Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

HD: Inspelning från polis kroppskamera tillåts som bevis

Nyheter
Publicerad: 2021-04-21 09:55
Foto: Fredrik Sandberg / TT /

Högsta domstolen slå fast att hovrätten gjorde fel när man avvisade delar av bevisningen i ett mål om grovt vapenbrott.
HD anser, till skillnad från hovrätten, att det ”inte går att dra slutsatsen att bevisning som har tillkommit i strid med rätten till försvarare alltid ska helt frånkännas värde”.
Därför återförvisas nu målet till hovrätten för ny prövning.

Den 25-årige mannen åtalades för grovt vapenbrott efter att polisen hittat en laddad halvautomatisk pistol under en husrannsakan hemma hos honom. Pistolen låg under en dyna i soffan och en av poliserna frågade vid upphittandet om det var en soft air gun, eller en riktig pistol, varpå mannen uppgavs ”skrattande” ha svarat ja på båda.

Mot bakgrund av de uppgifter 25-åringen lämnat under husrannsakan och de övriga omständigheter som framkommit i målet bedömde tingsrätten att åtalet var
styrkt och 25-åringen dömdes till två års fängelse. Detta trots att 25-åringen och hans försvarare invänt att bevisningen som åberopades mot honom, de uppgifter han lämnat vid husrannsakan, inte kommit till på ett sätt som är förenligt med kraven på förhört enligt rättegångsbalken eller Europakonventionen.

Avgörandet överklagades till Svea hovrätt, som kom att göra en annan bedömning än tingsrätten.

Friades i hovrätten

I hovrätten åberopade åklagaren dessutom ny bevisning i form av en inspelning från en av polisernas kroppskamera. Inspelningen visade bilder från det att 25-åringen fördes till arresten efter gripandet och syftade till att styrka att han under transporten lämnat uppgifter om det upphittade vapnet.

Den bevisningen avvisades av hovrätten mot bakgrund av att domstolen ansåg att det var ”ostridigt att inspelningen skedde utan att (25-åringen) hade fått
information om att den ägde rum och att han inte heller hade informerats om sin rätt att inte uttala sig eller sin rätt till försvarare”. Enligt hovrätten utgjorde detta sådana brister i rättssäkerhetsgarantierna som följer av rättegångsbalken och Europakonventionen att ”det redan på dessa grunder var uppenbart att beviset skulle bli utan verkan”. 25-åringen frikändes därför från det grova vapenbrottet.

25-åringens rättigheter inskränktes

Domen överklagades senare av Riksåklagaren till Högsta domstolen, som lämnade prövningstillstånd i frågan om filmen från polisens kroppskamera skulle tillåtas som bevisning – vilket HD anser att den ska.

Högsta domstolen konstaterar visserligen att 25-åringens rättigheter under förundersökningen inskränkts och att det därför ”föreligger en presumtion för att rättegången inte har varit rättvis”. Den prsumtionen kan, enligt HD, dock brytas om de uppgifter som omfattas av inspelningen inte utgör den avgörande bevisningen i skuldfrågan.

Enligt HD hade hovrätten inte tagit del av inspelningen när man beslutade att avvisa den och, med undantag för ett förhör, ”inte heller tagit del av den övriga bevisningen i målet” varför man saknade möjlighet att slå fast att ”beviset hade ett så lågt bevisvärde att det uppenbart skulle bli utan verkan”. Därför skulle bevisningen, enligt HD, aldrig ha avvisats.

Målet ska prövas på nytt i hovrätten

Då bevisvärderingen måste ske av all bevisning samlat anser HD att det i förväg inte går att dra några slutsatser kring vilken betydelse inspelningen kan få för utgången i målet. Hovrättens avvisningsbeslut ska därför ändras och ”en förnyad bevisprövning av all åberopad bevisning – med beaktande av de krav som följer av rätten till en rättvis rättegång – bör ske i hovrätten”.

Målet återförvisas därför dit för en ny prövning.


Dela sidan:
Skriv ut: