Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Hovrätten fastställer fängelsedom för fastighetsjurist

Nyheter
Publicerad: 2023-01-17 08:52
Pärmar med räkningar och fakturor på kontor Foto: Jessica Gow / TT /

173 transaktioner om totalt 10,7 miljoner kronor förekom från juristbyråns bankkonton men några poster bokfördes aldrig. Nu fastställer Hovrätten fängelsedomen om åtta månader och näringsförbud på tre år.

Den i dag 70-årige mannen förvärvade juristbyrån år 2018 för att bedriva fastighetsjuridisk verksamhet. Av en tingsrättsdom framgår det att mannen döms till fängelse i åtta månader och näringsförbud under tre år för grovt bokföringsbrott. Juristbyrån åläggs dessutom en företagsbot om 600 000 kronor.

Av utredningen framgår att det förekommit sammanlagt 173 stycken transaktioner på företagets bankkonton under 2019 summerande till totalt cirka 10,7 miljoner kronor. Bankbehållningen på företagets konton har ökat med 1,9 miljoner kronor under perioden. 

I företagets huvudbok har det dock helt saknats bokförda poster avseende banktransaktioner. Det bokförda saldot för bankbehållningen uppgår till 370 kronor både vid årets ingång och dess utgång. 

Avvikelsen mellan faktiskt banksaldo och bokfört banksaldo uppgår till cirka 1,9 miljoner kronor vid räkenskapsårets utgång. Några verifikationer har inte påträffats. 

Bokföringsskyldigheterna

Tingsrätten skriver i domen att mannen  har i egenskap av företrädare för bolaget haft ansvaret för att bokföringsskyldigheten fullgjordes. Den skyldigheten har inneburit att han haft att bokföra alla affärstransaktioner och se till att det funnits verifikationer för alla bokföringsposter samt systemdokumentation och behandlingshistorik. Han har vidare haft att bevara allt räkenskapsmaterial och all räkenskapsinformation i enlighet med bokföringslagens bestämmelser. Räkenskapsmaterialet ska förvaras i ordnat skick och på ett betryggande och överskådligt sätt. 

Enligt tingsrätten har mannen vidare brustit i sin skyldighet att tillse att verifikationer och annat räkenskapsmaterial bevarats på ett betryggande sätt. 

”När det gäller N.Ns föregivna okunskap rörande vad som omfattades av hans bokföringsskyldighet anser tingsrätten att N.N åtminstone måste ha insett att den uteblivna bokföringen av affärshändelserna på bankkontona medförde att rörelsens förlopp i B.B inte skulle gå att bedöma med ledning av bokföringen. Han har därför haft åtminstone likgiltighetsuppsåt till det förhållandet att bokföringsskyldigheten åsidosattes. Åsidosättandet av bokföringsskyldigheten har avsett mycket betydande belopp. Gärningen är därför att bedöma som grovt brott”, skriver tingsrätten i domen.

Tingsrätten noterar även att mannen den 26 september 2013 godkände ett strafföreläggande avseende bokföringsbrott begånget under år 2009. 

Tingsrätten bedömer att straffvärdet för det brott som mannen nu dömts för motsvarar fängelse åtta månader. 

Företagsbot

Vid bedömningen om företagsbot konstaterar tingsrätten att gärningen har ett högt straffvärde. Det har vidare rört sig om ett stort antal transaktioner till ett sammanlagt mycket högt belopp som inte bokförts, och till vilka transaktioner inte heller påträffats några verifikat. I den bemärkelsen har gärningen varit av systematisk art. Den tidsperiod det är fråga om är dock begränsad till ett räkenskapsår. 

Tingsrätten bestämmer i enlighet härmed sanktionsvärdet till 600 000 kronor. 

I hovrätten har mannen yrkat att han ska dömas för bokföringsbrott av normalgraden på grund av oaktsamhet. Han har också yrkat att beslutet om näringsförbud undanröjs och att påföljden stannar vid en icke frihetsberövande påföljd, alternativt att fängelsestraffet sätts ned. 

Juristbyrån har yrkat att beslutet om företagsbot undanröjs. 

Åklagaren har yrkat att hovrätten ska döma mannen till ett längre fängelsestraff och att företagsboten för juristbyrån bestäms till en miljon kronor. 

”Hovrätten delar tingsrättens bedömning om vad som är utrett rörande de icke bokförda transaktionerna. Bokföringsskyldigheten har åsidosatts på det sätt som tingsrätten har kommit fram till. Bristerna har medfört att rörelsens förlopp, ekonomiska resultat och ställning inte i huvudsak har kunnat bedömas med ledning av bokföringen. Med hänsyn till den kompetens och erfarenhet som N.N har besuttit, att han själv har hanterat bankkontona samt att det har varit han som har skött bokföringen, bedömer hovrätten att han har agerat med insiktsuppsåt, inte bara likgiltighetsuppsåt”, skriver Hovrätten i domen.

Ser allvarligare på mannens uppsåt

Hovrätten pekar även på att åsidosättandet av bokföringsskyldigheten har avsett mycket betydande belopp och att brottet därför ska rubriceras som grovt bokföringsbrott. Hovrätten håller även med om att mannen ska åläggas ett treårigt näringsförbud som även ska gälla interimistiskt.

Hovrätten finner vidare i likhet med tingsrätten att fängelse är den påföljd som ska väljas. 

”Även om hovrätten sett allvarligare på N.Ns uppsåt kan fängelsestraffets längd stanna vid det av tingsrätten utmätta åtta månader”, skriver hovrätten. 

Hovrätten gör ingen annan bedömning än tingsrätten om företagsbotens storlek. Slutsatsen blir att tingsrättens dom inte ska ändras i någon del.


Dela sidan:
Skriv ut: