Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

HD: Tortyråtalad 28-åring kan lämnas ut till USA

Nyheter
Publicerad: 2021-12-29 07:43

En man som står åtalad i USA för bland annat tortyr får lämnas ut från Sverige, enligt Högsta domstolen. Mannen uppgav bland annat att han diagnostiserats med HIV och att han inte kommer att erbjudas bromsmediciner i ett amerikanskt fängelse, varför det finns en stor risk att han utvecklar AIDS.

Justitiedepartementet i USA begärde under år 2021 att Sverige skulle utlämna en 28-årig man som är bosatt i Sverige. Till stöd för utlämningen åberopades en häktningsframställan, ansökan om åtal och en sammanfattning av bevisningen.

Mannen står åtalad för förvärrad förödelse, tortyr, framkallande av falskt vittnesmål, förhindrande av vittnesmål och grov stöld. Det påstås att han i maj 2020 ska ha utsatt en person för ett antal knivhugg i sin lägenhet och stulit över 2 500 dollar. Målsäganden behövde sy över 40 stygn till följd av attacken. När en säkerhetsvakt anlände till lägenheten erbjöd 28-åringen honom pengar för att inte kontakta polisen.

Three strikes-systemet

Mannen bestred ansvar för den påstådda brottsligheten och invände att det förelåg hinder mot utlämning enligt 7 och 8 §§ utlämningslagen samt Europakonventionen. 

Han uppgav att han tidigare dömts i USA och att han i enlighet med ”three strikes”-systemet kommer att dömas till livstids fängelse om han lämnas ut. Vidare är han registrerad sexförbrytare vilket innebär att han riskerar att misshandlas och dödas av vakter eller andra intagna i ett amerikanskt fängelse. Han har diagnostiserats med HIV och kommer varken få adekvat vård eller bromsmediciner i ett amerikanskt fängelse vilket innebär en påtaglig risk för att han kommer att utveckla AIDS. 

Finns utlämningsavtal

Högsta domstolen erinrar inledningsvis om principen om dubbel straffbarhet samt konstaterar att det finns ett utlämningsavtal mellan USA och Sverige. Åtalspunkterna förvärrad ödeläggelse, tortyr och grov stöld motsvaras av brott i svensk rätt, är inte preskriberade och kan leda till fängelse i minst två år. Gärningarna uppfyller därför kraven för utlämning. 

Åtalet i den del det avser framkallande av falskt vittnesmål och förhindrande av vittnesmål motsvaras dock inte av det svenska straffstadgandet övergrepp i rättssak eller annat brott i svensk rätt. Därför föreligger hinder för utlämning avseende dessa gärningar.

Av utlämningsframställningen framgår bland annat att 28-åringen ska ha orsakat målsäganden bestående invaliditet och vanställdhet samt berövande av lem. HD finner dock att utredningsmaterialet inte ger tillräckligt stöd för dessa påståenden med undantag för vanställdheten. 

Finns inga hinder mot utlämning

Vad avser själva utlämningen anser domstolen att det inte har framkommit några konkreta omständigheter som innebär en risk för förföljelse eller att det skulle vara uppenbart oförenligt med humanitetens krav. Inte heller Europakonventionen eller Barnkonventionen utgör hinder.

Sammantaget finner HD att det inte föreligger hinder mot utlämning till USA för gärningarna förvärrad förödelse, tortyr och grov stöld. Det finns däremot hinder mot utlämning avseende gärningarna falskt vittnesmål och förhindrande av vittnesmål.

Han får därför utlämnas.

Premiuminnehåll
Skaffa Mitt DJ Premium för att ladda ner filerna
utlämningtillUSA

Dela sidan:
Skriv ut:

Karl Engstrand