Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Ian Lundin och Alex Schneiter kräver att utredning avslutas

Nyheter
Publicerad: 2020-04-16 09:04
Ian Lundin, ordförande i Lundin Petrolium Foto: Magnus Hjalmarson Neideman / SvD / TT /

Utredningen mot Lundin-topparna har pågått under tio år. Nu yrkar de med hjälp av ett artilleri av advokater och rättsutlåtanden att förundersökningen ska avslutas.

Lundin Energy, tidigare Lundin Petroleum, och dess ordförande Ian Lundin och vd Alexandre Schneiter yrkar nu med sitt tunga artilleri av advokater; Biörn Riese, Tomas Olsson, Thomas Olsson, Alparslan Tügel, Filip Rydin, Per E Samuelson, Johan Rainer och Olle Kullinger att åklagaren ska avsluta förundersökningen.

Advokaterna pekar på att Ian Lundin, Alex Schneiter och Lundin Energys (tidigare Lundin Petroleum) rättighet till en rättvis rättegång inom skälig tid redan har kränkts.

Målet rör anklagelser om folkrättsbrott i Sudan som ska ha skett för 23 år sedan.

Förundersökningen startades för tio år sedan

Förundersökningen startades för tio år sedan och försvararna i målet är övertygade om att den kommer att pågå en längre tid framöver också, om inte domstolen stoppar utredningen nu med hänvisning till Europakonventionen för Mänskliga Rättigheter, EKMR.

Försvaret pekar på att detta även rör bolaget då åklagaren vid ett åtal kommer att framställa ett yrkande om företagsbot och förverkande av cirka 3,2 miljarder kronor. 

Delgivning för fyra år sedan

År 2016 delgavs bolagets företrädare Ian Lundin och Alexandre Schneiter formell misstanke om medhjälp till folkrättsbrott. Ian Lundin är ordförande i Lundins styrelse. Alexandre Schneiter är VD för Lundin. 

Även om delgivningen skedde år 2016 menar Ian Lundin och Alexandre Schneiters försvarare att det var uppenbart att de utreddes för brott redan från och med juni 2010 då åklagaren meddelade i ett pressmeddelande att en förundersökning inletts om brott mot humanitära rätten i Sudan under åren 1997-2003. Skälet till beslutet att inleda förundersökning i Sverige var enligt pressmeddelandet den rapport från ECOS där det framgick att det kan finnas svensk anknytning till sådana brott. Åklagaren uppgav även i pressmeddelandet om att syftet med förundersökningen var att utreda om det finns enskilda personer med anknytning till Sverige som kan misstänkas för inblandning i brott.

Ecos-rapporten

Ecos-rapporten pekar ut Lundin Oils (numera Lundin Energy) verksamhet som enda bolag med svensk koppling.

”För Ian Lundin och för allmänheten framstod det alltså som att han anklagades för brott i samband med att förundersökningen inleddes. Redan då stod det klart för Ian Lundin att han skulle få leva med brottsanklagelserna under en lång tid eftersom åklagaren även meddelat att utredningar av denna art är mycket omfattande och tar regelmässigt lång tid”.

Målet slutar tidigast 2024

Alexandre Schneiters försvarare pekar på att om förundersökningen får fortsätta kommer målet inte vara avslutat förrän tidigast 2024, enligt den tidsuppskattning som gjorts i samband med ett planeringssammanträde vid tingsrätten. Förundersökningen har då pågått under 14 års tid. Om ansvarsfrågan prövas i två instanser är tidigast möjliga avslutning någon gång kring år 2028 och då har målet pågått under 18 års tid.

I skrivelsen till domstolen skriver Alexandre Schneiters försvarare att ”även om ärendet är komplext kan det inte enligt EKMR (Europakonventionen för Mänskliga Rättigheter reds. anm.) motivera en sådan lång handläggningstid. Anklagelsen är av största betydelse för Alexandre Schneiter. Fördröjningen av förfarandet ligger uteslutande på utredande myndigheters ansvar och kan inte till någon del lastas Alexandre Schneiter eller någon annan av de misstänkta parterna”. 

Uppmanar att kränkningen upphör

Försvararen skriver även att ”fördröjningen innebär att Alexandre Schneiters mänskliga rättigheter redan har kränkts och att kränkningen är pågående och blir allvarligare, samt att den framtida kränkningen redan nu kan fastställas till en avsevärd tid”.

Försvararna uppmanar tingsrätten att se till att kränkningen upphör och att det bör ske genom att tingsrätten avbryter förundersökningen mot Lundin-topparna.

I skriften till domstolen hänvisar Alexandre Schneiters försvar till oskyldighetspresumtionen som innebär att han ska betraktas oskyldig till dess hans skuld lagligen fastställs. 

”Trots detta har den fortsatta utredningen medfört synnerliga negativa konsekvenser för Alexandre Schneiter, i det att han kan uppfattas som – enligt honom helt utan fog – skyldig i allmänhetens ögon”.

Myndigheternas resurser

Försvaret pekar även på att det inte är helt klart vad det utdragna utredningsförloppet i alla delar beror på. En orsak till de mycket långtgående fördröjningarna är utredande myndigheters resurser. 

”Enligt uppgift till försvaret har den utredande personalen i vart fall under perioder endast bestått av en heltidstjänst och vissa kompletterande resurser vid polisen”.

”Det måste ha stått klart för myndigheterna att förundersökningen inte skulle kunna genomföras inom skälig tid med en sådan begränsad utredningsbemanning, avseende brott i en så avlägsen del av världen. Det har medfört en onödig fördröjning av myndigheterna att inte tillse att utredningen har varit tillräckligt bemannad för att genomföra utredningen inom skälig tid”.

Har samarbetat

Försvaret pekar även på att Alexandre Schneiter och Ian Lundin har samarbetat med och medverkat till utredningen på ett sätt som till och med väsentligen gått längre än vad de har haft skyldighet till. 

Försvaret menar att Alexandre Schneiter, Ian Lundin och bolaget aktivt har bidragit till att utredningen har kunnat genomföras mer skyndsamt.

”Lundin har hela tiden varit och är alltjämt helt övertygat om att inga brottsliga gärningar har begåtts av de misstänka och att det inte heller finns någon grund för ett förverkande eller en företagsbot riktad mot Lundin”, skriver bolagets ombud. 

Ingen tvekan om frikännande dom

”Alexandre Schneiter känner inte någon som helst tvekan om att han slutligen kommer att frikännas även om det skulle väckas åtal. Skulle han bli fälld i tingsrätten kommer han ofrånkomligt att överklaga tingsrättens dom”, skriver försvararna.

Enligt det planeringssammanträde som har hållits i tingsrätten kommer en huvudförhandling att ta cirka 300 förhandlingsdagar i anspråk. 

”Om Alexandre Schneiter skulle åtalas och frikännas efter en huvudförhandling i tingsrätten går det att säkert förutse att det blir en ytterligare tidsmässig kränkning som kommer att pågå till dess tingsrättsprocessen är avslutad”.

Tidigast påbörjas förhandling 2022

Försvaret uppger att det inte rimligt att anta att en huvudförhandling skulle kunna påbörjas förrän tidigast år 2022. 

”Trehundra förhandlingsdagar låter sig svårligen planeras in under 2022 och 2023, utan även tid under år 2024 kommer med stor sannolikhet att behöva planeras”.

Lundins försvarare skriver i yttrandet att ”Lundin är övertygat om att de misstänkta slutligen kommer att frikännas och att åklagarens yrkande om förverkande och företagsbot gentemot Lundin kommer att underkännas. Vid en fällande dom, kommer tingsrättens dom att överklagas”. 

20 år sedan förundersökning startade

Vidare skriver ombuden att ”med beaktande av den tid som förundersökningen har fått ianspråkta, måste även antas att åklagaren kommer att överklaga en friande tingsrättsdom. Motsvarande förhållanden gäller för en hovrättsdom”. 

Ombuden räknar därmed inte med att rättsprocessen kan förväntas avslutas förrän om tidigast cirka åtta år. Det skulle då ha gått åtminstone 20 år sedan det att förundersökningen inleddes.

Vittnen har hunnit avlida

Alexandre Schneiter och Ian Lundins försvarare pekar även på andra aspekter som dyker upp med anledning av den långa utredningstiden och det faktum att de påstådda händelserna har inträffat för upp till 23 år sedan. Det finns nämligen ett antal vittnen hörda i förundersökningen som har hunnit avlida ”under den långsamma handläggningen”. 

”Det finns ännu fler potentiella, och till och med centrala, vittnen som inte har hörts i förundersökningen som har hunnit avlida under utredningen. Sedan förundersökningen delgivits Alexandre Schneiter, och egen bevisinsamling på allvar har kunnat påbörjats, har det visat sig att ett antal vittnen har blivit så till åren att deras förmåga att minnas väsentligen har försämrats”. 

Rättsutlåtanden

Försvaret hänvisar till rättsutlåtanden från professor William A Schabas och professor emeritus Lars Heuman.

Lars Heuman skriver bland annat att domstolen ska avbryta processen om ett genomförande av den tilltänkta beslutade handläggningen innebär en konventionskränkning. Domstolen bör även pröva om besluten kan leda till framtida kränkningar och ska då inte bara väga in dröjsmålstidens längd. Domstolen bör också överväga om kränkningsgraden kommer att vara konstant eller stegrande.

– Att den här förundersökningen pågått i tio års tid, utan något synbart slut i sikte, är oacceptabelt då alla givetvis ska ha rätt till en rättegång inom skälig tid. Åklagarmyndighetens anmärkningsvärt långsamma handläggning och oförmåga att avsluta förundersökningen utgör ett brott mot de utpekades mänskliga rättigheter, vilket gör det nödvändigt för försvararna för Lundin Energy och de två misstänkta att be domstolen att tillse att utredningen omedelbart avslutas. Vi har att göra med  åklagare som gång på gång visat sig vara villiga att bryta mot reglerna för att försvåra försvarets arbete, vilket Stockholms Tingsrätt vid ett flertal tillfällen slagit fast när man givit bolaget och de misstänkta individerna rätt i sina överklaganden. Vi ser nu fram emot att förundersökningen avslutas skyndsamt, säger Robert Eriksson, presschef på Lundin Energy.

Premiuminnehåll
Skaffa Mitt DJ Premium för att ladda ner filerna
ianlundin-inlaga
lundinenergy-inlaga
alex-schneiter-inlaga
rattsutlåtande-lundin-inlaga
rättsutlåtande-inlaga

Dela sidan:
Skriv ut: