skriv ut: