Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

HFD: Styrelseuppdrag i försäkringsbolag ska beskattas personligt

Nyheter
Publicerad: 2021-02-22 08:57
Genre-bild. Sammanträdesrum på Jernkontoret på Kungstrådgårdsgatan i Stockholm. Foto Maja Suslin / SCANPIX / Kod 60080

Högsta förvaltningsdomstolen slår återigen fast att styrelsearvoden inte kan beskattas genom enskild näringsverksamhet utan ska beskattas som inkomst av tjänst.

Högsta förvaltningsdomstolen har i flera avgöranden slagit fast att arvoden för styrelseuppdrag i aktiebolag som regel ska beskattas hos styrelseledamoten och som inkomst av tjänst, även då arvodet har fakturerats av och intäktsförts i ett av ledamoten ägt aktiebolag. Detta har motiverats med att ett styrelseuppdrag ska utövas av en fysisk person och är av personlig natur. 

Ansökte om förhandsbesked

I det nu aktuella målet är det en kvinna som har sedan länge åtagit sig uppdrag som styrelseledamot i aktiebolag och andra organisationer. För närvarande har hon sådana uppdrag i flera aktiebolag, ett ömsesidigt försäkringsbolag och en ideell förening. Vidare bedriver hon enskild näringsverksamhet genom innehav av en näringsfastighet. 

Hon ansökte om förhandsbesked för att få veta om styrelsearvodena kunde redovisas inom ramen för hennes enskilda näringsverksamhet. Hon uppgav att de rättsfall som finns avser frågan om hos vem ett styrelsearvode ska tas upp till beskattning men inte i vilket inkomstslag. Hon menade att denna praxis inte kan anses utgöra hinder mot att ett styrelsearvode beskattas som inkomst av näringsverksamhet hos ledamoten om näringskriterierna är uppfyllda. 

Skatterättsnämnden ansåg inte att styrelsearvodena kan redovisas inom ramen för hennes enskilda näringsverksamhet. Styrelseuppdragen i aktiebolagen liksom uppdragen i det ömsesidiga försäkringsbolaget och den ideella föreningen är av personliga karaktärer och ska beskattas hos ledamoten och i inkomstslaget tjänst.

HFD hänvisar till praxis

Högsta förvaltningsdomstolen håller med och uppger att motivet till HFD:s praxis är att ett uppdrag som styrelseledamot i aktiebolag bara får innehas av en fysisk person och är av personlig natur. HFD hänvisar även försäkringsrörelselagen och menar att även styrelseuppdrag i ömsesidiga försäkringsbolag måste innehas av en fysisk person. När det gäller ideella föreningar är frågan inte lagreglerad men samma krav följer av allmänna associationsrättsliga principer, menar HFD och konstaterar att styrelseuppdragen alltså även i dessa fall är av personlig karaktär. 

”Presumtionen om tjänstebeskattning hos ledamoten bör därför gälla även för styrelseuppdrag i ömsesidiga försäkringsbolag och ideella föreningar”, skriver HFD. 


Dela sidan:
Skriv ut: