Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

HD: Undantag från strandskydd medges inte

Nyheter
Publicerad: 2020-12-30 10:35
Genrebild

Ägarna till ett hus i skärgården fick tillstånd att bygga en båthusanläggning.
Men den anläggning de byggde blev betydligt större än vad tillståndet medgav.
De ansökte då om tillstånd i efterhand till den större anläggningen.
Men ansökan avslogs.

Under vissa särskilda omständigheter, som framgår i Miljöbalken, får dispens från strandskyddet medges. Bedömningen av vad som är särskilda skäl ska göras restriktivt.

Man måste också göra en mer övergripande intresseavvägning. De intressen som bär upp strandskyddet – bevarandet av goda livsvillkor för djur- och växtliv och tryggandet av områden för friluftsliv – ska tillmätas stor vikt vid den avvägningen.
Detta ska sedan ställas mot de enskilda intressena; en inskränkning i en fastighetsägares rätt att använda mark och vatten får inte gå längre än som krävs för att syftet med strandskyddet ska tillgodoses.

Proportionalitetsbedömning

Det innebär att om en dispens inte kan ges med stöd av de särskilda förutsättningar som anges direkt i lagen, ska det göras en slutlig kontroll av att detta resultat inte är orimligt med hänsyn till samtliga omständigheter i det enskilda fallet (en proportionalitetsbedömning). Utrymmet för en dispens med stöd av en sådan bedömning är dock mycket litet. Att en sådan proportionalitetsbedömning ska göras ska inte ses som en mer generell utvidgning av möjligheten till dispens.

I det aktuella fallet ansågs ägarna till fastigheten inte ha visat att det fanns sådana särskilda skäl som anges i lagen för den tillkommande delen av båthusanläggningen. Inte heller Högsta domstolen ansåg att proportionalitetsbedömningen skulle leda till en dispens. Att ett avslag kunde innebära en kostnadskrävande ombyggnad saknade betydelse eftersom den uppförda anläggningen stod i strid med det tillstånd som hade meddelats.


Dela sidan:
Skriv ut: