Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Hur har regeringen tänkt om de ensamkommande – ska det krävas pass för gymnasiestudier?”

Krönikor
Publicerad: 2017-11-29 10:18

KOMMENTAR – av Magnus Åhammar, rådman Förvaltningsrätten och Migrationsdomstolen i Stockholm

 

Regeringen har aviserat att de tänker lämna ett förslag som möjliggör för ensamkommande personer som sökte asyl i Sverige före den 24 november 2015 att få en ny prövning av en eventuell rätt till ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för att fullgöra sina gymnasiestudier.

Redan idag finns en möjlighet att enligt den tillfälliga begränsningslagen få förlängt uppehållstillstånd för gymnasiestudier. Skillnaden i det nya förslaget är att prövningen av en eventuell rätt till ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för gymnasiestudier inte blir kopplat till en prövning av skyddsbehov eller uppehållstillstånd på annan grund.

Den nu aviserade prövningen avser alltså enbart en eventuell rätt till ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för gymnasiestudier.

Enligt huvudregeln i 5 kap. 18 § utlänningslagen ska en utlänning som vill ha uppehållstillstånd i Sverige ha ansökt om och beviljats ett sådant tillstånd före inresan i landet. Regeringen avser nu att göra avsteg från denna huvudregel.

Den angivna huvudregeln är en grundförutsättning för att upprätthålla principen om en reglerad invandring.

Att uppehållstillstånd ska vara ordnat före inresan har bland annat motiverats med att väntetiden för berörda utlänningar medför en betydande psykisk press. Vidare har anförts att hotet om ett slutligt avslag på ansökningen och återvändande till hemlandet upplevs alltmer pressande ju längre vistelsen här har varat (jfr. prop. 1979/80:96 s. 32).

Av i 2 kap. 1 a § utlänningsförordningen framgår följande: ”En utlänning som kan beviljas eller har beviljats ett uppehållstillstånd som har tidsbegränsats enligt lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige behöver inte ha pass vid vistelse i Sverige.”

En ansökan om förlängt uppehållstillstånd för gymnasiestudier enligt den tillfälliga begränsningslagen kan alltså beviljas även om sökanden inte uppvisar en giltig passhandling.

Denna ordning kan motiveras med att det inte finns något krav på styrkt identitet för den som har sökt internationellt skydd och att prövningen av förlängt uppehållstillstånd för gymnasiestudier sker i samband med att sökanden till exempel har beviljats ett uppehållstillstånd grundat på skyddsbehov eller en särskild verkställighetsföreskrift på grund av att en underårig person saknar ett ordnat mottagande i hemlandet.

Frågor har ställts kring hur oklara uppgifter om utlänningens identitet och ålder ska behandlas vid den nu aviserade möjligheten till ansökan om tidsbegränsat uppehållstillstånd för gymnasiestudier.

Eftersom den prövning som nu föreslås inte kopplas till en prövning av ett eventuellt skyddsbehov är det förenligt med gällande rätt att sökanden kommer att behöva visa upp ett giltigt pass.

Om sökanden till exempel är från Afghanistan kommer han eller hon att behöva visa upp ett relativt nytt maskinläsbart pass med sådana säkringar och utfärdat mot bakgrund av tillförlitliga uppgifter på ett sådant sätt som medför att Migrationsverket finner passet godtagbart.

Passet måste vara giltigt under hela tillståndstiden. Om det framkommer att den sökande tidigare har lämnat oriktiga uppgifter om sin identitet, inbegripet om sin ålder, kan även detta vägas in vid tillståndsprövningen.

Styrkt identitet och ett giltigt pass utgör grundläggande förutsättningar för att kunna komma ifråga för ett tidsbegränsat uppehållstillstånd. Vid prövningen av en sådan fråga görs en avvägning mellan individens intresse av ett tillstånd och samhällets intresse av att en reglerad invandring upprätthålls.

Från det allmännas sida finns en stark säkerhetsaspekt att väga in. Människor som är bosatta i Sverige och svenska myndigheter har ett berättigat intresse av att det är klarlagt vilka individer som ges laglig rätt att vistas i landet.

 

 

Stefan Wahlberg
stefan.wahlberg@blendow.se

Dela sidan:
Skriv ut: