Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

HD prövar skadeståndsskyldighet efter förverkade aktier

Nyheter
Publicerad: 2021-02-19 09:15
Foto: Jessica Gow/TT

Den som tecknar sig för aktier i samband med en nyemission och förverkar sin rätt till aktierna på grund av utebliven betalning kan inte krävas på skadestånd, det menade båda underinstanserna. Högsta domstolen har nu meddelat prövningstillstånd i frågan.

Raytelligence genomförde i november 2018 en nyemission inför bolagets notering på Nordic Growth Market i syfte att få in kapital och för att få det antal aktieägare som var nödvändigt för noteringen. En 31-årig man anmälde sig den 8 november 2018 för teckning av 21 400 aktier till en teckningskurs om 7 kronor och 5 öre per aktie och därmed till ett teckningsbelopp motsvarande det omstämda beloppet 150 870 kronor.

Styrelsen beslutade om tilldelning av aktier till 31-åringen i enlighet med hans anmälan. Han erlade dock inte någon betalning för aktierna. Den 8 februari 2019 förklarade styrelsen i Raytelligence rätten till aktierna förverkade. Emissionsbeslutet registrerades därefter, varvid aktierna blev ogiltiga.

Bolaget yrkar skadestånd

Bolaget yrkade att 31-åringen skulle betala de 150 870 kronorna i skadestånd trots förverkandet. 

Stockholms tingsrätt konstaterade att lagstiftaren genom bestämmelserna om aktieteckning, tilldelning och betalning av aktier samt registrering av emissionsbeslut i detalj har reglerat hur en aktieteckning ska gå till samt aktietecknings rättsföljder. 

Mot den bakgrunden är en aktietecknares betalningslöfte inte att se som ett kontrakt i avtalslagens mening utan som en särskild i aktiebolagslagen reglerad rättshandling.

Enligt tingsrätten innebar detta att aktiebolagslagens regler uttömmande reglerade de rättsföljder som Raytelligence kunde göra gällande med anledning av 31-åringens bristande betalning.

Bolagets talan ogillas

Av aktiebolagslagen framgår således att i det fall en aktie inte betalas i rätt tid, får styrelsen förklara rätten till aktien förverkad för den betalningsskyldige. Om rätten till en aktie har förklarats förverkad kan bolaget dock inte göra någon fordran gällande mot aktietecknaren.

Med hänsyn till att aktiebolagslagens regler är uttömmande i detta avseende hade bolaget, efter det att rätten till aktierna förklarats förverkade, inte möjlighet att göra någon fordran gällande mot 31-åringen. Detta oavsett om det avsåg en fordran på betalning med anledning av aktieteckningen eller en skadeståndsfordran på grund av påstått avtalsbrott. Redan av denna anledning ogillades bolagets talan.

Svea hovrätt instämmer

Svea hovrätt instämde i underinstansens bedömning och fastställda domen. 

Högsta domstolen har nu meddelat prövningstillstånd i målet. Frågan är alltså om en person har tecknat aktier i en nyemission är skadeståndsskyldig mot det emitterande bolaget, till följd av att denne inte har erlagt betalning för aktierna, ett fall där personens rätt till aktierna har förklarats förverkad av bolagets styrelse. (Blendow Lexnova)

Premiuminnehåll
Skaffa Mitt DJ Premium för att ladda ner filerna
PT-skadestånd

Dela sidan:
Skriv ut:

Jonathan Schiess
red@dagensjuridik.se