Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Högsta domstolen prövar mål om grovt bokföringsbrott

Nyheter
Publicerad: 2019-08-26 14:04
Foto: Jessica Gow / TT /

Högsta domstolen, HD, meddelar prövningstillstånd i ett mål om grovt bokföringsbrott där en bolagsföreträdare för ett byggbolag dömts i både tingsrätt och hovrätt för att ha bokfört 14 ofullständiga fakturor i bolaget till ett sammanlagt värde om nästan 2,5 miljoner kronor. Prövningstillståndet gäller enligt HD bedömningen av huvudsaksrekvisitet samt brottets rubricering.

En 48-årig man åtalades för grovt bokföringsbrott i Stockholms tingsrätt eftersom han i egenskap av företrädare för ett byggbolag bokfört 14 ofullständiga fakturor med ett sammanlagt belopp om nästan 2,5 miljoner kronor i bolaget. Rörelsens förlopp, ekonomiska resultat eller ställning har därför inte i huvudsak kunnat bedömas med ledning av bokföringen.

Skulle bedömas som grovt

I andra hand menade åklagaren att mannen åsidosatt bokföringsskyldigheten på angivet sätt och att förfarandet inneburit fara för att myndigheters kontrollverksamhet vid beräkning eller uppbörd av skatt eller avgift allvarligt försvåras. Eftersom det varit fråga om betydande belopp skulle brottet bedömas som grovt.

Om tingsrätten skulle anse att brottet skulle rubriceras som bokföringsbrott av normalgraden menade åklagaren att mannen även skulle dömas för försvårande av skattekontroll, grovt brott.

Hade garantansvar

Tingsrätten konstaterade att fakturorna – som avsett uthyrning av personal eller byggmaterial – saknade information om bland annat vilken arbetsplats som avsetts, fakturerade antal timmar och timpris samt vilket material som levererats. De uppfyllde därför inte de krav som bokföringslagen ställer. Med tanke på att mannen varit ensam styrelseledamot har han haft garantansvar för bokföringen, menade domstolen.

Eftersom 48-åringen drivit bolag under lång tid och har utbildning inom ekonomi och juridik menade tingsrätten att han begått gärningen med uppsåt. Särskilt med tanke på de tydliga brister som fakturorna uppvisat.

Oenig tingsrätt

Straffvärdet bedömdes vara sex månaders fängelse. Utifrån presumtionen att fängelse ska dömas ut vid grovt bokföringsbrott bestämdes påföljden till sex månaders fängelse. 48-åringen ålades dessutom näringsförbud i tre år.

En nämndeman i tingsrätten var dock skiljaktig och menade att villkorlig dom och samhällstjänst var tillräckligt som påföljd i och med att mannen också ålades näringsförbud. Nämndemannen pekade särskilt på att mannen var tidigare ostraffad.

Hovrätten fastställde

Svea hovrätt delade senare tingsrättens bedömning att de objektiva förutsättningarna för att döma för bokföringsbrott var uppfyllda i och med mannens ställning i bolaget. Eftersom bristerna i fakturorna var uppenbara ansågs även bevisat att mannen agerat uppsåtligen.

Hovrätten delade även tingsrättens bedömning i påföljdsfrågan utan någon ändring.

HD ska pröva huvudsaksrekvisit

Nu beslutar Högsta domstolen att meddela prövningstillstånd i målet. Prövningstillståndet gäller enligt domstolen bedömningen av huvudsaksrekvisitet samt brottets rubricering. (Blendow Lexnova)


Dela sidan:
Skriv ut:

Malin Roubert
red@dagensjuridik.se