Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Hävning av kvarstad mot Allra-bolag överklagas till Svea hovrätt

Nyheter
Publicerad: 2021-10-08 09:15
Foto: Eric Tagesson/DJ

Pensionsmyndigheten yrkar att Svea hovrätt ska ändra tingsrättens hävning av den omstridda kvarstaden som uppgår till motsvarande 200 miljoner kronor.

Pensionsmyndigheten har nu överklagat Stockholms tingsrätts beslut att häva kvarstaden till Svea hovrätt och yrkar att domstolen förordnar om kvarstad på så mycket av Allra Luxembourgs egendom att yrkat belopp om drygt 15 miljoner dollar och drygt 5,5 miljoner euro kan antas bli antas bli täckt vid utmätning.

Vidare yrkar Pensionsmyndigheten att samma summor ska tas i kvarstad av Allra Luxembourgs bankmedel i Luxemburg.

Grundernas

Grunderna för överklagandet är enligt myndigheten att Pensionsmyndighetens har en fordran om ersättning för skada mot Allra-bolaget motsvarande yrkade belopp samt att det skäligen kan befaras att Allra-bolaget ”genom att skaffa undan egendom eller förfara på annat sätt undandrar sig att betala skulden”.

Pensionsmyndigheten skriver i överklagandeskriften att det är sannolikt att myndigheten kommer att vinna talan i målet och att det föreligger brådskande behov av säkerhetsåtgärd i form av kvarstad eftersom det finns en reell risk för att det, utan en sådan åtgärd, kommer bli svårt för Pensionsmyndigheten att få fordran verkställd.

Liksom i tingsrätten pekar Pensionsmyndigheten på  Allra-grundarnas kontroll över koncernen men även att det finns tre andra personer med indirekta ägarintressen, dels Oak Capitals tidigare vd, dels Allra tidigare fondförvaltare men även mannen som varit vd för Allras värdepappersbolag i Dubai som i dag befinner sig i Turkiet.

Riggade warrant-transaktioner

Vd:n i Dubai har varit involverad, enligt Pensionsmyndigheten, när Allra Luxembourg genomförde riggade warrant-transaktioner. Pensionsmyndigheten beskriver ett tillvägagångssätt snarlikt det som Allra-topparna blivit dömda för i Svea hovrätt. I det aktuella målet var det Dubai-bolaget som var mellanhanden mellan Luxemburg-bolaget och investmentbankerna vid transaktionerna. De sju transaktionerna har, enligt Pensionsmyndigheten inneburit att fonderna betalat drygt 17 miljoner dollar mer än vad de hade kunnat köpa warranterna för. Överpriserna har kommit Allra-konernen och dess ägare till godo eftersom de utgjort intäkter/vinser i det av Allra-koncernen helägda Dubai-bolaget.

Även i detta mål har Pensionsmyndigheten tagit hjälp av sakkunnigvittnet Henrik Käll, tidigare chef för Nordea Markets.

I målet pekar även Pensionsmyndigheten att Luxemburg-bolaget tidigare gjort två transaktioner där ett bolag på Malta mottog stora ersättningar i samband med att Luxemburg-bolaget köpte warranter. Malta-bolaget ägdes indirekt av samma personer som ägde Allra-koncernen. 

Denna transaktion innebar att fonderna betalde i vart fall 6 miljoner euro mer än vad de hade kunnat köpa in warranterna för. Överpriset, enligt Pensionsmyndigheten, har kommit Malta-bolaget och Allra-topparna tillgodo.

Genom att beskriva dessa omständigheter vill Pensionsmyndigheten visa att myndigheten har sannolika skäl för sin fordran på Luxemburg-bolaget och att det är sannolikt att talan kommer att bifallas.

Drivande i planeringen och utförandet av riggningarna har, enligt Pensionsmyndigheten, varit Alexander Ernstberger, Dubai-vdn och vn:n för mäklarföretaget Oak Capital som även var ansvarig för Allras verksamhet i Luxemburg. Pensionsmyndigheten poängterar dock att det finns två andra i Allra-sfären som hade insyn i bolagen och hade den erfarenheten att de inte kan ha varit ovetandes om vad som pågick.

Undandragande av förmögenhet

Pensionsmyndigheten pekar, liksom i tingsrätten, på att Allra-grundarna vidtog ett flertal förmögenhetsdispositioner för egen del och för deras bolags dels så snart kvarstadens hävdes efter tingsrättens friande dom. Enligt Pensionsmyndigheten rör det sig totalt om ett undandragande om 100 miljoner kronor. Enligt Pensionsmyndigheten har inte duon agerat ensamma utan har fått hjälp.

Pensionsmyndigheten pekar även på att det finns två medmisstänkta i det mål som Svea hovrätt nu avgjort men som, med anledning av att de lämnat landet, inte kunnat delges misstanke.

”Avslutningsvis finns anledning att framhålla att särprägeln på AAM:s, och dess närståendes, agerande över tid innebär att tingsrätten måste säkerställa ett provisoriskt rättsskydd för Pensionsmyndigheten”.

Går inte utesluta att det finns fullmakter

Som grund för prövningstillstånd uppger Pensionsmyndigheten att tingsrätten har gjort en felaktig värdering av de omständigheter och den bevisning som ligger till grund för kvarstadsansökan.

Pensionsmyndigheten uppger även att det inte går att uteslutas att det sedan tidigare finns fullmakter utställda som gör det möjligt för till exempel Ernstberger och Persson Rpthman eller annan att, trots att de inte längre förfogar över aktiemajoriteten i Allra-koncernen, att förfoga över Luxemburg-bolagets tillgångar. Pensionsmyndighetn menar att även om de inte längre förfogar över aktierna i Luxemburg-bolaget så är de alltjämt indirekta ägare av Allra-koncernen och har alltjämt inflytande över de bolag i koncernen  som inte försatts i konkurs eller trätt i likvidation.


Dela sidan:
Skriv ut: