Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Hoist Finance mångmiljonavdrag blir fråga för HFD

Nyheter
Publicerad: 2020-05-15 09:14

Kammarrätten medgav Hoist Finance avdrag om 135 miljoner kronor efter företagsförvärv. Skatteverket klagade till Högsta förvaltnings domstolen som nu tar upp frågan för prövning.

Var det rätt av kammarrätten att medge ett Hoist Finance Services avdrag med drygt 135 miljoner kronor? Domstolen ansåg att det inte innebar någon väsentlig skatteförmån när Hoist Finance Services såldes till ett Hoist Kredit som delvis betalade genom att lösa en skuld till finansbolagets moderbolag Telepo Holding AB. Frågan ska nu prövas i Högsta förvaltningsdomstolen.

Det hela började med att Hoist Finance Services sålde i maj 2012 sin verksamhet till underpris till ett nystartat dotterbolag för drygt 6 miljoner kronor, motsvarande substansvärdet. I augusti samma år sålde finansbolaget dotterbolaget till sitt dåvarande moderbolag Telepo Holding till marknadspris för 150 miljoner kronor. Moderbolaget utfärdade i samband med köpet en revers till finansbolaget.

Underskott på 135 miljoner kronor

I december 2012 såldes Hoist Finance Services till ett Hoist Kredit för drygt 160 miljoner kronor. Betalningen skedde bland annat genom att kreditbolaget löste moderbolagets skuld genom att betala direkt till finansbolaget. Vid tidpunkten hade Hoist Finance Services ett ackumulerat underskott på drygt 135 miljoner kronor som rullades vidare till beskattningsåren 2013 och 2014.

Under 2013 köpte Hoist Finance Services en polsk fond av kreditbolaget. Köpet finansierades delvis med de pengar som Hoist Kredit betalade vid köpet av finansbolaget. Fonden genererade löpande avkastning och såldes år 2014 med en vinst på drygt 240 miljoner kronor. Hoist Finance Services redovisade 2014 ett skattemässigt resultat om drygt 141 miljoner kronor och gjorde avdrag med hela det inrullade underskottet.

Skatteverket vägrade avdrag för underskottet

Skatteverket vägrade finansbolaget att göra avdrag för det inrullade underskottet, och påförde dessutom bolaget skattetillägg med drygt 13 miljoner kronor. Skatteverket ansåg att den verkliga innebörden av försäljningen av bolaget varit att överlåtelsen skedde för en köpeskilling som inte kan anses uppgå till ett högre belopp än drygt 8 miljoner kronor – det vill säga det belopp som betalades kontant till säljaren.

Hoist Finance Services överklagade till Förvaltningsrätten i Stockholm och yrkade att beskattning skulle ske i enlighet med bolagets deklaration.

Fått en väsentlig skatteförmån

Förvaltningsrätten konstaterade att det förhållandet att transaktioner har haft skattemässiga motiv enligt gällande rätt ”normalt inte är tillräckligt för att den verkliga innebörden ska anses ha varit en annan än den som avspeglas i de avtal som upprättas”. Domstolen ansåg att utredningen inte gav tillräckligt stöd för att rättshandlingarnas verkliga innebörd skulle vara något annat än att bolaget förvärvats för en utgift som motsvarade den avtalade köpeskillingen.

Skatteverket hade i andra hand yrkat att beslutet skulle stå fast med tillämpning av lagen om skatteflykt.

Förvaltningsrätten ansåg att Hoist Finance Services hade fått en väsentlig skatteförmån genom att ha kvar hela sitt underskott trots ägarbytet. Domstolen menade även att bolaget hade medverkat i rättshandlingar som ledde till att skatteförmånen uppkom. De genomförda transaktionerna framstod enligt förvaltningsrätten som ”praktiskt taget meningslösa om man bortser från skatteförmånen”.

Eftersom domstolen dessutom ansåg att bolagets förfarande strider mot syftet med beloppsspärren i inkomstskattelagen var samtliga rekvisit i 2 § skatteflyktslagen uppfyllda. Förvaltningsrätten biföll därför Skatteverkets andrahandsyrkande och fastställde myndighetens beslut.

Överklagade till Kammarrätten

Hoist Finance services överklagade till Kammarrätten i Stockholm och yrkade att förvaltningsrättens dom skulle undanröjas.

Enligt kammarrätten gav de rättshandlingar som bolaget medverkat till inte upphov till någon väsentlig skatteförmån i skatteflyktslagens mening. Att kunna kvitta underskott uppkomna i en koncern mot inkomster i en annan koncern och verksamhet än där de uppkommit kunde inte utgöra en skatteförmån i skatteflyktslagens mening, enligt domstolen. Detta följer ”redan av ordalydelsen av 40 kap. 15 § inkomstskattelagen”, konstaterade man.

Vid en jämförelse mellan finansbolagets inkomstskattemässiga situation före överlåtelsen till kreditbolaget och finansbolagets situation efter överlåtelsen ”står det enligt kammarrättens mening klart att ingen av de i ansökan nämnda rättshandlingarna, varken var för sig eller tillsammans, har medfört en väsentlig skatteförmån” för finansbolaget, skrev domstolen i sin dom.

Kammarrätten upphävde beslutet om skattetillägg

Kammarrätten biföll därför Hoist Finance Services överklagande och upphävde beslutet om skattetillägg.

Bolaget hade yrkat ersättning för kostnader med totalt drygt 1,1 miljoner kronor, och kammarrätten beviljade bolaget skälig ersättning med sammanlagt 125 000 kronor för kostnader hos Skatteverket och i förvaltningsrätten och med 75 000 kronor för kostnader i kammarrätten.

Högsta förvaltningsdomstolen meddelar nu prövningstillstånd i målet, efter överklagande från Skatteverket. Domstolen meddelar inte prövningstillstånd avseende skattetillägg och ersättning för kostnader, men ska ta ställning till hur, vid ett visst förfarande, utgiften för att förvärva det bestämmande inflytandet över ett underskottsföretag vid tillämpning av beloppsspärren i inkomstskattelagen ska bestämmas – samt om lagen mot skatteflykt är tillämplig på förfarandet.


Dela sidan:
Skriv ut:

Isak Bellman
red@dagensjuridik.se
Kommentarer
Håll dig till ämnet i artikeln du kommenterar och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och för berörda personer i artikeln. Inlägg som vi bedömer som olämpliga kommer tas bort.