Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

HD häver häktning av knarkdömd 52-åring – inte proportionerligt

Nyheter
Publicerad: 2020-11-20 14:27
Foto: Lars Pehrsson/TT

Högsta domstolen häver häktningen av en 52-årig man som av tingsrätten dömdes till fyra och ett halvt års fängelse för grovt narkotikabrott.
Enligt domstolen är det inte proportionerligt att hålla mannen häktad när han enbart berörs av en åtalspunkt under en förhållandevis lång hovrättsförhandling.

Nyligen kunde Dagens Juridik rapportera att en 52-årig man, som dömts till fyra och ett halvt års fängelse för grovt narkotikabrott, överklagat hovrättens beslut att hålla honom fortsatt häktad till HD. Detta eftersom han ansåg att det varken föreligger sannolika skäl för grovt narkotikabrott eller skäl för att hålla honom fortsatt häktad då detta måste anses vara oproportionerligt.

Bakgrunden var att han vid tillfället för överklagandet suttit häktad i mer än ett och ett halvt år samtidigt som hovrättsförhandlingarna pågår och att den åtalspunkt som berör honom sannolikt inte kommer att tas upp före slutet av januari nästa år. Vidare framhöll 52-åringen att i princip hela den utredning som rör honom fanns redan vid gripandet samt att hans påstådda brottslighet hade kunnat avgöras i en separat förhandling och att han inte ens var kallad att närvara vid åklagarens sakframställan i hovrätten.

I sitt överklagande hänvisade han till två tidigare hovrättsavgöranden där häktade personer i liknande situationer släppts ur häktet – med reseförbud och anmälningsplikt.

Finns risk att han avviker

Nu slår Högsta domstolen fast att mannens överklagande ska bifallas och att häktningen därmed ska hävas. HD konstaterar i sitt beslut att det visserligen finns risk för att mannen ska avvika eller undandra sig lagföring och straff alternativt fortsätter sin brottsliga verksamhet – vilket innebär att han skulle förbli häktat om det ansågs proportionerligt.

I den frågan konstateras HD att mannen nu suttit häktad under lång tid, vilket innebär mycket betydande intrång och men för honom samtidigt som han sannolikt kommer att sitta häktad under ytterligare lång tid. Något som inte kan motiveras av varken recidivfaran eller flyktfaran i detta fall. Även om intresset av lagföring av allvarlig brottslighet kan ge anledning att godta förhållandevis långa
häktningstider får tiden för häktning, enligt HD, aldrig bli längre än vad som kan
motiveras av omständigheterna i det enskilda fallet.

Vid bedömningen av om fortsatt häktning av 52-åringen är proportionerlig måste det därför finnas utredningsmässiga skäl — eller mycket starka processekonomiska skäl — som talar för att åtalet mot honom
prövas tillsammans med åtalen mot hans medtilltalade.

HD häver häktningen – inte proportionerligt

Här konstaterar HD att åtalet mot 52-åringen, i och för sig, har ett omedelbart samband med åtalen mot de två personer som påstås ha sålt narkotika till honom. Den bevisning som är gemensam för dessa tre åtal är, enligt HD, dock ”förhållandevis begränsad” och de utredningsmässiga skälen för en gemensam handläggning av åtalen är ”följaktligen inte särskilt starka. Inte heller den gemensamma handläggningen har några processekonomiska fördelar.

Således kan intresset av att handlägga åtalet mot 52-åringen tillsammans med åtalen mot de övriga tilltalade, enligt HD, ”inte tillmätas någon avgörande betydelse vid proportionalitetsbedömningen”. Mot bakgrund av den långa tid
som häktningen har pågått väger därför 52-åringens intresse av att inte
längre vara häktad tyngre än de skäl som talar för häktning. Häktningen hävs därför.

Vad gäller reseförbud och anmälningsplikt konstaterar HD att det visserligen inte finns något något hinder mot att meddela 52-åringen detta, men att det inte framstår som en meningsfull åtgärd.


Dela sidan:
Skriv ut: